Ocak Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 4918

 

3 Ocak 2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. M. Uğur Tokatlıoğlu�na BJ Tekstil için, Dr. Salih Kanlı�ya Elopar Elektrik için, Dr. Korhan Kömüksu�ya Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlık, Dr. Hüseyin Diz�e Cannur Tekstil için Dr. Reşit Portakal�a Özroni Tekstil için, Dr. Şenol Kurtuluş�a Duyar Vana Makine için yetki verilmesine,

İSKİ tarafından Çevre Komisyonumuz üyesi Dr. Murat Fırat aleyhine açılan davada Odamız avukatı Meryem Turan�ın görevlendirilmesine,

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu toplantısına Odamızı temsilen Dr. Turgut Adatepe�nin katılmasına,

Operasyon öncesi ve sonrası dönem ölüm oruçları ve açlık grevleri değerlendirildi. Bugüne kadar geçen süreçte İTO�nun kendi konuları ile çok düzenli çalışmalar yaptığı, operasyonun ardından operasyona karşı olunduğuna ait basın açıklaması yapıldığı, daha sonra insan hakları ihlali gündeme geldiğinde F tipi cezaevleri ve hastanedeki makhkumların TTB ve medyanın gözlemine açılması ve ölümlerin durdurulması için her kesime çağrı yapıldığı ana saptamaları yapıldı. Önümüzdeki dönemde ölümlerin olmaması için İTO�nun TTB ile birlikte TBB ve TMMOB işbirliğinin önemli olduğu, bu kuruluşlarla ölüm oruçlarının sonlandırılması için daha sıkı işbirliği yapılmasına karar verildi.

14 Mart Tıp Hizmet ve Bilim Ödülleri Jürileri Tabip Odası�nın yoğun ve çok önemli gündemi nedeniyle bu sene için aşağıdaki şekilde oluşturuldu:
Her iki Jüri için, o ödülü almış en az 1�er kişi,

Her iki Jüri için, Klinik Gelişim Dergisi Yayın Kurulunun belirleyeceği 3�er kişi,
Her iki Jüri için Yönetim Kurulu�nun belirleyeceği 3�er kişi,

2001 yılı üye aidatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Serbest çalışan, işyeri hekimliği yapanlar: 40.000.000. TL
Kamu Görevi yapan hekimler: 15.000.000. TL
Yeni Kayıt Ücreti: 3.000.000. TL
Kimlik ücreti:7.500.000. TL
Oto Arması: 2.000.000. TL
Protokol Defteri: 7.500.000. TL
Makbuz: 1.000.000. TL
Asgari Ücret Tarifesi: 5.000.000. TL

5 Ocak günü 224 sayılı yasanın 40. Yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yapılmasına ,

Haksız kazanç iddiasıyla Dr..... hakkındaki HUB-193 sayılı dosyada ..................�ndan gelen yazı incelendi, hekimin sevk tarihinde konu ile ilgili bilgisinin olamayacağı için dosyanın kapatılmasına,

Dr....hakkında ............�in tedavisinde tıbbi hata yaptığı iddiasıyla oluşturulan HUB-160 nolu dosyada hastanın yeterli biçimde aydınlatıldığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildi.

Tıbbi hata nedeniyle ............. isimli hastanın ölümüne sebebiyet verildiği iddiasıyla açılan HUB-108 sayılı dosyada sorumlu hekimlerin bulunarak haklarında soruşturma açılmasına,

Tıbbi ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verildiği iddiasıyla ......Hastanesi hekimleri hakkında açılan HUB-24 sayılı dosyada, Dr.....�in bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi tanıtım ihlali nedeniyle Dr. .....�in Onur Kuruluna sevk edilmesine,

6023�e aykırı davranış ve Reklam-Asgari ücret ihlali nedeniyle Dr...., Dr....., Dr.... hakkında açılan HUB-R-137 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Dr..... ve Dr..... hakkında açılan İş-877 sayılı dosyada ilgili hekimlere ulaşılamadığından ve muhtarlıktan yokluk belgeleri alındığından dosyanın kapatılmasına,

Zaman aşımı nedeniyle İş-422-İş698 sayılı dosyaların kapatılmasına,

HUB-121 sayılı dosyada Dr....�nın fezlekesi incelendi, Dr.....�nün suçsuz olduğu kanaatiyle dosyanın kapatılmasına,

