Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışmaya Başlayacak Meslektaşlarımız İçin Önemli Duyuru


  • Aralık 08, 2010
  • 742

Değerli Meslektaşımız,

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin iş güvencesinden yoksun çalışması, ücretlerin gecikmeli ve parçalar halinde ödenmesi, hatta kimi sağlık kuruluşlarında hiç ödenmemesi, özel sağlık kuruluşlarının hekimleri hizmet satın alıyormuş gibi çalışmaya, kağıt üzerinde muayene açılışı yapmaya veya şirket kurmaya zorlaması,

böylece hem vergi yükünün hekim üzerinde bırakılması, hem sigorta prim borcundan kurtulması gibi temel ihlal ve usulsüzlükler ile mücadele etmekteyiz.

Nitekim ücretli çalışanlar için;  işi tanımlamak, genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, bilimsel toplantılara katılım ve yıllık izinleri, ücreti, hak edişi, primi ve diğer sosyal hakları düzenlemek; sadece iş ilişkisi devam ederken uyulacak kuralları değil, fesih halinde tarafların uyması gereken hükümleri de önceden ve yazılı olarak belirlemek önemli bir güvencedir.

Sözleşmenin yapılma sürecinde hekimlerin yaşadığı zorluklar da dikkate alınmış ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren sözleşmelerin, temel bazı maddeler yönünden meslek odamız tarafından incelenmesi, gerekli görülen hallerde iade edilerek düzeltilmesinin istenmesi, aksi halde meslektaşlarımıza talep ettikleri belgelerin (üyelik belgesi, faaliyet belgesi, onay belgesi vb) verilmemesine karar verilmiştir. 
 
Önemle hatırlatmak isteriz ki; meslek kuruluşumuz yaklaşık 1,5 seneden beri sözleşme örneklerini istemekte ve üye dosyasında muhafaza etmektedir. Hekim başvuru ve şikayetlerinin yanı sıra, 1,5 yıldır devam eden uygulama ışığında sözleşme örnekleri incelenmiş; çalışma şartlarının işveren tarafından belirlendiği, bu nedenle de sözleşmelerin tek taraflı hükümler içerdiği, pek çok sözleşmede fesih hallerinin bir hayli ağır yaptırımlara bağlandığı ve sözleşmelerin çoğunlukla hekimleri korumak yerine daha da mağdur ettiği tespit edilmiştir.

Gelinen süreçte; meslek onurumuzu korumak, hekim emeğinin değersizleşmesine engel olmak, barışçıl ve adaletli bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak için sözleşmeler aşağıdaki maddeleri içerip-içermedikleri yönünden incelenecektir.

1. Ücret ( hak ediş, prim, ilave ücret vb) ve ücretin ödenme biçimi:
Taraflar arasında yapılan ücret anlaşması ve ödenme biçimi açık, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir.

2. Çalışma gün ve saatleri:
Sözleşmede belirlenen gün ve çalışma saatleri dışındaki her türlü çalışmanın fazla çalışma ya da fazla süreli çalışma olduğu belirtilmelidir.

3. Yıllık ücretli izin süresi:
Dinlenme hakkının bir gereği olan yıllık ücretli izin hakkı düzenlenmelidir.

4. İmza ve kaşe:
Şirket/işveren adına imzaya yetkili kişinin ıslak imza ve kaşesi ile hekimin ıslak imzası ve kaşesi olmalıdır.(sözleşmenin fotokopisi değil, taraflarca imzalı aslı istenecektir)

Görüldüğü üzere sıralanan başlıklar, ücretli bir çalışma ilişkisinin en asgari/en minimum kurallarıdır. Bu maddeleri içermeyen, hakları güvence altına almayan ya da gerçek durumu yansıtmayan sözleşmelerin; sonuçta çalışanın/hekimin mağduriyetine yol açtığı/açacağı ortadadır.

Belirttiğimiz gibi 1 Ocak 2011 tarihinde başlanacak bu yeni dönemde; sözleşmelerin eksik ya da hatalı hükümler içermesi halinde düzeltilmesi ve/veya tamamlanması istenecek, aksi halde istenen belgeler verilemeyecektir.

Uygulama tüm hekimler tarafından bilinir ve sahiplenilir hale gelinceye kadar;  bazı zorluklarla karşılaşacağınızı biliyoruz. Ancak uzun süredir yapılandırmaya çalıştığımız bu sürecin esası; meslek onurumuzun ve meslektaşlarımızın emeğinin korunmasıdır.

Bu nedenle de, bu sürece aktif destek vermeniz, uygulamanın kalıcı hale gelmesi için gerekli hassasiyeti göstermeniz son derece önemlidir. Bilgilerinize sunar, her türlü destek ve katkınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. Ali ÇERKEZOĞLU
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu adına

Not : Özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazı örneği için tıklayınız...

  Haber Arşivi | Hukuk Arşivi | Muhasebe Köşesi


Bu HABERİ Paylaş!