7 Nisan Yönetmeliği'nde bir yürütmeyi durdurma kararı daha...


  • Temmuz 27, 2011
  • 719

7 Nisan 2011 günü yapılan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişiklikleri"nin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından  açılan davada Danıştay 10. Dairesi Yönetmeliğin 4. maddesiyle değişik Ek-1 maddesinin 2 nolu fıkrasının ilk cümlesinin, 1. maddesiyle değişik 12/D maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinin, 5. maddesiyle değiştirilen geçici 9. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci paragrafının ilk iki cümlesinin  yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Buna gore;

-       Asansör, merdiven ve kapılara ilişkin muayenehane şartları,

-       Kadro dışı geçici çalışmanın bir tıp merkezi veya özel hastanede kadrolu çalışma şartına bağlanması, part-time çalışmaya olanak verilmemesi, kadrolu çalışma koşuluyla "en fazla iki" özel sağlık kuruluşunda daha kadro dışı geçici olarak çalışabilmesine yönelik sınırlama,

-       Kamu üniversitesi tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan doktorların mesai dışında her hangi bir iş yapmalarını engelleyen düzenleme,

hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştur.

Yönetmeliğin diğer maddeleri yönünden Daire; yürütmeyi durdurma koşullarının bu aşamada gerçekleşmediği sonucuna varmıştır. Bu düzenlemelerin de yürütmesinin durdurulması istemiyle İdari Dava Daireleri Kurulu’na itirazda bulunulacaktır.

Karar için...

İlgili haberler:

Danıştay 7 Nisan Yönetmeliği'ni durdurdu

7 Nisan Ayakta Teşhis Yönetmelik Değişikliklerinin iptali istendi


Bu HABERİ Paylaş!