Haksız kazanç, reklam, uzman olmadığı konuda tedavi yapmak iddiasıyla Dr.... hakkında düzenlenen HUB-205 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 7, 8, 9., hasta haklarının 23. Maddesini ihlal gerekçesiyle Dr. ... hakkında hazırlanan HUB-R-153 sayılı dosyada ilgili hekimin ilk hatası olması ve gönderdiği yazıda olayın tekrar etmeyeceğini bildirmesi nedeniyle uyarı yazısı yazılarak dosyanın kapatılmasına,

İş-485 sayılı dosyada Dr.....�ın fezlekesi incelendi, dosyanın onur kuruluna sevk edilmesine,

Reklam, haksız rekabet, hekimliğe yakışmayan davranış nedeniyle HUB-202 sayılı dosyada hakkında soruşturma açılan Dr.....�ın Onur kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

10.01.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Mehmet Gülşen�e Güngören Belediyesi için, Dr. Füsun Soysal�a RL Lojistik Kargo Dağıtım için, Dr. Ülkü Özay�a Prim Tekstil için, Dr. Yasemin Şahin�e Sergen Tekstil için, Dr. Turgay Kırtaş�a Bilsan Kauçuk için yetki belgesi verilmesine,

Çocuk Hakları Komisyonumuz tarafından planlanan �İstanbul İli Eğitim Hastanelerinde çalışan hekimlerin çocuk ihmali ve istismarı konusunda bilgilerini ölçmek ve onlara yönelik eğitim programlarında öncelikleri tespit etmek üzere anket çalışması� için gerekli desteğin verilmesine,

Kartal Cumhuriyet Başsavcılığının 10.01.2001 tarihli resmi yazısına binaen, Kartal Özel Tip Cezaevinde açlık grevi ve ölüm orucunu sürdüren tutuklu ve hükümlülerden tedavi olmak isteyenlerin tedavilerini düzenlemek üzere bir heyet oluşturulmasına, bu amaçla da Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı�na izin için başvurulmasına, aynı başvurunun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı�na da yapılmasına,

Dr. ................. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9, ve 31. Maddelerine ve 1219 sayılı yasanın 24. Maddesine dayanarak soruşturma açılan HUB-R-149 nolu dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

Dr. ................. hakkında özürlü doğan bir bebeği ilaç vererek öldürdüğü iddiasıyla soruşturma açılan İş-742 No�lu dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

Dr. ................. hakkında tıbbi hata iddiası ile soruşturma açılan İş-776 no�lu dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

Dr. ................., Dr. ................., Dr. ................. ve Dr. ................. hakkında tıbbi hata nedeniyle açılan soruşturma dosyasının (HUB-176) onur kuruluna sevkine,

Dr. Kürşat Yıldız�ın Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ve Esenlendirme(Rehabilitasyon) tesislerinde verilecek döner sermaye hakkında kanun ile 190 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ile ilgili Yönetim Kurulumuzca daha önce oluşturulan görüş �Temel Sağlık Hizmetlerinin Parasız olması, kanun ile güvence altına alındığı ve İstanbul Tabip Odası�nın sağlık hizmetlerinin parasız olması ve sosyal devlet güvencesinde olması ilkeleri gözönüne alınarak, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun bu tasarıyı kesinlikle kabul edemeyeceği� karar altına alınmış ve bu konuda Basın Açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.

 

17.01.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Baki Dökme�ye Özge Plastik/Üstün Plastik için, Dr. Abdülhamit Buluttekin�e Staras, As ses, Plan Ses (OSB) için, Dr. Cengiz Dinç�e Kuzey İnşaat için, Dr. A. Hamdi Güzelöz�e Sasa A.Ş. için, Dr. Tülin Kurçenli�ye Özser Konfeksiyon için, Dr. Sevim Duman�a Commercion Union için, Dr. Hüsnü Mert Arınalp�e Meges Boya Sanayii için, Dr. Harun Ayhan�a Akaş Akbalık için, Dr. Nejat Işık�a Doğan Şirketler Grubu için yetki verilmesine,

Dr. .................. hakkında düzenlenen HUB-R-159 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Dr. .................. hakkında düzenlenen HUB-204 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi incelendi. Çelişkili adli rapor düzenlendiği iddiasıyla dosyanın Onur Kuruluna sev edilmesine,

Dr. .................. hakkında tıbbi hata iddiasıyla düzenlenene HUB-140 sayılı dosyada hata olmadığı düşüncesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr. .................. hakkında düzenlenen HUB-R-145 sayılı dosyada ilgili hekimin daha dikkatli ve özenli olması için uyarılmasına,

Dr. .................. hakkında düzenlenen HUB-Genel dosyasında ilgili hekimin yazısı üzerine konunun aydınlatıldığı kanaati oluşmuş olup, dosyanın kapatılmasına,

