Zorunlu Sigorta Poliçeleri Hakkında Önemli Duyuru


  • Kasım 06, 2018
  • 1926

Bilindiği üzere 1219 sayılı Kanun’un ek 12. maddesi ile tıbbi kötü uygulama nedeniyle uğranılacak zararları karşılamak üzere sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Gerek Kanun’un ek 12. maddesi, gerekse bu madde uyarınca düzenlenen Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de,  

•Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortasının, mesleklerini özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar için ilgili özel sağlık kuruluşları tarafından yaptırılacağı,

• Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısının kendileri tarafından, diğer yarısının ise istihdam edenlerce ödeneceği; istihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen sigorta priminin, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair malî haklarından kesilemeyeceği, bu şekilde hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamayacağı,  

• Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verileceği,

düzenlenmiştir. 

Buna rağmen üyelerimizce yapılan başvurulardan; kimi özel sağlık kuruluşları tarafından sigorta poliçesi yaptırılmasının ihmal edildiği, kimileri tarafından ise poliçe yaptırıldığı halde bedeli ödenmeyerek poliçenin geçersiz hale geldiği, bu şekilde bazı dönemlerin zorunlu sigorta olmadan geçtiği, bu durumun hekimler aleyhinde açılan tazminat davaları sırasında fark edildiği, dolayısıyla hekimlerin bu dönemler için sigorta güvencesinden yararlanamayarak mağdur oldukları öğrenilmiştir. 

Tekrar ve önemle hatırlatalım ki tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigortasının, özel sağlık kuruluşları tarafından yaptırılması zorunluluktur. Sigorta poliçesi özel sağlık kuruluşu tarafından yaptırılacak, primin yarısı kuruluş, yarısı hekim tarafından ödenecektir. Sigorta yaptırmayan özel sağlık kuruluşu idari yaptırımla karşılaşacaktır. Kuşkusuz sigorta yaptırmayarak mağdur edilen hekim tarafından da genel hükümler çerçevesine tazminat/rücu istenebilecektir.

Yaşanan olumsuz örnekler karşısında, hekimlerin de sigorta yenileme dönemlerinde poliçe örneklerini talep ederek zorunlu sigortanın yaptırılıp yaptırılmadığını denetlemeleri önemlidir. Bir diğer denetim de Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne ait https://www.sbm.org.tr/ isimli web adresi aracılığıyla yapılabilir. Bu adreste “Sorgulamalar” başlıklı bölümün altında “Doktor Sorumluluk Poliçesi Sorgula” başlığı bulunmaktadır. Bu başlıkta sigorta bilgileri ile sorgulama yapılabileceği gibi uzmanlık tescil ve kimlik numaraları ile sorgulama da yapılabilmektedir. Sorgulama sonucunda bugüne değin yaptırılmış sigorta poliçeleri, geçerlilik tarihleri, ilgili sigorta şirketi gibi bilgilere ulaşılmaktadır. Sorgulama sonucunda eksiklik veya gecikme olduğu saptanırsa ivedilikle tamamlanması/tamamlatılması gerekir.

Hak kaybı yaşanmaması için önemle bilginize sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI 

YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!