“Yan Dal Uzmanlarının Özel Sağlık Kuruluşlarında Ana Dalda Çalışma Hakları” Konusunda Anket Çalışması


  • Ocak 02, 2024
  • 3979

Değerli Meslektaşlarımız,

Yan dal uzmanlarının özel sağlık kuruluşlarında kendi ana dallarında çalışabilmeleri uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından kısıtlanıyor. İlk kez 11.02.2012 tarihli değişiklikle Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 19. maddesine “Yan dal uzmanlığı bulunanlar ise, ancak kuruluşun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde başlatılabilir” cümlesi eklenmiş ve söz konusu kısıtlama başlamıştı. Yan dal uzmanları özel sağlık kuruluşlarında sadece yan dal kadrosu varsa çalışabilecek; ana dallarında ise çalışamayacaklardı.

Türk Tabipleri Birliği tarafından konu yargıya taşındı ve Danıştay 10. Dairesi tarafından 13.12.2012 tarihinde bu kısıtlamanın yürütmesi durduruldu. Buna karşın Sağlık Bakanlığı aynı kısıtlamayı başka ibarelerle 21.03.2014 tarihinde yeniden düzenledi. Bu değişikliğe karşı açılan dava ise Danıştay 10. Dairesi tarafından bu kez reddedildi. Böylece bu kısıtlama o tarihten bu yana varlığını sürdürdü.

Bu düzenlemede Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli tarihlerde yeni değişiklikler yapıldı. 25.03.2021 tarihinde yapılan son değişiklik de Türk Tabipleri Birliği tarafından yargıya taşındı ama sonuç değişmedi. İlgili maddede hâlihazırda şöyle deniliyor:

“(Değişik ikinci fıkra:RG-25/3/2021-31434) İşten ayrılan uzman hekim yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir, ancak yan dal uzmanlığı bulunanlar Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonlardan görüş alınarak ana dalda başlatılabilir.
(Ek üçüncü fıkra:RG-31/5/2019-30790) Yaş haddinden emekli olan hekimler ile bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlardan yan dal uzmanlığı bulunan uzman hekimlerin çalışmak istedikleri özel hastanenin yan dal kadrosu bulunmaması veya mevcut yan dal kadrolarının dolu olması halinde ana dalda çalışmalarına izin verilir.”

Görüldüğü gibi yan dal uzmanlığı bulunan hekimlerin ana dalda çalışabilmeleri için Sağlık Bakanlığı’nın ayrıca izin vermesi gerekiyor. Bunun istisnasını ise 31.05.2019 tarihinden önce emekli olmuş hekimler ile kamuda yaş haddinden (65 yaş) emekli olan hekimler oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı aradan geçen yıllar içinde kimi dönemlerde yan dal uzmanlarının ana dalda çalışma başvurularını kabul etmiş olsa da son yıllarda “ilke kararı” diyerek çalışma taleplerini tümüyle reddediyor. Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlarında yan dal kadroları sınırlı sayıda bulunduğundan, pek çok yan dal uzmanı hekim çalışabilecekleri kadro bulamıyor; ana dalda çalışma başvuruları da reddedildiği için özel sağlık kuruluşlarında hekim olarak çalışamıyor.

Bu nedenlerle; sorunun hekimleri ne ölçüde etkilediğini, bilinir olup olmadığını ve çözüm beklentilerini ortaya çıkarabilmek için bir anket çalışması yapma gereği duyduk. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak konuya ilişkin veri toplamamıza katkı sağlamanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

İSTANBUL TABİP ODASI

ANKETE SON KATILIM TARİHİ : 31.01.2024

Ankete katılmak için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!