İşyeri Ruhsatları Hakkında


  • Şubat 24, 2011
  • 1211

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6. maddesinde, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” deniyordu. Dolayısıyla İstanbul Tabip Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü gibi idarelere başvuru/bildirim yapılması ve onay alınması da ruhsat kabul ediliyor, ayrıca belediyeden ruhsat almak gerekmiyordu.
 
13.04.2007 tarihinde ise 6. maddede değişiklik yapıldı. Buna göre; “ Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.”
 
Dolayısıyla bu değişiklikten sonra, artık diğer idari mercilere yapılması gereken ve yapılan başvurular/bildirimler, belediyeden ruhsat alınması gerekliliğini ortadan kaldırmıyor. Aksi halde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerlerinin kapatılacağı hükme bağlanıyor. Bu değişiklik İstanbul Barosu ve Türk Tabipleri Birliği tarafından yargıya taşındı. Danıştay'ın ilgili dairesi lehe yorum yaparak yürütmenin durdurulmasına karar verdi ama Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazı kabul etti. Yani Yönetmelik değişikliğinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
 
Bu nedenlerle 13.04.2007 tarihinden sonra açılmış ve belediyelerden ruhsat almamış özel sağlık kuruluşlarından ruhsat istenmesinin veya yeni açılacak kuruluşlardan ruhsat istenmesinin hukuki bir dayanağı var. Ancak bu tarihten önce mevzuatta sayılan gerekli bildirimleri (Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğü, Vergi Dairesi vs) yapmış bir kuruluştan, ayrıca belediye ruhsatı istenmesi haklı ve hukuka uygun değil. Nitekim Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde “Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz.” deniyor.
 
Bu nedenlerle değişiklik tarihi olan 13.04.2007 tarihi kritik önemde. Bu tarihten sonraki açılışlar için ruhsat alınması gerekiyor. Zira Danıştay’ın meslek odalarının davalarını reddetmesi sebebiyle değişiklik yürürlükte. Önceki tarihte açılış yapmış olan özel sağlık kuruluşları ise (tabi mevzuata göre bildirimlerin yapılmış olması kaydıyla) kendilerine gelen tebligatlara bu çerçevede itiraz edebilirler. İtirazları reddedilirse idari yargıya başvurabilirler.
 
Bilginize sunulur.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!