Vazgeçmiyoruz; Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!


  • Hekim Sözü Ocak-Şubat 2022
  • 151

Hekim ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen
düzenlemenin ileri bir tarihte görüşülmek üzere TBMM gündeminden hızla geri
çekilmesi ve tasarının görüşüleceği tarihin de, tasarının içeriğinin de netlik kazanmaması sağlık çalışanlarının tepkisine yol açtı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları, “Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamında gerçekleştirdikleri Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum ve 15 Aralık G(ö)REV eylemleri sonrası önümüzdeki süreci değerlendirmek üzere 21 Aralık 2021 günü İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Osman Öztürk yer aldı. Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu-Düzce, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir-Bilecik, Gaziantep-Kilis, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van-Hakkâri tabip odalarının yöneticileri ise çevrimiçi olarak toplantıya katıldı.
Toplantıda kısa sözler alan tabip odası yöneticileri sağlık hizmetini piyasalaştıran, sağlık çalışanlarını köleleştiren, halkı ise müşterileştiren Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası sistemin iflas ettiğini, sorunların COVID-19 pandemisiyle daha da derinleştiğini belirtti. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının G(ö)REV eylemine büyük destek verdiğinin aktarıldığı konuşmalarda; halkın sağlık hakkı için yürütülen bu mücadeleye halkın verdiği desteğin de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Tabip odaları temsilcileri, önümüzdeki süreçte de bölgesel ve merkezi mitinglerden uzun süreli iş bırakma eylemlerine kadar geniş bir yelpazede mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Ocak ayında da mücadele programı kapsamında “Vazgeçmiyoruz; Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” çağrısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
31 Aralık 2021, Cuma günü TBMM Başkanlığına ve milletvekillerine hekimlerin taleplerini içeren rapor gönderildi.
4 Ocak 2022, Salı günü ise hekimlerin taleplerinin acilen görüşülmesi için TBMM Başkanlığı’na ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere dilekçeler fakslandı.
İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyeleri faks çekme eylemi için aynı gün 13.00’de Sirkeci Büyük Postanesi önünde bir araya geldi. “Vazgeçmiyoruz, Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz” pankartının açıldığı eylemde basın açıklamasını İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri taleplerinde ısrarcı olduklarını bir kez daha ifade etmek için 7 Ocak 2022, Cuma günü İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nden (Samatya) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.
Saat 12.00’de Samatya Hastanesi Başhekimlik önünde buluşan hekimler ve sağlık emekçileri “Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!” pankartı açtılar.
Saat 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Havuzlu Bahçede gerçekleştirilen basın açıklamasında “Emek Bizim Söz Bizim, diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.” denildi.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!