Muayenehane Uygunluk Belgesi konusunda son durum


  • Mayıs 25, 2015
  • 6994

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “MUAYENEHANE UYGUNLUK BELGESİ KONUSUNDA SON DURUM” başlıklı toplantı 12 Mayıs 2015 Salı günü İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapıldı. Moderasyonunu Özel Hekimlik Komisyon Koordinatörü Dr. Ekrem L. Duman’ın yaptığı toplantıya İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu konuşmacı olarak katıldı.

 

3 Ağustos 2010 tarihli yönetmelik değişikliği öncesinde muayenehane açmış olan hekimlerin muayenehanelerinde aranan fiziksel koşulların, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve uygunluk belgesi alınması konusundaki sürenin 3 Ağustos 2015’de dolacağı da göz önüne alındığında toplantıya meslektaşlarımızın katılım ve ilgisi çok yoğundu.

Yapılan açılışın ardından İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyüboğlu;

-2010’dan bu yana muayenehane işlemlerinin yer aldığı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik Değişiklikleri ve yaşanan süreç,

- 3 Ağustos 2010 tarihinden önce ve sonra açılan muayenehanelerin durumları,

- Açılan davalar, edinilen kazanımlar,

- Mevzuat ve yönetmelik değişiklikleriyle getirilen yeni zorlayıcı kurallar, iptal süreci ve

- Gelinen noktada uyum sürecinde olan ve yeni açılan muayenehaneler için hekimlerin yapması gerekenler

ile ilgili genel bir bilgilendirme yaparak farklı örneklerle hekimlerin bu süreçte yaşadığı genel sıkıntılarla ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uyum sürecinde olan muayenehanelerden iskan belgesinin istenmesinin, asansör, kapı ölçüleri vb. düzenlemelerin iptal edilmesi sonrasında, katılımcıların muayenehanelerden istenen koşullar ile ilgili genel yaşanan sıkıntısının “yangınla ilgili önlemlerin alındığına ilişkin yetkili merciden alınacak belge” konusunda yoğunlaşması nedeniyle konu hakkında ayrıca bilgilendirme yapıldı.

Özellikle yangın raporu ile ilgili açılan ve kazanılan davalar rağmen, en son 30 Ocak 2015 tarihli yönetmelik değişikliği ve 23 Mart 2015 tarihli Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile (http://www.shgm.saglik.gov.tr/belge/1-39736/ohy-ve-att-yonetmelik-degisikligi-uygulamalari.html) istenen evraklar arasında bulunan yangın raporunun uygunluk belgesi başvurusunda talep edildiği ancak her iki düzenleme için de iptal davası açıldığı vurgulandı. Yangın raporu konusunda açılmış farklı davaların Ağustos 2015 dönemine kadar sonuçlanması yada yürütmeyi durdurma kararı alınması konusunda bir netlik olmadığından,hekimlerin (özellikle binada mesken olarak görülen bağımsız bölümler var ise) sadece muayenehanelerinin bulunduğu bölümle ilgili yangın önlemlerinin alındığına ilişkin rapor temin edebilecekleri önerilerek, bu şekilde temin edinilen raporlarla uygunluk belgesi alan muayenehane örneklerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

03 Ağustos 2010 tarihinden sonra açılan ya da adres değiştiren muayenehanelerden istenilen şartların en önemli farkının; Yapı Kullanım - İskan Belgesi zorunluluğu ve ATTY Yönetmeliğinin 12/D Maddesinde belirtilen şartlar olduğu belirtildi. 12/D Maddesinin içeriği için bkz: (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11969&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ayakta )

Ayrıca Nisan ayında yürürlüğe giren 6645 Sayılı son torba yasa ile hekimlerden istenen belediye işyeri ruhsatı zorunluluğunun kalktığı bilgisi aktarıldı. Hatırlanacağı gibi, mevzuat değişikliği nedeniyle Nisan 2007 döneminden sonra açılan muayenehanelerin bağlı oldukları belediyeden işyeri ruhsatı alması zorunlu kılınmış ve bazı ilçelerde birçok hekim bu konuda ekonomik ve idari sorun yaşamıştı.

Katılımcılardan gelen muayenehane koşulları, denetim, yangın raporu temini vb. çok sayıda soru ve katkıyla oldukça zengin geçen toplantı; uyum sürecinde olan muayenehane hekimlerinin mutlaka bağlı oldukları ilçe sağlık müdürlüğüne başvurarak istenen evraklar konusunda hazırlıklarını tamamlaması ve yaz aylarında yoğunlaşması muhtemel denetim trafiği nedeniyle son zamana kalmadan uygunluk belgelerini temin etmeleri gerekliliği hatırlatılarak sona erdi.

 


Bu HABERİ Paylaş!