“Mutabakat Metni”ni Yargıya Taşıdık


  • Nisan 02, 2012
  • 625

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ekim ayında Özel Hastane Sahipleri Derneği’nin (OHSAD) web sitesinde, Sağlık Bakanlığı ile OHSAD arasında 14.09.2011 tarihinde bir toplantı yapıldığı ve bir “Ortak Mutabakat Metni” oluşturulduğu duyurulmuştu.

Taraflar; özel hastanelerde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesi, kamuda çalışan hekimlerin gelirleri ile paralel/eşit hale getirilmesi ve kamudan özel hastanelere geçişin azaltılması karşılığında, özel hastanelere “rüşvet” babında 1000 ek kadro verilmesi konusunda “mutabık” kalmıştı.

Oysa özel sağlık kuruluşları bünyesinde çalışan hekimlerin önemli bölümü ücretlerini parçalar halinde ve gecikmeli olarak alabilmekte, iş güvencesinden yoksun olarak çalışmakta, üstelik reel ücretler hiçbir meslek grubunda olmadığı şekilde gerilemektedir. Bu sorun uzun zamandır İstanbul Tabip Odası’nın gündemindedir. “sistematik ücret gaspı”nın giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde de bulunulmuştur.

Sağlık Bakanlığı’ndan ise; özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücret ödemelerinde yaşanan usulsüzlüklerin, sosyal güvenlik mevzuatı başta olmak üzere hukuka aykırılıkların ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gerekli tüm adımların atılması istenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir girişimde bulunulmadığı malumdur. Tam aksine ücretlerin DAHA DA düşürülmesini sağlayacak bu metin imzalanmıştır. 

Meslek odası tarafından yapılan basın toplantısını, üye toplantıları, olası hak kayıpları konusunda uyarmak ve bilgilendirmek için hazırlanan yazılar izlemiş, meslek örgütü adına kaleme alınan 28.11.2011 tarih ve 96052 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı’na da başvurularak özetle;

a)    Bakanlığınız ile OHSAD arasında varılan 14.09.2011 tarihli “mutabakat”ta yer alan, başta özel hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesine ve emeklerinin değersizleştirilmesine yol açacak,“Özel Sağlık Sektörü ile kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin ortalama gelirleri arasında çok yüksek farklar olması, hekimlerin kamu ile özel sektör arasında geçiş yapmalarına ve personel dağılım cetveli dengesizliğine yol açabilir. Bu sebeple Özel ve Kamu Hastaneleri ve Üniversiteler hastanelerinde çalışan hekim gelirlerinde anormal farklar olmamalıdır.” paragrafının geri alınması/iptal edilmesi,
b)    Bakanlığınız ile özel hastane sahipleri arasında, hekimlerin ücretlerinin düşürülmesine yol açacak bir “mutabakat”ın bulunmadığının/geri alındığının kamuoyuna açıklanması,
c)    Keza başta özel hastaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ücret ve hak gasplarının engellenmesi ile hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması

talep edilmiştir. Sağlık Bakanlığı ise süresi içinde herhangi bir cevap vermemiştir.

Bu nedenle konu yargıya taşınmış, yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. 17.02.2012


İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!