Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde Yürütmeyi Durdurma


  • Aralık 15, 2014
  • 2981

21 Mart 2014 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi aşağıda belirtilen maddeler yönünden yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna gore;

1.     Muayenehane katta ise binada asansör bulunması zorunluluğuna ilişkin kuralın yürütmesi durdurulmuştur. Muayenehanelere acil ve sedye de taşınması gereken hasta başvurusunun olmadığı, gerektiğinde doktorun hastanın bulunduğu yere çağrılabileceği, bu koşulun hekimlerin çalışma koşullarını ağırlaştırmaya yönelik olduğu belirtilmiştir.

2.     Polikliniğin tek ortak kalması ve 3 ay içinde yeni ortak tabip bulamaması durumunda muayenehaneye dönüştürülebileceği şeklindeki kuralın yürürlükten kaldırılması hukuka aykırı bulunmuştur. Muayenehaneye dönüştürmeye ilişkin tercih hakkının geçerli herhangi hukuki, tıbbi gerekçe olmaksızın yürürlükten kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu saptanmıştır.

3.     Hekimlerin tıp merkezinde kadro dışı geçici çalışabilmelerini 31.12.2013 tarihinden önce emekliye ayrılma ve muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmamaya bağlı kılan düzenlemelerin yürütmesi durdurulmuştur.  Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabiplere de maddede sağlanan kadro dışı geçici çalışma hakkının sağlanması gerektiği, 31.12.2013 tarihi ile dava konusu Yönetmeliğin yayımlandığı 21.3.2014 tarihi arasında aynı durumda olan tabipler yönünden hak kaybına neden olmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu, ayrıca kadro dışı geçici çalışmanın tıp merkezi ile sınırlandırılmasının dayanağının bulunmadığı belirtilmiştir.

4.     A ve B tipi tıp merkezleri bünyesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabileceği yönündeki hükmün nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiği kararda belirtilmiştir. Daire kararında;

·         A ve B tipi tıp merkezleri estetik üniteleri kursa bile bu üniteler dışında çalışan tabip veya uzman tabiplerin tıp mesleğini icra yetkisi sahasına göre güzellik ve estetik amaçlı tıbbi girişimleri yapabileceği,

·         Tıp merkezi dışında kalan muayenehane ve polikliniklerde çalışan hekimlerin de; tıpta uzmanlık diplomasının verdiği yetki sahası içinde kalan güzellik ve estetik amaçlı uygulamaları yapabileceği ortaya konulmuştur.

Bu aşamada yürütmeyi durdurma koşullarının bulunmadığına karar verilen diğer hükümler için yedi gün içerisinde itiraz yoluna başvurulacaktır.

Türk Tabipleri Birliği

Daire kararı için tıklayınız...


Bu HABERİ Paylaş!