7 Ekim 2021 Tarihinde İş Bırakma Etkinliği İle Birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü Önünde Basın Açıklamasına Katılan Aile Hekimine Verilen İhtar Puanı Yasal Dayanaktan Yoksun Bulundu


  • Ocak 27, 2023
  • 1008

Hatırlanacağı üzere, 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, aile hekimlerinin ve diğer çalışanların iş güvencesini ortadan kaldıran, düşünce ve görüş açıklamalarını yasaklayan, kronik hasta takip ve tedavisi gibi aile hekimliği sistemi ile bağdaşmayan ve hasta mağduriyeti de yaratacak olan yeni ek görev ve sorumluluklar yükleyen, özlük haklarını kısıtlayan, ücretlerde azaltma yaratan maddeler getirmiştir.

Yönetmeliğin getirdiği olumsuzluklara ve hak kayıplarına karşı ortak mücadele yürütmek için İstanbul Aile Hekimliği Platformu kurulmuş olup, bu platform içinde İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası gibi çok sayıda emek ve meslek örgütü yer almıştır.

İstanbul Aile Hekimliği Platformu’nu oluşturan meslek kuruluşu, sendika ve derneklerce, 7 Ekim 2021 günü miting yapılması kararı alınmış, ancak İstanbul Valiliği’nce mitinge izin verilmemiştir. Bunun üzerine Platform tarafından, 7 Ekim 2021 günü iş bırakma ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirme kararı alınmıştır. Belirtilen gün saat 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen yüzlerce aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı “Aile Hekimliğinde Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin” yazılı pankart arkasında toplanarak söz konusu düzenleme ile ilgili itirazlarını ve taleplerini dile getirmiştir.

Bu etkinliğe katılan ve hakkında hasta şikayeti olduğu iddia edilen birçok aile hekimine Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 11. maddesi ile Ek-3 sayılı Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli’nin 31. maddesinde yer alan “İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak” suçlamasıyla 20 ihtar puanı cezası verilmiştir.

Cezaların iptali talebiyle çok sayıda dava açılmış olup, bu davalardan birinde, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nce, tüm aile hekimleri için emsal niteliğinde bir karar imza atılmıştır.

Mahkeme tarafından;

“5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun “Yönetmelikler” başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrasındaki “…sözleşmenin feshini gerektiren nedenler…” ibaresi Anayasa Mahkemesi'nin 2022/43 E., 2022/81 K. sayılı ve 21/6/2022 tarihli kararı ile iptal edildiğinden, yasal dayanağı ortadan kalkan Yönetmelik eki Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli hükmüne dayanılarak aile hekimlerine ihtar puanı cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğu

sonucuna ulaşılmış; davacı aile hekimine verilen yirmi (20) ihtar puanı cezası iptal edilmiştir.

Bu karar, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında, aile hekimliği mevzuatında sözleşmenin feshine ilişkin kuralların yeniden düzenlenmesine kadar geçecek sürede hangi nedenle olursa olsun, ihtar puanı cezası ile cezalandırılan tüm aile hekimleri için örnek teşkil etmektedir.

Yasama organınca, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gerekçesine uygun olarak yeni bir düzenleme yapılana ve hukuki boşluk doldurulana kadar, verilen/verilecek tüm ihtar puanı cezaları yasal dayanaktan yoksun olacaktır.

İhtar puanlarına yönelik itiraz ve/veya dava süreci devam eden tüm aile hekimleri kararı emsal olarak kullanabilecektir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Emsal karar için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!