Özel Hastanelerin Muayene Ve Kontrol Birimi Açmasına Yargı Dur Dedi


  • Haziran 04, 2015
  • 2246

Sağlık Bakanlığı 11.7.2013 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek özel hastanelere, yabancı uyruklu hastalara sağlık hizmeti vermek üzere aynı il sınırında ve birden fazla olmamak kaydıyla “muayene ve kontrol birimi” adı altında ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşu açma izni vermişti.

1219 sayılı Yasa uyarınca yalnızca hekimler tarafından açılabilecek sağlık kuruluşlarını ozel hastanelerin açmasına izin veren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için TTB tarafından dava açılmış, Danıştay ilgili Dairesi bu konudaki yürütmeyi durdurma istemimizi reddetmiş, yaptığımız itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Kurul kararında mesleklerini serbest olarak icra etme yetkisi kapsamında yalnızca hekimler tarafından açılabilecek olan muayenehanelerden farklı olarak, özel hastanelere bu hastanede çalışan hekimlerin faaliyet gösterebileceği şekilde hastane binasının dışında “ muayene ve kontrol birimi” adı altında sağlık kuruluşu açma yetkisi veren düzenleme üst hukuk normlarına aykırı olduğunu belirtmiş, özel hastanelere yetki veren düzenlemenin "sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik" düzenleme kapsamında da değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir. Danıştay İDDK’nun yürütmeyi durdurma kararı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler tarafından Hastane Binası dışında açılan yerlerin kapatılması gerekmektedir.

Yargı kararı için tıklayınız...


Bu HABERİ Paylaş!