E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme


  • Mayıs 27, 2020
  • 10519

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği gibi, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda iletilebilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.
Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak hekimlerin de dahil olduğu serbest meslek erbaplarının;
• 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihinden,
• 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihlerden
itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.
Hekimler e-SMM uygulamasına giriş yapabilmek için, ister e-imza aracı alabilir veya Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin edebilirler.
 e-SMM’yi düzenlemek için herhangi bir programı mutlak satın almaya gerek yoktur; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında (https://earsivportal.efatura.gov.tr/ linkinde) yer alan e-SMM portalından ücretsiz olarak yararlanabilirler.
Konu ile ilgili olarak hazırlanan detaylı bilgilendirme yazısı aşağıda sunulmuştur.
Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI


--------------------------------------------------------------------------------------------------
E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması
Serbest meslek erbaplarının;
a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine,
b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar,
e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren VUK 509 Nolu Tebliğde yer alan e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.
Zorunluluk getirildiği halde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzu şeklinde düzenlenmesi gereken Serbest Meslek Makbuzunu, VUK 509 Tebliğinde yer alan e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) Mükellefler (232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.
e serbest meslek başvurusu için öncelikle e-imza veya mali mühür alınmalıdır.
Meslek makbuzu uygulaması için, ister e-imza araçları ile istenirse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin edebilirler.
Mali Mühür/e-İmza Başvurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mükellefiyet durumunuza göre iki farklı yöntem (e-İmza veya mali mühür) sunmaktadır.


Açıklama
Elektronik İmza Mali Mühür

Mükellefiyet Durumu

Gerçek Kişi Mükelleflere verilmektedir.

Firmaya verilir (Adi Ortaklıklar Dahil)

Niteliği

Kişinin Islak İmzasına karşılık gelmektedir.

Firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur
ve Firma kaşesi niteliğindedir.

E-imza; yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı’larından alınır.
Gerçek kişi ya da tüzel kişi konumunda olmayan adi ortaklık hükümlerine tabi mükelleflerin Mali Mühür kullanması gereklidir.

 ADİ ORTAKLIKLARIN MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN HAZIRLANACAK VE GÖNDERİLECEK BELGELER:
Mali Mühür matbu Talep dilekçesi ve aşağıda sayılan gerekli evrakların doldurularak imza yetkilisi kişilerin ıslak imzası ile birlikte evrakları “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA “ adresine posta yoluyla gönderilmelidir. Gerçek kişi ya da tüzel kişi konumunda olmayan adi ortaklık hükümlerine tabi mükelleflerin Mali Mühür kullanması gereklidir.
1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli),
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf
3. Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği,
4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.
Mali Mühür başvurusu için göndermiş olduğunuz belgeler Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaştığında evraklarınızın eksiksiz olması halinde başvuru bilgileriniz KamuSM iletilmektedir. KamuSM tarafında işleme alındıktan sonra başvuru sürecinde bildirdiğiniz yetkili kişinin mail adresine KamuSM tarafından barkod numarası ve mali mühür başvurunuzu tamamlamanız için bir bağlantı adresi gönderilir.Mali Mühür için yatıracağınız ücrete ilişkin bilgiler konusunda KamuSM den gelen mailleri takip ediniz. Ayrıca birden fazla mali mühür talep edilmesi halinde KamuSM den tarafınıza gönderilecek mailde istediğiniz mali mühür sayısını belirtebilirsiniz. Ayrıca “Sertifika Sorumlusu” (mali mührü teslim alacak şirkette güvenilir kişi) olarak bildireceğiniz kişinin TC vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacaktır. Sertifika Sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmasıdır. Devamını gerektirecek başkaca bir sorumluluk bulunmamaktadır. Mali Mührün arızalanması, çalınması, kaybolması vb. öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali Mühür temin edebilirsiniz.

