Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Açılan Davalar ve Danıştay Kararları Hakkında


 • Haziran 11, 2014
 • 2433

Sağlık Bakanlığı tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik en son 21.3.2014 tarihinde değiştirildi.

Toplam 19 maddeden oluşan Yönetmelik değişiklikleri öz olarak hekimlerin çalışma haklarını sınırlayan düzenlemeler içermektedir. Türk Tabipleri Birliği tarafından bu hükümlerin iptali için açılan davada;

 • Muayenehanenin katta olması halinde binada asansör bulunma zorunluluğunun,
 • Kadro dışı geçici çalışmanın özel sağlık kuruluşlarında kadrolu çalışma zorunluluğuna bağlı kılınmasının,
 • Emekliler için kadro dışı geçici çalışabilmenin yaş haddinden/kadrosuzluk nedeniyle veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine veya kamu kurum ve kuruluşlarından 60 yaşını doldurduktan sonra emekli olmaya bağlı kılınmasının bu koşullarda olmayan diğer emeklilerin kısmi zamanlı kadro dışı çalışabilme haklarının ortadan kaldırmasının,
 • Polikliniğin tek ortak kalması ve 3 ay içinde yeni ortak tabip bulamaması durumunda muayenehaneye dönüştürme olanağının  ortadan kaldırılmasının,
 • Özel sağlık kuruluşu açmak hekimlerin Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurma zorunluluğunun,
 • Cerrahi müdahale biriminin sadece A ve B tipi tıp merkezlerine eklenebilmesinin, C Tipi Tıp Merkezlerinin kapsam dışında bırakılmasının,
 • Tıp merkezlerinde hekimlerin sağlık hizmeti sunacağı yerler arasına “estetik birimi” adı altında, uzmanlık alanları ile ilişkisiz bir biçimde Yönetmelikte tanımlanmayan bir birimin eklenmesinin,
 • A ve B tipi tıp merkezinde kadrolu olarak çalışan tabiplerin başka ildeki özel hastane ile A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabileceği şeklindeki hekimleri daha çok çalışma ve sorumluluk almak zorunda bırakan, hastaların nitelikli sağlık hizmetine erişimine zorlayan düzenlemenin,
 • 31.12.2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış hekimlerin tıp merkezinde kadro dışı çalışabilmelerini maddenin yürürlük tarihi itibari ile hiçbir özel sağlık kadrolu çalışmama şartına bağlı kılınmasının,
 • 15.2.2008 tarihinden itibaren herhangi bir tarihte bir özel sağlık kurulunda çalışmayan hekimlerin kadro dışı geçici olarak çalışabilmelerine olanak tanınmamasının,
 • Özel sağlık kuruluşlarının kurallara aykırı olarak tanıtıma, haksız rekabete yönelik uygulamalarının yaptırımlarının azaltılmasının iptali istenmiştir.

Yürütmeyi durdurma istemli açılan ve Danıştay 15.Dairesi’nin E.2014/3860 sayılı dosyasında görülen yargılamanın aşamaları hakkında bilgi verilecektir. Aynı tarihte çok sayıda hükmü değiştirilen Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin benzer bir biçimde hekimlerin haklarını hukuki olarak sınırlandıran, sağlık hizmetini olumsuz etkileyecek düzenlemelerin de iptali istenilmiştir.

2009- 2011 tarihleri arasında yapılan Yönetmelik Değişiklikleri üzerine TTB tarafından açılan davalarda pek çok hüküm yönünden daha önce Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararları verilmişti. Bu davalardan dört tanesinde verilen kararlar Türk Tabipleri Birliği’ne Nisan ve Mayıs 2014’te tebliğ edilmiştir.  Aşağıda tarih sırası verilen kararların içeriğine ilişkin bilgi notları ve ilgili Danıştay kararları paylaşılmaktadır. Saygılarımızla.

 

11 Mart 2009 İptal Kararı Bilgi Notu

11 Mart 2009 Danıştay Kararı

3 Ağustos 2010 İptal Kararı Bilgi Notu

3 Ağustos 2010 Danıştay Kararı

25 Eylül 2010 İptal Kararı Bilgi Notu

25 Eylül 2010 Danıştay Kararı

7 Nisan 2011 İptal Kararı Bilgi Notu

7 Nisan 2011 Danıştay Kararı

 


Bu HABERİ Paylaş!