Hekimlerimize ve Hastalarımıza Kişisel Sağlık Bilgileri Hakkında Duyuru


  • Aralık 21, 2012
  • 745

1-Sağlık Bakanlığı tarafından, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Sağlık Net 2 sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı, USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri sisteme göndermek için entegre yazılımın  hekimler tarafından  temin edilmesi gerektiği yazılı olarak bildirilmiştir (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/sagliknet-3472.html).

2-Türk Tabipleri Birliği tarafından,  istenen hasta bilgilerinin özel hayatın gizliliği kapsamında olduğu, hekimlerin hukuka aykırı bir davranışa zorlanmaması gerektiği, bilgilerin aktarımı için gerekli programın edinilmesini hekimlere yüklemenin Anayasanın 73. maddesine aykırı olduğu iletilmiş; hukuka uygun bir sürecin  yürütülmesi amacıyla, gerekli bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması istenilmiştir (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/sagliknet-3472.html ).

3- Başvurumuza henüz yanıt verilmemiş, kamuoyunu aydınlatıcı herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

4- Başvurumuzdan sonra Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı’yayınlanmış; ilgililerin görüş ve önerileri istenmiş, ancak Yönetmelik henüz çıkarılmamıştır.

5- TTB, Sağlık Bakanlığı’na ikinci bir yazı göndermiş, hekimlerin sır saklama yükümlülüğünü; hastaların mahremiyet hakkını koruyacak, hekimleri hukuka aykırı bir mali külfet altına sokmayacak bir uygulamanın yapılmasını ve bu amaçla gerekli bilgilendirmenin ivedi olarak yapılmasını istemiştir (yazı için tıklayınız).

6- TTB, uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin sorular karşısında, hekimlerden sır saklama yükümlülüğüne uyma, hastaların mahremiyet hakkını ihlal etmeme özenlerini devam ettirmelerini,  kanunda açıkça belirtilen haller ve hastaların yazılı onayı dışında hastaların kişisel sağlık bilgilerini 3. Kişi ve kuruluşlarla paylaşmamalarını önermektedir.

7- TTB, bilgisayar ve yazılımın sağlanmasıyla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı’nın görev alanına yönelik hizmetleri yürütürken gerekli olan mal ve hizmetlerin temin edilmesini hekimlerden istemesinin hukuka uygun olmadığını, hekimlerin hukuksal dayanağı bulunmayan mali külfetleri üstlenmeye zorlanamayacağını değerlendirmektedir.

8- Olası hukuki sorunlardan kaçınılabilmesi için hukuka uygunluk nedeni içermeyen hallerde, kişisel sağlık bilgilerini 3. kişi ve kurumlara aktarmanın Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlendiği, konusu suç oluşturan bir emrin verilemeyeceği, verilse bile yerine getirilemeyeceği bilgisinin anımsatılmasında yarar görülmüştür.

9- Halen yürürlükte olan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinde, sağlık kuruluşlarından kişisel bilgilerden arındırılmış, istatistiki verilerin doğru ve düzenli bir biçimde verilmesi denetlenmekte, denetim sonucunda bu yükümlülüğün aksatılması hallerinde 3 günlük süre verileceği düzenlenmektedir. Bütün hastaların kişisel sağlık bilgilerinin aktarılmasını zorunlu tutan ve aksi halde yaptırım öngören bir düzenleme mevzuatta da bulunmadığı gibi böyle bir yükümlülük ve yaptırımın getirilmesi hukuka aykırı olacaktır.

10- Sağlık Bakanlığı’nın başvurulara resmi bir yanıt vermesi beklenmektedir, resmi düzeyde bir açıklama yapılması halinde üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla.


Bu HABERİ Paylaş!