E-Reçete Uygulamaları Hakkında


  • Mayıs 28, 2020
  • 7794

Muayenehaneler Dahil Tüm Sağlık Kuruluşlarının
E-Reçete Uygulamasına Geçmesi
Hukuki Zorunluluk Değil, Dayatmadır

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 07.02.2020 tarihli ve E.34867 sayılı yazısına istinaden gönderilen yazılar ile 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm sağlık tesislerinin reçete işlemleri için “reçetem” uygulamasına geçileceği belirtilmişti.

Oysa hekimlerinin yazacakları reçetelere ilişkin sınırlama; hastalığın tedavisi ve tanıya göre gereklilik ile ilaç talimatnamesindeki doz oranlarına uygunlukla ilgilidir. Bunun dışında, reçetenin belli bir şekilde düzenlenmesini zorunlu kılan bir düzenleme yoktur. Bu nedenle elektronik olarak düzenlenmeyen reçetenin geçerli olmadığı söylenemez.

Ancak son olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun, 25.03.2020 tarihli ve E.70127 sayılı yazısı ile “Pandemi dönemi içerisinde, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin hızlıca sahaya uygulanabilmesi için REÇETEM uygulamasının tüm sağlık tesisleri ve reçete yazan doktorlarımız tarafından kullanılmasının zorunluluk haline geldiği” ifade edilmiştir.

Oysa bu “zorunluluğun” hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Normlar hiyerarşisi kuralı gereğince Genelgelerin, üst düzenleyici işlemlerle uygun olması gerekir. Bu çerçevede Genelge’nin üst düzenlemesi niteliğindeki Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmeliğin incelenmesi gerekir. Bu Yönetmeliğin 28. maddesinde “Eczanelerde kabul edilecek reçeteler;

a) Normal reçete,
b) Takip edilmesi gereken ilaçların yazıldığı özel reçeteler,
c) Elektronik reçete,
ç) Güvenlik önlemlerini belirtir formlarla beraber verilmesi gereken ilaçların yazıldığı kısıtlanmış reçeteler”

olarak sıralanmıştır. Dolayısıyla “reçetem” uygulaması üzerinden yazılmayan ilaçların eczanelerce karşılanmaması söz konusu değildir.

Kaldı ki “muayenehaneler de dahil bütün özel ve kamu sağlık kuruluşlarında, bütün reçetelerin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan merkezi bilgisayar programında elektronik olarak yazılması” hususu, ilk olarak 15.05.2018 tarihli, 2018/2 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı bu uygulamanın hayata geçmesi önce 15 Haziran tarihini açıklamış, uygulama ikinci bir yazıyla 16 Temmuz’a, ardından da belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Bu Genelge’nin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen cevapta da e-reçete’nin hukuki bir zorunluluk olmadığı belirtilmiş ve “elektronik olarak düzenlenmeyen reçetelerin eczanelerce karşılanmasının yasaklanması veya hastaların ilaçlara erişiminin önlenmesi kesinlikle söz konusu” olmadığı açıkça ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; hukuki bir temeli olmaksızın yürürlüğe konulan elektronik reçete uygulaması, muayenehaneler dahil tüm sağlık kuruluşlarının dahil olması gereken bir zorunluluk değildir. Dileyen sağlık kuruluşları uygulamaya dahil olabilir ancak aksi durumlar için herhangi bir yaptırım söz konusu olamaz. Yukarıda aktardığımız Yönetmelikte sıralanan reçetelerin hepsi dolayısıyla kağıt reçeteler geçerlidir ve eczanelerce karşılanacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!