Reklam Ve Haksız Rekabet İçeren Yayınlar Mercek Altında!


  • Aralık 15, 2015
  • 1147

Her gün yazılı/görsel basında ve sosyal medyada, sağlık alanına ilişkin haber, ilan, paylaşım gibi adlar altında tanıtım kurallarını ihlal eden, açık ya da örtülü reklam niteliğinde yayınlarla karşılaşılmaktadır. Oysa bilindiği gibi “sağlık hizmetleri” alanı, tanıtıma önemli sınırlamalar getirilen, reklamınsa bütünüyle yasaklandığı bir alandır. Getirilen bu sınırlamaların amacı, insan sağlığı ve bu kapsamda insan haklarını korumak, insanların kâr, rekabet ve benzeri amaçlardan kaynaklanan eylemlerden zarar görmelerini engellemektir.

(Ayrıntılar ve ilgili mevzuat için tıklayınız)

Sağlık hizmetlerinin hızla tahrip edildiği ve ticari bir alana dönüştürülmeye çalışıldığı ortamda, bunun bir aracı olarak kullanılan reklamın her ne suretle olursa olsun yapılmasını önlemek, tabip odalarımızın 6023 sayılı Yasa’da özel olarak da belirtilen önemli görevlerindendir. Bu nedenle Tabip Odalarımız ve Türk Tabipleri Birliği’nce hekim ve sağlık kuruluşlarının internet siteleri incelemeye alınmış;

  • Reklam ve haksız rekabet oluşturan türden içerikleri barındıran site sahibi hekimler ile sağlık kuruluşlarının sorumlu hekimleri hakkında disiplin işlemlerinin yapılması,
  • Ayrıca hekim ve sağlık kuruluşlarına aracılık yapan internet siteleri hakkında,

Ø  Cumhuriyet Başsavcılılarının yanı sıra

Ø  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63 ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Reklam Kurulu Yönetmeliği uyarınca işlem yapmaya yetkili olan, üyeleri arasında Türk Tabipleri Birliği’nin temsilcisi de bulunan Reklam Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulması,

  • Aynı şekilde tanıtım kurallarına aykırı hekim ve sağlık kuruluşu yayınları hakkında da yapılan bilgilendirmeye ve incelemeye başlanmış olmasına karşın reklam faaliyetlerine devam etmeleri durumunda Reklam Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulması,

yönünde çalışmalara hız kazandırılmıştır.

Bu nedenle tüm meslektaşlarımıza mesleki faaliyetlerinin deontoloji kurallarına uygun biçimde sürdürülmesi gerekliliğini bir kez daha hazırlatır, etik ihlal bildirimlerinin Türk Tabipleri Birliği’ne yapılmasının bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlayacağını bilgilerinize sunarız.


Bu HABERİ Paylaş!