Aile Hekimlerine Güvenlik Soruşturması Yargıdan Döndü


  • Aralık 05, 2019
  • 1426

Ağustos ayında, İstanbul’da görev yapan 15 aile hekiminin sözleşmesi, Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonunda yapılan değerlendirmede alınan kararın olumsuz olduğu gerekçesiyle –öncesinde hiçbir bildirim yapılmaksızın, açıklama, savunma istenmeksizin- feshedildi. Geçtiğimiz günlerde de güvenlik soruşturması nedeniyle yapılan fesih işlemlerine devam edildi.

Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin ortak özelliği, fesih yazılarında da belirtildiği üzere, kamu personeli olmamaları, yani sisteme kamu dışından dahil olmalarıydı. 

Bu statüde görev yapan aile hekimlerinin güvenlik soruşturmasına tabi tutulması, aile hekimliğine ilişkin mevzuata da, güvenlik soruşturmasına ilişkin mevzuata da aykırı; her iki mevzuatta da, güvenlik soruşturmasına tabi tutulmalarına dayanak olabilecek bir düzenleme yer almıyor.

Sözleşmesi sorgusuz sualsiz feshedilen aile hekimlerinin yanında olduğumuzu aktarmıştık. https://www.istabip.org.tr/5313-sozlesmeleri-sorgusuz-sualsiz-feshedilen-aile-hekimlerinin-yanindayiz.html

Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla, başvuran hekimler adına yürütmenin durdurulması ve iptal talepli davalar açmıştık.

Bu davalardan, Moda Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaparken sözleşmesi feshedilen Dr. Eyüp Borucu adına açtığımız davada, İstanbul 14. İdare Mahkemesi 02.12.2019 tarihli kararıyla;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-8 bendinde, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması Devlet memurluğuna alınma şartları  şartları arasında düzenlenmiştir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında; "… Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere hekimleri ve aile sağlığı çalışanları altmış beş yaşına kadar çalıştırılabilir" hükmüne yer verilmiştir.

….

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından; İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 34.23.146 no’lu Aile Hekimliği biriminde, kamu personeli olmayan aile hekimi olarak görev yapmakta iken, "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması" değerlendirme sonucunun olumsuz olduğu ileri sürülerek aile hekimliği hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin 15/08/2019 gün ve 80 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı 19/07/2019 gün ve 3921 sayılı yazıda belirtilen Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonu kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde; güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma şartının devlet memurları için getirildiği, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda ise, 657 sayılı Kanun'un 48/A-8 bendine atıf bulunmadığından, kamu görevlisi olmayan davacının 657 sayılı Kanun'un 48/A-8 maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Kaldı ki; Anayasa Mahkemesi'nin 24/07/2019 gün ve E:2018/73, K:2019/65 sayılı kararıyla, 01/02/2018 gün ve 7070 Sayılı Kanun'un 60'ncı maddesiyle, 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin A bendine eklenen 8'inci alt bendin iptaline karar verilmiştir.

Öte yandan; idarî işlemin uygulanmaya devam etmesi hâlinde, çalışma hakkından mahrum kalacağından dolayı telâfisi güç zararlar doğabileceği açıktır.”

gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Görüldüğü gibi, aile hekimi olarak görev yapabilmek için, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması yönünde bir şart bulunmadığı Mahkeme kararıyla da sabit olmuştur.

Yanı sıra Mahkeme, sadece aile hekimleri için değil, tüm kamu personeli ve devlet memurları için güvenlik soruşturmasının dayanağı kalmadığını da Anayasa Mahkemesi kararına atıf yaparak dile getirmiştir.

Güvenlik soruşturması gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen tüm aile hekimlerinin bu karar gereği derhal işe başlatılması gerekmektedir.

 

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

Karar için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!