“Muayenehanelere Darbe İndiren” 6 Ekim 2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerini Değerlendirme Toplantısı Yapıldı


  • Ekim 12, 2022
  • 3584

6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile başta cerrahi branşlarda olmak üzere muayenehanelerinde mesleğini serbest olarak icra eden meslektaşlarımızın hastalarını özel sağlık kuruluşlarına tanı ve tedavi amaçlı yatırmalarına ve böylece mesleklerini serbest olarak icra etmelerine kısıtlama getirildi.

Mesleğimizin serbest icrasına darbe indiren bu durum karşısında meslektaşlarımız ile birlikte ortak tutumumuzu belirlemek ve birlikte neler yapılabileceğini görüşmek üzere İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Özel Hekimlik Komisyonu ile birlikte düzenlenen toplantı çok sayıda hekimin katılımı ile 11.10.2022’de İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Yazar ve Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Bilge Ceydilek kolaylaştırıcılığında yapılan toplantıda, açılış konuşmasında İTO Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, mesleki bağımsızlığa son veren bu haksız ve hukuksuz düzenlemelerin iptali ile ilgili Yönetim Kurulu’nun hukuki ve eylemsel her türlü mücadele kararı aldığını ve Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık dernekleri gibi tüm bileşenlerle birlikte ortak bir mücadele hattı oluşturmak yönünde girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

İTO Hukuk Bürosu Avukatı Oya Öznur, yaptığı sunuda mevcut hukuki yapı için muayenehanelerin durumunu ve yapılan değişikliklerin neler getirdiğini paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 48.maddesinde belirlenmiş serbest çalışma hakkına, 1219 sayılı Kanuna ve Hususi Hastaneler Kanununa aykırı bu düzenlemeyle getirilmiş olan kadro şartı/oranı ile muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavisini özel sağlık kuruluşlarında yapabilmelerinin neredeyse imkânsız kılındığını belirterek bu durum karşısında yapılacak hukuki mücadeleyi anlattı.

Toplantıda, İstanbul Tabip Odası yöneticilerinin ve hukuk bürosunun yönetmeliğe dair bilgilendirmesi sonrası katılımcı hekimler konu hakkındaki görüşlerini belirttiler.

Katılımcı meslektaşlarımız, Hususi Hastaneler Kanununun 12. maddesinde “hususi hastaneler, almağa mezun oldukları hastalar için bu hastaların istedikleri hekimleri davete ve tedavinin bu hekimler tarafından yapılmasını kabule mecburdurlar.” şeklinde belirtilen hastaların hekim seçme hakkının da bu yönetmelik ile kısıtlanmış olduğunu, bunun yanı sıra hasta mahremiyetini ihlale neden olabilecek şartların oluştuğunu dile getirdiler. “Hak kaybına uğrayan hastalarımızın da hem hukuki yollardan hem de CİMER üzerinden bu yönetmelik ile amaçlananın ne olduğunu sorgulayacağını umut ediyoruz” dediler.

Yurt içinde çeşitli özel hastanelerde ameliyat yapan muayenehane hekimlerine, bu yönetmelik değişikliği sonrası Türkiye’deki uzun prosedürlerle uğraşmaması ve mesleki, maddi hak kayıplarını engellemek için yurt dışında ameliyat teklifi yapılmakta olduğu ve bunu yapan ülke sayısının giderek arttığı ifade edildi. Bunun da ülkemiz için hekim göçünün bir başka boyutu olarak kayıtlara geçtiği söylendi.

“Hukuki facia” niteliğindeki bu haksız değişiklik için hekimlerin görüş ve önerileri ile yapılacak mücadele konusunda kararlar alındı. Buna göre;


1- Yönetmelik değişikliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı için önümüzdeki on beş (15) gün içerisinde, ulaşılabilen en fazla sayıda muayenehane hekimine ulaşıp vekâletnamelerini İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’na iletmelerini sağlamaya çalışmaya ve bu şekilde toplu dava başvurusunda bulunulmasına karar verildi.
2- 18.10.2022 Salı günü İl Sağlık Müdürlüğü önünde başta muayenehane hekimleri olmak üzere tüm meslektaşlarımız, tabip odası yöneticileri ve uzmanlık derneği temsilcileri ile birlikte bu düzenleme ile yaratılmış olan mağduriyeti, hekim ve hasta hak ihlallerini kamuoyuna duyuracak ve Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce bu haksız uygulamadan vazgeçmeye çağıracak basın açıklaması yapılması kararı alındı.
3- Bu yönetmelik değişikliği ile ortaya çıkan olumsuz tablonun Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde, tabip odaları ve tüm uzmanlık dernekleri ile ortak bir açıklamada yazılı basına iletilmesi kararlaştırıldı.
4- Tüm bu çalışmaları koordine etmesi için çalışma grubu oluşturuldu. Özel Hekimlik Yürütme Kurulu ile birlikte katılımcı meslektaşlarımız Dr. Özge Tarhan, Dr. Altan Yıldırım, Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, Dr. Amira Baker, Dr. Berke Özüce görev aldılar.
5- Muayenehanelere adeta darbe indiren, hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan bu değişikliğin kabul edilemez olduğu tüm katılımcılarca ifade edildi. İstanbul Tabip Odası tarafından hukuki süreçler başlatılıp takip edileceği, yasalara aykırı bu uygulamanın hasta ve hekim için oluşturduğu hak kayıplarının her türlü mecrada demokratik yollarla dile getirileceği belirtildi.


Bu HABERİ Paylaş!