Dr. .................. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8., 9. Maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına,

İstanbul Tabip Odası Spor Klubünün Basketbol takımının lige katılması için Basketbol Federasyonunca talep edilen 150.000.000.TL�nın Odamızca karşılanmasına,

Danıştay 5. Dairesinde Tababet Uzmanlık Yönetmeliği ile ilgili davada üyelerimizden gelen yoğun talep de değerlendirilerek davaya müdahil olunması için gerekli girişimin yapılmasına,

Tababet Uzmanlık Yönetmeliği ile ilgili Danıştay 5. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına uymadığı için Sağlık Bakanı Osman Durmuş hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

TTB İnsan Hakları Kol Toplantısına 21 Ocak günü Odamızı temsilen bir hekimin İnsan Hakları Komisyonumuz tarafından belirlenmesine,

Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin 20 Ocak tarihli toplantısına Odamızı temsilen Dr. Rıfat Yücel�in katılmasına karar verilmiştir.

24.01.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Zeynep ilkun Özdemir�e Praktiker Yapı için, Dr. Esin Atay�a Tümka Kablo için, Dr. Durcan Poyraz�a Cemre İnşaat için, Dr. Ali Ursavaş�a Fırat Eğitim Merkezi için, Dr. Ramazan Atalay�a Gamak Makine için, Dr. Ziya Ağır�a Hedef Ayakkabıcılık için, Dr. Soner Erkan�a İtalyan Hastanesi için, Dr. Kamil Aksu�ye Kule Temizlik Güvenlik için, Dr. Ertuğrul Tarlığ�a elba Bant için, Dr. Ediz Kiremit�e Şimşek Ege Konfeksiyon için Dr. Hazan Özyurt�a ABN Amro Bank için, Dr. İzzet Bayrak�a Baç Tekstil San. İçin, Dr. Saniye Dirik�e Vursan Silah Sanayii için yetki belgesi verilmesine,

Dr. .................�in dilekçesi incelendi ve askerlik yaptığı 1998 yılına ait 7.000.000.TL�lık aidat borcundan muaf tutulmasına,

Sivil Toplum Kuruluşları Birliği�nin 25 Ocak 2001 tarihli toplantısına Odamızı temsilen Dr. Rıfat Yücel�in katılmasına,

Hekimliğe yakışmayan davranış nedeniyle Dr. ....hakkında açılan HUB-206 sayılı dosyada ilgili hekimin açıklamaları değerlendirildi. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü hükümlerine göre herhangi bir mesleki kusuru oluşmadığından dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi hata ve haksız kazanç iddiasıyla Dr. ....hakkında düzenlenen HUB-82 sayılı dosyada bilirkişi raporu ve soruşturmacı fezlekesi incelendi. Adı geçen hekimin daha özenli olması konusunda uyarılarak dosyanın kapatılmasına karar verildi.

31.01.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Mehmet Akmandil�e Ekim Giyim Sanayii için, Dr. Haldun Hıdır�a Çava Makine için, Dr. Fatma Ağca Tanca�ya Minta Tekstil için, Dr. Y. Ziya Tatlı�ya Muharrem Duman/Fevzi Kalkan Taşeron Firmaları (OSB) ve Orjin Deri için, Dr. Ali Ursavaş�a Fırat Eğitim Merkezi OSB için, Dr. Fatma Öztürk�e İpar Giyim için Dr. Aysun Akın Alkoç�a Ersa Sakız (OSB) için yetki belgesi verilmesine,

İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu�nun önerisi değerlendirildi. 14 Mart Sağlık Haftası içinde �Açlık Grevleri ve Etik� konulu bir panel düzenlenmesine,

3 Şubat TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısında Odamızı Dr. Turgut Adatepe�nin temsil etmesine,

HUB-R-152 sayılı dosyada hakkında reklam ve TDT 8 ve 9. Maddelerini ihlal nedeniyle soruşturma açılan Dr....�ın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Muayenehanesinde yabancı uyruklu doktor çalıştırmak iddiasıyla Dr. ...hakkında soruşturma açılmasına ve Dr.....�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Dr. ...hakkında düzenlenen İş-1031 sayılı dosyada hastanın omurunda bistüri ucu unutmak iddiasıyla ilgili hekim hakkında soruşturma açılmasına ve Dr....�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Tıbbi hata nedeniyle hastasının ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla HUB-91 sayılı dosyada Dr.... hakkında soruşturma açılarak, Dr......�ın soruşturmacı olarak atanmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!