Hekim Bağımsızlığını Tehdit Eden “Muayenehane Hekimlerine Özel Hastane Kısıtlaması Yönetmeliği” Kabul Edilemez!


  • Ekim 07, 2022
  • 7585

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve 6 Ekim 2022 tarihli 31975 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ile muayenehanesi olan hekimlerin, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre;

• Muayenehanesi bulunan hekimler, , muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde özel hastanelerde yapabilirler.
• Özel hastaneler boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilirler.
• Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.
• Hastanede gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak yapılan tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve özel hastane müştereken sorumludur.

Hangi ihtiyaçla kimin isteği ile..?

Sağlık Bakanlığı, “Beyaz reform” olarak ilan edilen ve kısa sürede “beyaz şantaja” dönüşen “kamu hastanelerinde çalışan hekimlere ek ödeme yönetmeliği” sonrası, hekimlerin mesleklerini serbest icra ettikleri ve mesleki otonomilerini sağladıkları muayenehanelere yönelik kritik bir düzenleme yaptı. Özel hastanelerin hekim ücretlendirmesindeki hegemonyasını kıran muayenehanelerin sınırları böylelikle daraltılmış oldu. Dahili bilimler dışında bazı cerrahi branş uygulamalarında tercih edilme oranı artan muayenehaneler, hekimlerin tekrar özel hastane bünyesine dahil olmasını sağlamaya yönelik olduğu anlaşılan bu yönetmelikle kapatılmaya çalışılıyor. Ek ödeme yönetmeliği ile kamuya dönüş talebinin artması, özel hastanelere “jest” niteliğindeki bu kararla Sağlık Bakanlığı’nın özrü gibi değerlendirilebilir. Hekimlerin kendi mali birikimleriyle kurdukları muayenehaneler büyük sermaye gruplarının çıkarlarına kurban edilmeye çalışılıyor. Yaratılmak istenen kaosun diğer bir yönü ise kısa vadede önemli hasta mağduriyetlerini tetiklemesi olup, Sağlık Bakanlığına soruyoruz?

1. Bu yönetmelikle ne tür bir sorunu çözmeyi hedeflediniz?
2. Özel hastane sahiplerinin bu düzenlemedeki katkısı nedir?
3. Mali birikimlerini muayenehanelere harcayan hekimlerin zararı nasıl karşılanacak?

Bu düzenleme, hekim emeğinin ücretlendirilmesi ve koşullarının belirlenmesinde büyük sermaye gruplarının hegemonyasını yeniden tesis etmeye dönüktür. İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği ile beraber düzenlemenin iptali için gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlayacaktır. Hekimlik mesleği özerkliğini korumanın koşullarını ortadan kaldıracak her türlü düzenlemeye karşı mücadelemiz devam edecek...

İstanbul Tabip Odası


Bu HABERİ Paylaş!