Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmeliklerin İptalini İstedik


  • Kasım 01, 2022
  • 2291

06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik maddelerini değiştiren düzenlemeler yayımlanmıştır. Bu düzenlemeler ile muayenehanelerinde mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında (özel hastaneler ve tıp merkezlerinde) yapabilme hakları hukuka aykırı olarak kısıtlanmıştır.

Hekimlerin haklı tepkileri ve yapılan toplantılar neticesinde Türk Tabipleri Birliği tarafından, değişikliklerin yürütmelerinin durdurulması ve iptali talebiyle her iki yönetmelikle ilgili davalar açılmıştır. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından da başvuran tüm muayenehane hekimlerine hukuki destek verilmesine ve adlarına vekaleten dava açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yaptığımız duyuru neticesinde 206 hekim vekaletname ileterek dava açılması talebinde bulunmuştur.

31.10.2022 tarihi itibariyle de 206 hekim adına, Danıştay Başkanlığı nezdinde dava açılmıştır. Davada, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ni değiştiren ve çalışma kısıtlaması getiren maddelerin;

• Üst hukuk kurallarına uyulmaması sebebiyle Anayasa’nın 124. maddesine 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu hükümlerine,
• Anayasa’nın 5., 48. ve 49. maddeleri ile 10. maddesinde düzenlenen çalışma hakkı ve sözleşme özgürlüğü ile eşitlik ilkesine,
• Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ile hukuki güvenlik ve belirlilik, kazanılmış hak ve meşru beklenti ilkelerine,
• Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmasının mümkün olmadığına dair kurala,
• Sebep ve amaç unsurları yönünden kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine,
• Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen sağlığa erişim hakkına, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde düzenlenen hekim seçme hakkına,
• Hasta mahremiyeti ve hekimlerin sır saklama yükümlülüğüne, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğine, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne, uluslararası sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na,
• 1219 sayılı Kanun’un ve Hasta hakları Yönetmeliği’nin hastanın aydınlatılması ve rızaya ilişkin kurallarına,

aykırı oldukları belirtilmiş ve Sağlık Bakanlığı’nın savunması beklenmeksizin, bu değişikliklerin ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan aynı içerikteki kısıtlamalara yönelik olarak da İstanbul Tabip Odası adına dava açılmıştır. Gelişmelere ilişkin hukuki bilgi ayrıca paylaşılacaktır.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!