Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren 7 Ocak Yönetmelik Değişikliklerinin İptalini İstedik


  • Şubat 27, 2023
  • 522

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 7 Ocak 2023 tarihinde yeni değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler de -tıpkı 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan değişikliklerde olduğu gibi- muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında yapabilmelerinin önüne haksız kısıtlamalar getirdi.

Muayenehane hekimlerinin mağduriyetlerinin görünür olması için, 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleriyle ilgili olarak 206 başvurucu hekim adına dava açmıştık. 7 Ocak 2023 tarihli değişikliklerle ilgili olarak da Danıştay önüne çok sayıda hekimin başvurusunun ulaşmasının önemli olduğu düşüncesiyle benzer bir duyuru yapmıştık.

Bu kapsamda başvuruda bulunan 225 hekim adına Danıştay 10. Dairesi nezdinde dava açtık. Davada, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ni değiştiren ve çalışma kısıtlaması getiren maddelerin;

• Üst hukuk kurallarına uyulmaması sebebiyle Anayasa’nın 124. maddesine 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu hükümlerine,
• Anayasa’nın 5., 48. ve 49. maddeleri ile 10. maddesinde düzenlenen çalışma hakkı ve sözleşme özgürlüğü ile eşitlik ilkesine,
• Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ile hukuki güvenlik ve belirlilik, kazanılmış hak ve meşru beklenti ilkelerine,
• Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmasının mümkün olmadığına dair kurala,
• Sebep ve amaç unsurları yönünden kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine,
• Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen sağlığa erişim hakkına, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde düzenlenen hekim seçme hakkına,
• Hasta mahremiyeti ve hekimlerin sır saklama yükümlülüğüne, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğine, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne, uluslararası sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na,
• 1219 sayılı Kanun’un ve Hasta hakları Yönetmeliği’nin hastanın aydınlatılması ve rızaya ilişkin kurallarına,

aykırı olduklarını belirterek, bu değişikliklerin ivedilikle yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ettik.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan aynı içerikteki kısıtlamalara yönelik olarak da İstanbul Tabip Odası adına yine Danıştay 10. Dairesi nezdinde dava açtık.

Söz konusu davalara ilişkin gelişmeleri ayrıca paylaşacağız.

23.02.2023
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!