e-imza yada mali mührü alan e-SMM kullanıcıları iki yöntem kullanabilir:

a. GİB Portal Yöntemi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isteyen mükellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler. (https://ebelge.gib.gov.tr/ dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf)
b. Özel Entegratör Yöntemi: Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla faydalanabilirler. Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda da açıklandığı üzere ayrıca GİB’e Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Yöntemler Arasındaki Farkları Gösteren Tablo


e-SMM

GİB Portal Yöntemi

Özel Entegrasyon Yöntemi

Başvuru

e-SMM kullanmak için GİB üzerinden başvuru yapılmalıdır

Özel Entegratör sistemi üzerinden kullanılacaksa GIB üzerinden başvuru yapılabileceği gibi özel entegratörler mükellef adına GIB'e başvuru aktivasyonunu yapabilir.

e-İmza/Mali Mühür Kullanımı

Portal üzerinden işlem yaparken her zaman e İmza veya Mali Mühür işlem yapılan bilgisayarda kurulu ve takılı olmalıdır. Dolayısıyla e İmza sürücüsü ya da java gibi teknik gereksinimlerin bilgisayarda tam ve çalışır olması gerekmektedir.

Makbuz keserken e İmza ya da Mali Mühürün bilgisayarda ya da mobil cihazlarda kurulu ve takılı olmasına gerek yoktur. Makbuzlar Özel Entegratörün Mali Mührü ile İmzalanmaktadır

Makbuz Oluşturma ve Gönderme

Makbuzlar GİB sisteminden tek tek oluşturulmakta ve imzalanmaktadır. Ayrıca toplu makbuz düzenleme ve imzalama gibi bazı fonksiyonel özellikler uygulamada bulunmamaktadır.

Özel entegratörlerin toplu makbuz düzenleme ve imzalama gibi özel fonsiyonel özelliklerinden yararlanılabilir

Gönderme

Düzenlenen Makbuzların alıcılara iletilmesi süreçleri manuel ilerlemektedir. Makbuz bilgisayara indirildikten sonra kullanıcı çıktı alabilir ya da mail olarak alıcıya gönderebilir

Makbuzların alıcılara iletimi konusunda özel entegratörlerin farklı fonksiyonel (mail, sms vb) fonksiyonel özelliklerinden yararlanılabilir

Raporlama

GİB üzerinden düzenlenen makbuzların raporlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel entegratörler makbuzları müteakip gün saat 24.00 e kadar GİB'e otomatik raporlamaktadırlar

Makbuz Görsel Tasarım

GİB portalı üzerinden düzenlenen makbuzlarda görsel tasarım yapılamamaktadır. GIB'in Standart tasarımı kullanılmaktadır.

Özel entegratörün sunmuş olduğu fonksiyon özellikler çerçevesinde logo imza ve boyut tasarımları ile kişiye özel e SMM tasarımları oluşturulabilir.

İptal İşlemi

e-Arşiv Fatura portal üzerinden imzalanmış/onaylanmış e Arşiv niteliğindeki (e-SMM, e-MM ve e-Arşiv Faturalar) e belgeler uygulama üzerinden iptal edilemez. Fakat tevsik yükümlülüğü tarafınıza ait olmak üzere kayıtlarınıza almayıp, yeniden doğru bir biçimde makbuz veya fatura düzenleyebilirsiniz.

Özel entegratörler tarafından İptal işlemi yapılıp ilgili e SMM, GİB'e iptal olarak raporlanır.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER :
a) Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi.
b) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si.
c) Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası.
d) Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).
e)Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).


ELEKTRONİK İMZA VEYA MALİ MÜHÜR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN SERBEST MESLEK ERBAPLARINCA E-SMM UYGULAMASINA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEKTİR.

Serbest meslek erbapları e-smm düzenleyebilmeleri için e-imza veya mali mühür sahibi olmaları gerekmektedir. Ancak; GİB tarafından yayımlanan duyuruda Tüm Serbest Meslek Erbapları 01.06.2020 Gün sonuna kadar e-imza ve mali mühür olmadan GİB İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden duyuruda belirtilen kural ve aşamalara göre başvuru yapacaklardır. Başvuru yapan mükellefler 01.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında Serbest Meslek makbuzunu KAĞIT Olarak düzenleyebileceklerdir. Mükellefler 01.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında e-imza veya mali mühür edinmek zorunda olup, 01.07.2020 tarihinden itibaren Serbest Meslek Makbuzunu e-smm olarak düzenlemek zorundadır.


Bu HABERİ Paylaş!