e-Nabız Genelgesi'nin İptali İstendi


  • Nisan 09, 2015
  • 2307

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’nın koruması altında olan kişisel veriler arasında hassas nitelikli veri kabul edilen sağlık verilerinin merkezi olarak toplanmasını öngören e-Nabız Projesi Genelgesi’nin iptali için dava açıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 5.2.2015 tarihinde yayımlanan Genelge, muayenehaneler de dahil olmak üzere bütün resmi ve özel sağlık kuruluşları tarafından hastalardan elde edilen bütün verilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan bir elektronik sisteme gönderilmesi öngörmektedir. 1.3.2015 tarihinden itibaren veri girişi yapılması istenen Genelge hastaların kendi sağlık verilerine erişebilmeleri gerekçesiyle bu bilgilerin toplandığı iddiasını öne sürmekte ise de asıl amacın hasta verilerinin merkezi olarak toplanması olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Verilerin kişiyle ilişkilendirilmeksizin anonimleştirilmiş veri niteliğinde toplanması yerine TC Kimlik numarası ve isim de dahil olmak üzere sağlık kuruluşuna verilen bütün bilgilerin sisteme gönderilmesi istenen bu Genelge kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallara aykırıdır.

Hastanın aydınlatılarak alınmış açık rızasının aranmadığı ve kişisel verilerin rıza aranmaksızın toplanabileceğine ilişkin yasal bir dayanağın da bulunmadığı dikkate alındığında söz konusu Genelge ile hastaların bilgilerinin toplanmasının hukuka uygun bir yanı bulunmamaktadır.

Nitekim, daha önce 663 sayılı kanun Hükmünde Kararnameye veri toplama için iki kez konulan hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, Sağlık Net 2 adıyla uygulamaya konulan veri toplama sistemiyle ilgili işlemler de Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Söz konusu Genelge’nin yayınlanmasından sonra Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı ile Genelge’nin hukuka aykırılığı belirtilerek geri alınması istenmiş ancak bu yönde bir işlem yapılmamış olmakla Genelge’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından, Türk Dişhekimleri Birliği ile birlikte Danıştay’da dava açılmıştır.

-Genelge

-Bakanlığa yazılan yazı

-Dava dilekçesi


Bu HABERİ Paylaş!