Veri Sorumluları ve VERBİS Kaydına İlişkin Bilgi Notu -2


  • Aralık 27, 2021
  • 896

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiş, bu kurallara uymamanın yaptırımları da düzenlenmiştir. Bu kurallardan birisi de Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olma yükümlülüğüdür. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, VERBİS’e kayıt süresinin 31.12.2021 tarihinde kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Sağlık hizmeti sunan veri sorumluları, sağlık kurum ve kuruluşları ile muayenehanesi bulunan hekimler için de VERBİS’e son kayıt tarihinin 31.12.2021 olduğunu duyurmuştuk. Konuya ilişkin kılavuzları, kullanılabilecek belge örneklerini ve soru-cevap metinlerini daha önce yayınlamıştık. Son günlerde ise özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve ücretlerine karşılık makbuz-fatura düzenleyen hekimler tarafından ayrıca sorular yöneltilmektedir. Bu sorulardan, 6698 sayılı Kanun’da sayılan yükümlülükler ve özellikle de VERBİS’e kayıt olma konularında tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği’nce hazırlanan ve www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid= ff4d51ba-5699-11ec-bb51-0733eb004042 adresinde yayınlanan soru-cevap metninde işyeri hekimleri, OSGB çalışanları, özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar, alt işveren statüsünde çalışanlar ve muayenehane sahipleri gibi çeşitli kategorilere yönelik bilgiler yer almaktadır. Burada kısaca özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağız;

• VERBİS’e kayıt olmak veri sorumluları için zorunludur. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişidir. Diğer bir ifadeyle, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler -tıpkı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler gibi- veri işleseler de veri sorumlusu değildir. Verilerin işlenmesine ilişkin amaç ve vasıtaları belirleme hak ve yükümlülüğü, işveren olan özel sağlık kuruluşuna aittir.

• Özel sağlık kuruluşlarında belirli bir işin yapılmasına veya kliniğin işletilmesine ilişkin sözleşme çerçevesinde hizmet sunan hekimlere kurdurulmuş olan şirketler yönünden ise;

Hekimin çalışması, verilerin işlenmesine ilişkin kararın özel sağlık kuruluşu tarafından verildiği, veri kayıt sisteminin özel sağlık kuruluşuna ait olduğu, organizasyonun özel sağlık kuruluşu tarafından yapıldığı bir çalışma biçimiyse veri sorumlusu özel sağlık kuruluşudur. Bir başka ifadeyle, görünürde “hizmet alımı” statüsünde çalışan hekim, esasen bordrolu bir çalışan gibi bütünüyle işverenin iş organizasyonu içinde verilen görevleri yerine getiriyor ve bunun için kendisi bir organizasyon kurmuyor, yanında kimseyi istihdam etmiyor, hasta verilerinin kaydına ilişkin ayrı bir sistem kullanmıyor vb. ise bu hekim veri sorumlusu değildir. Dolayısıyla VERBİS’e kayıt olması da gerekmeyecektir.

Hekimin sağlık kuruluşundaki çalışması belli bir birimin kiralanıp işletilmesi veya özel sağlık kuruluşu ile ortak işletilmesi niteliğinde ise bu işe ilişkin organizasyonun kısmen de olsa hekim tarafından yapılması; hekimin veya kurduğu şirketin çalışanlarının olması; çalışanların ve hastaların kayıtlarının sağlık kuruluşundan farklı ya da bu sağlık kuruluşunun yanı sıra hekim veya kurduğu şirket tarafından da işlenmesi (hastalara makbuz/fatura kesilmesi, çalışana ücret yatırılması, bordro düzenlenmesi vs) halinde hekim veya sahibi olduğu şirket de veri sorumlusudur. Bu durumda, özel sağlık kuruluşu gibi hekimin sahibi veya ortağı olduğu şirket de veri sorumlusu olarak VERBİS’e kayıt yaptırmalıdır.

Bilginize sunarız.

24.12.2021
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

VERBİS konulu web seminerimizi yeniden izlemek için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!