Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı


  • Eylül 13, 2011
  • 1034

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği, 21.08.2010 tarih ve 27679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik’te özetle;

• sertifikalı eğitim programının, yeterlilik kazandırmak amacıyla sağlık alanında düzenlenecek örgün ve/veya uzaktan eğitim programı olduğu,

• sertifikalı eğitimlerin Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce Bakanlıkça izin verilen eğitim merkezlerinde düzenlenebileceği,

• sertifikalı eğitim taleplerini değerlendirip karara bağlamak, sertifikalı eğitimlerle ilgili bilimsel usul ve esasları belirlemek için her konu için ayrı ayrı Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu kurulacağı,

• sertifikaların belirli süreler ile verileceği, yani bir geçerlilik süresine sahip olacağı, bu süre sonunda yapılacak eğitimde ve/veya sınavda başarılı olanlara yeniden sertifika verileceği,

• düzenlenen sertifikalı eğitim programları sonunda belirlenen usul ve esaslara göre sınav yapılacağı, ilk sınavda başarılı olamayanlara 2 kez sınav hakkı tanınacağı, sınav sonunda başarılı olanlara sertifika verileceği

düzenlenmektedir.

Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi’nde ise “mevcut sertifikaların tescili ve geçerlilik süreleri” yer almaktaydı. Bu maddenin 1. ve 2. fıkrasında;

• sağlık alanında özel mevzuatına göre yapılmış olan eğitimler sonucunda verilen sertifikaya sahip kişilerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren tescil amacıyla 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvuracakları,

• belirtilen süre içerisinde tescil işlemleri için başvuruda bulunmayanların sertifikalarının geçersiz olacağı,

belirtilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından, Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin iptali talebiyle açılan davada, kararın bugünlerde açıklanması beklenmektedir.

Henüz dava sonuçlanmadan, geçtiğimiz günlerde (26.08.2011 tarihinde) aktardığımız Geçici 1. maddede değişiklik yapılmış ve “6 ay” ibaresi “2 yıl” olarak değiştirilmiştir.

Dolayısı ile sertifikasını göndermeyenlere yeni süre verilmiştir. Maddenin 2. fıkrası halen yürürlükte olduğundan, “2 yıl” içinde sözü edilen başvurunun yapılmaması halinde, Yönetmeliğin yayım tarihinden önce alınmış olan sertifikalar “geçersiz” sayılacaktır.

07.09.2011
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!