ASM Binalarının Deprem Güvenliğiyle İlgili Görüşlerimizi İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne Bildirdik


  • Kasım 18, 2020
  • 5414

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından İstanbul’daki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarının deprem güvenliğini ölçmek amacıyla yapılan anket çalışması ürkütücü bir tabloyu açığa çıkardı. Yapılan ankete göre, ASM’lerin %32’sinin 1999 İstanbul depremi öncesinde inşa edilmiş binalarda hizmet verdiği, %89’unun deprem dayanıklılık testi olmadığı ve test yapılanlar arasında güvenli olarak geçen bina oranının sadece %10 olduğu belirlendi.

Anket sonuçlarını değerlendiren İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak, yapılması gereken çalışmalarla ilgili öneri ve talepleri iletti. İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu imzalı yazıda, beklenen İstanbul depreminde ASM binalarının yıkılma veya hasar görme olasılığının yüksekliğine dikkat çekildi ve şu öneriler dile getirildi:

“1.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından riskli bölgelerde ve talep edenlerden başlanarak tüm ASM binalarının deprem güvenliğini sağlamak amacıyla yeterli incelemelerin ivedilikle başlatılması gerekmektedir, bu konuda başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel idareler ve meslek odalarından, diğer ilgili kurumlardan destek alınmasının kıymetli olacağını düşünüyoruz.
2.Tespit edilmiş ve edilecek olan deprem riskli ASM binalarının güçlendirilmesi, güçlendirilemiyorsa güvenli yerlere taşınmasının sağlanması,
3.Aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarına kamu kurumları aracılığı ile AFAD, UMKE gibi kuruluşlar vasıtasıyla düzenli deprem eğitimlerinin yapılması, Sağlık Bakanlığı tarafından acil müdahale ve ilkyardım eğitimlerinin verilmesinin sağlanması,
4.ASM’leri ve aile hekimliği çalışanlarını içine alan bir acil eylem planının hazırlanması ve düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
5.ASM’lerin afet sırasında ve sonrasında hizmet verecek şekilde ve acil toplanma yeri ya da sığınak gibi birimleri de içeren düzenlemeler yapılarak yeniden kurgulanmasının önemli olduğunu belirtmek isteriz.”

İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazı için tıklayınız.

İTO Aile Hekimleri Komisyonu anket çalışması için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!