Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin İptalini İstedik


  • Haziran 12, 2024
  • 185

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 6 Nisan 2024 tarihinde değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler ile muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini vakıf üniversite hastanelerinde yürütmelerine hukuka aykırı olarak kısıtlama getirilmişti. Bunun yanı sıra 60 yaş üstü hekimler ile en az yüzde 60 oranında engelli olan hekimlerin özel hastanelerde kadro dışı çalışma hakları da hukuka aykırı şekilde kısıtlanmıştı.

Hukuk Büromuz tarafından bu kısıtlamaların ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık. Davada, Özel Hastaneler Yönetmeliğini değiştiren ve çalışma kısıtlaması getiren maddelerin;

  • Üst hukuk kurallarına uyulmaması sebebiyle Anayasa’nın 124. maddesine 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine,
  • Anayasa’nın 48. ve 49. maddelerinde düzenlenen çalışma hakkı ve sözleşme özgürlüğü ilkesine,
  • Anayasa’nın 50. maddesinde düzenlenen çalışma şartları bakımından özel koruma gerektiren kişilerin korunması ilkesine,
  • Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ile hukuki güvenlik ve belirlilik, kazanılmış hak ve meşru beklenti ilkelerine,
  • Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmasının mümkün olmadığına dair kurala,
  • Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen sağlığa erişim hakkına, Hasta Hakları Yönetmeliğinde düzenlenen hekim seçme hakkına,
  • Hasta mahremiyeti ve hekimlerin sır saklama yükümlülüğüne, Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğine, Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne, uluslararası sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na,
  • 1219 sayılı Kanun’un ve Hasta Hakları Yönetmeliğinin hastanın aydınlatılması ve rızaya ilişkin kurallarına,

 aykırı olduklarını belirttik.

Dava, Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek olup, davada yaşanacak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

07.06.2024

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

 


Bu HABERİ Paylaş!