Ekim Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7571

 

7 EKİM 2008

GÜNDEM:

1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Yeni Üye Kampanyası.
3- TTB Taslak Programı’nın değerlendirilmesi, öneriler.
4- Devlet hastanelerinde reçete yazımında ıslak imza uygulamasının sona erdirilmesi ve yaratacağı sorunlar.
5- İşyeri hekimlerince yapılan muayenelerden ücret alınması bağlamında SUT uygulaması.
6- TTB Açık Bilgi Sistemi’yle ilgili, Tabip Odası personelinin katılacağı eğitim toplantısı. (16 Ekim Perşembe)
7- Avrupa Metal İşçileri Federasyonu’nun “Gemi inşa sanayinde çalışan işçilerin çalışma koşulları ve iş güvenliği sorunu” gündemli toplantısına katılımcı talebi. (8-9-10 Ekim 2008, Dila Hotel Kadıköy).
8- KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun yaşanan çatışma ve şiddet ortamına yönelik ortak basın açıklaması çağrısı. (9 Ekim Perşembe, 13.00, Galatasaray Lisesi önü)
9- Fransız Dünya Doktorları’nın “Türkiye’de Uzun Hapislik ve Tecrit Rejimi Altında Bulunan Eski Siyasi Tutuklu ve Hükümlülerdeki Tıbbi-psikolojik İzler” Kolokyumu konusunda görüşme talebi. (10 Ekim Cuma)
10- Sağlık Yöneticileri Derneği’nin “Ulusal Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu”na ilişkin konu belirleme çalışmasında Odamızı temsil edecek bir hekimin görevlendirilmesi talebi.

KARARLAR:

1- Dr. Mehmet Veysel Çınar, Dr. Doğu Erker, Dr. Murat Delen, Dr. Işık Adalet, Dr. Ayşe Yıldırım Altınok, Dr. Esen Geçme, Dr. Tamer Köse, Dr. Nurettin Özşahin, Dr. Ayşe Rana Platin, Dr. Özlem Akın, Dr. Halil Eser, Dr. Nihat Karaş, Dr. Ebru Öztürk, Dr. Davut Dama, Dr. Bahiddin Yılmaz, Dr. Zekiye Gürcan, Dr. Murat Fazlıoğlu, Dr. Tan Attila, Dr. Adnan Gürcan, Dr. Burçin Önder, Dr. Ahmet Sami Gülgün Ve Dr. Nazan Ardıç’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Fatma Sirer’in istifasının kabulüne,

3- Dr. Zafer Göbelek’e Yeni Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş. için, Dr. Ersin Gökpınar’a Klasis Turizm İşletmecilik A.Ş. (Silivri) – Klasis Golf İşletmecilik Turizm ve Tic.A.Ş. (Silivri) / OSB için, Dr. Nilüfer Aslan İnan’a Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. için, Dr. Recep Güloğlu’na Azim Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ercan Duman’a Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat A.Ş. için, Dr. Abuzer Meral’e Mantaş Mantar Üretim ve Turizm A.Ş. için, Dr. Şükran İrençin’e STFA Holding A.Ş. – STFA Yatırım Holding A.Ş. – STFA Deniz İnşaatı ve İnş.A.Ş. – STFA İnşaat A.Ş. – STFA Teknolojik Tesisler A.Ş. – STFA Altyapı ve Tünel İnşaatı A.Ş. – STFA Harita A.Ş. – Ecap Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. – STFA Temel Kazıkları İnşaat A.Ş. – STFA Temel Araştırma ve Sondaj A.Ş. – STFA Makine Kiralama A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen yazı ekinde bulunan gazete haberlerinde “tutuklu Kuddusi OKKIR’ın tutuklu bulunduğu 1 yıl içinde 7 hastane dolaştığı ancak hastalığının teşhisinin konulamadığı, her seferinde göğüs hastalığı ve zatürree tedavisi gördüğü, kanser teşhisinin ancak 05 Haziran 2008 tarihinde konulduğu ve teşhisten 1 ay sonra vefat ettiği” yönünde bilgilerin yer alması ile yine TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen diğer bir yazı ekinde yer alan Kuddusi OKKIR’ın eşi Sabriye OKKIR vekili Av. Devrim TAŞ’a ait dilekçede “Kuddusi OKKIR isimli mahkumun bir soruşturma kapsamında tutuklandığı ve tutuklu  kaldığı cezaevinden 18 Nisan 2008’de Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği ve bu tarihten itibaren hasta haklarının ihlal edildiği iddia edilerek bu tarihlerde hangi hastanelerde hangi tedavilerin uygulandığının ortaya çıkarılması ve ihmali bulunanların tespiti durumunda disiplin soruşturması yapılarak sorumluların cezalandırılması”nın talep edilmesi üzerine, Kuddusi OKKIR’ın hastalığı, teşhisi, tedavisi ve ölümü ile sonuçlanan sürecin soruşturularak açıklığa kavuşturulması için görevlendirilen Dr. ………, Dr. ………., Dr. ………., Dr. …….., Dr. ……… ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. …………. tarafından hazırlanan soruşturma raporu değerlendirilmiştir.
Söz konusu raporda Kuddusi OKKIR’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapıldığı kanaati ifade edilen ve İstanbul il sınırları içinde ……… Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. ……….. ve ……… Hastanesi’nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. ……….. hakkında “Kuddusi OKKIR’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, hastaya karşı özensiz davranmak” iddiası ile soruşturma açılmasına (HUB-1070 / B-295),

5- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……… ve Dr. ……… hakkında ………….’nun tedavisinde tıbbi ihmal/hata yaptıkları iddiasıyla; Dr. ………. hakkında, kendi yerine bir başka meslektaşını çalıştırmak, anjiyografi sonrası LAD damarını intermedier damar zannederek farklı bir rapor verdiği ancak raporun sonradan değiştirildiği, bu yolla gerçek dışı rapor düzenlemek, tıbbi ihmal/hata ve özensizlik iddialarıyla, hastane başhekimi Dr. ………. hakkında servis katlarında hekim olmaması, iş yoğunluğuna göre az hekim çalıştırılması, hastaların karıştırılması, hastanın servise yatışı sırasında bilgilendirilmemesi, tedavi düzenlenmeden hastanın taburcu edilmesi ve hastanede gerekli alt yapıyı sağlayamayarak karışıklıklara neden olmak iddialarıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. …………..’ın görevlendirilmesine (HUB-895-(G-1483),

6- Odamıza ……….. tarafından yapılan, 23.09.2008 tarihinde 2 yaşındaki oğlunun 40 derece ateş ile Özel …………. Hastanesi’ne getirildiği ve para gelene kadar hastaya serum takılmadığı” iddia edilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5-k maddesinin (Kendisine başvuran veya çalıştığı kuruma gelen acil hastaların gerekli tıbbi tedavi veya girişimlerini başlatmamak, yapmamak ya da ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya yapmamak) ihlal edildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ………….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1071 /B-315),

7- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Özel ……….. Hastanesi hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş ve hasta muayenesinde daha özenli davranılması gerektiği uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/B-294)

8- Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, ………….’in tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-827-(G-1156) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Odamızın görevi gereği basından yaptığı takipler sonucunda, FOX TV isimli televizyonda yayınlanan ve Dr. ……..’ın konuk olarak katıldığın “Dobra Dobra” isimli programda, ……… isimli hasta hakkında yaptığı“…Onca senelik tecrübeme dayanarak söylüyorum, beş ay sonra yoktur dünyada…” gibi değerlendirmeler ile tıbbi etik ihlali yaptığı, hastanın moralini olumsuz yönde etkileyecek açıklamalarda bulunduğu ve muayenesiz teşhis koyduğu iddiasıyla Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-942 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, …………. simli hastaya yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yapmak ve uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1059-(G-1386) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………L’e ait şikayet başvurusu üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1065-(G-1656) sayılı dosya görüşülmüş ve İddia, savunma ve bilirkişi görüşü birlikte değerlendirildiğinde; Dr. …….’in reçete düzenlerken gerekli uyarı kayıtlarını düşmesi gerekmekle beraber, uyarıyı sözlü biçimde yaptığı, hasta yakını ………’in bu uyarıyı uygulamayı yapan hemşireye ilettiği anlaşılarak Dr. ……. için kovuşturma açılmasına yer olmadığına, uygulamayı sağlık görevlisinin yerine getirdiği, sağlık görevlisinin hekim olmaması nedeniyle meslek odasının yetki ve görev alanına girmediği, bu nedenle uygulamayı yapan sağlık görevlisi ile ilgili meslek odası olarak Tabip Odası’nın bir işlem yapamayacağı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-973-(B-194) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun “söz konusu dosyanın incelenmesi sonucunda, 30.04.2007 – 01.05.2007 gece yarısı araç içi trafik kazası sonucu ağır yaralanan hasta ………un olay yerinden Özel ………. Hastanesi’ne nakli ile ilgili yeterli ve gerekli soruşturmanın yapılmamış olduğu anlaşılmış ve soruşturmanın tamamlanması ve müteakibinde Onur Kurulu’na sevk edilmek üzere Yönetim Kurulu’na iade edilmesine” kararı vermesi üzerine dosya görüşülmüş ve ………’un olay ………. Merkezi’ne naklini uygun yapmamak, ……….. Tıp Merkezi’ne getirilen ………’un teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, ………….un tedavisinin düzenlenebileceği ileri sağlık merkezine sevkini geciktirmek, ………..un tedavisinin düzenlenebileceği ileri sağlık merkezine sevkini usulüne uygun yapmamak iddialarıyla Dr. ………….’nin de dahil edilmesine,

13-Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yapılan başvuru üzerine,  özel çalışmasını resmi kurumuna bildirmeyerek haksız kazanç temin etmek ve hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak iddialarıyla Dr. …………. hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14- Odamıza SGK Başkanlığı SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Devredilen) Fatih Özel Sağlık Kuruluşları Hizmeti Birimi tarafından yapılan başvuru üzerine, ………. isimli hastaya yönelik, 29.11.2007 tarihinde Kolelitiasis + Koledokolitiasis tanısı ile sadece Kolesistektomi yapıp koledok eksplorasyonu yapmayarak tıbbi ihmal/hatada bulunmak iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1042-(G-1620) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15- Odamıza ………. vekili Av. ………….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….’ın sünnet operasyonunda tıbbi hata ve meslekte acemilik göstererek “koronal olukta fistül oluşmasına neden olmak ve bu konuda hastaneyi bilgilendirmemek” iddiasıyla Dr. ……… ve Dr. ………. hakkında, ………..’ın sünnet operasyonunun kayıtlarının tutulmadığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-602 sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 10.04.2007 tarihli kararının TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 07.10.2007 tarihli toplantısında verdiği “Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda. Hastane Başhekimi Dr. …….. hakkında yabancı hekim çalıştırmaktan açıklama istenmişse de, bu yönde bir soruşturma başlatılmadığı, buna karşın Onur Kurulu tarafından başhekim hakkında cezai işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, şikayetçinin görgü ve bilgisine de soruşturma kapsamında başvurulmadığı, olayın tüm yönleriyle araştırılmadığı anlaşılmakla İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu kararının bozulmasına…” kararı üzerine Yönetim Kurulumuzca söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda dosyanın soruşturulmasında var olan eksikliğin giderilerek, “TC vatandaşı olmayan ve çalışma izni bulunmayan bir kişinin hekimlik hizmeti vermesine olanak sunmak” iddiası ile hastane başhekimi Dr. ………. hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….. isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata/ihmal yaptığı iddiasıyla Dr. ………. hakkında ve adı geçen hastaya yönelik radyolojik uygulamada tıbbi ihmal/hata yaptıkları iddiasıyla Dr. …………. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1072 / G-1753)

17- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine ……….. isimli hastaya endikasyon olmadan Acil operasyon yapmak ve operasyonda tıbbi ihmal/hata göstererek hastanın ağır sağlık sorunları yaşamasına neden olmak iddialarıyla Dr. …………. hakkında, ameliyat öncesi gerekli incelemeleri yapmamak ve ameliyat sırasında tıbbi hata yapmak iddialarıyla da Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1074 / G-1477),

18- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1710 sayılı dosya görüşülmüş ve şikayetçinin iddiaları dışında kanıt bulunamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

19- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine ……….’in ameliyatında tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1075 / G-1644),

20- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….. isimli hastanın tedavisinde endikasyona uygun olmayan ilaç kullandırarak tıbbi ihmal/hata yapmak ve hastanın takibinde özensiz davranmak iddialarıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ………..’nun görevlendirilmesine (HUB-1076 / G-1643)

21- Odamıza Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, ………. Tıp Merkezine ait “ ………. Tıp Merkezi başlıklı broşürü dağıtarak reklam yaptığı, tanıtım biçimi ve içerik açısından tanıtım kurallarını ihlal ettiği” iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-798 sayılı soruşturma dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

22- Odamıza Dr. …………. tarafından yapılan başvuru üzerine 22.07.2008 tarihli Gaste isimli günlük gazetede yayınlanan Özel …….. Merkezi’ne ait ilanda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-792 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

23- Odamıza iletilen bir başvuru üzerine, ……….. ait “ indirimli CHECK-UP “ başlıklı ilanlarda tanıtım kurallarını ihlal etmek iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-794 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

24- Odamıza yapılan bir başvuru üzerine 22.07.2008 tarihli Gaste isimli günlük gazetede yayınlanan Özel On Klinik’e ait ilanda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-793 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

25- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ……… vekili Av. ………… ve Av. ………. tarafından yapılan yazılı başvuruda, müvekkilleri ……….’un Özel ……… Hastanesi’ndeki tedavisi ile ilgili şikayette bulunmaları üzerine oluşturulan dosya incelenmiş ve Dr. ……….. isimli hekimin Özel ……… Hastanesi’nde çalıştığı ancak adı geçen hekimin İstanbul Tabip Odası’na üyelik kaydının ve serbest çalışma bildiriminin bulunmadığı anlaşılmıştır. Hastane başhekimi Dr. ……… hakkında kayıtsız hekim çalıştırmak iddiasıyla oluşturulan HUB-1004-(G-1589) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

26- Odamıza Özel …….. Hemodiyaliz Merkezi tarafından yapılan başvuruda, “ diğer diyaliz merkezlerinden kendi merkezine hasta yönlendirmek ve meslektaşlarının hastalarını elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak” iddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1055-(G-1421) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

27- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen inceleme dosyasında, “22.03.2006 tarih ve 1453 protokol numarası ile ………. isimli vatandaşın sağlık karnesine, şahsın kendisi olmadan ilaç yazdığı ve yazılan ilaçları şahsın almadığı”nın anlaşılması üzerine Dr. …………. hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

28- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine “Doğumda özen eksikliği göstermek, bebeğin sağ kolunun işlev göremez hale gelmesine neden olmak “  iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1061-(G-1619) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

29- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine……………’ın ameliyatı ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yaptığınız iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-805-(G-1337) sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 21.08.2007 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir. Onur Kurulu’nun 29.07.2008 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan ve tarafınıza tebliğ edilen kararda yer alan “Dr. ………….’nun yapılan soruşturmada “gerçeğe aykırı” ifade verdiği kanaatinin doğmasına neden olduğu anlaşılarak gereğinin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu’na bildirilmesi” ibaresi üzerine,  verdiği gerçeğe aykırı savunma ile hekimliğe yakışmayan bir tutum ve davranış gösterdiği iddiasıyla Dr. …………. hakkında açılan soruşturma tamamlanarak  dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

30- Odamıza SGK Başkanlığı SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Devredilen) Fatih Özel Sağlık Kuruluşları Hizmeti Birimi tarafından yapılan başvuru üzerine, ………. isimli hastaya yönelik, 29.11.2007 tarihinde Kolelitiasis + Koledokolitiasis tanısı ile sadece Kolesistektomi yapıp koledok eksplorasyonu yapmayarak tıbbi ihmal/hatada bulunmak iddiasıyla Dr………. hakkında oluşturulan HUB-1042-(G-1620) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

31- 19.06.2008 tarihli Star Gazetesi’nde yayınlanan röportajında Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı ………. hakkında “ Psikiyatri uzmanı olarak kamuoyunda tanınmasına karşın, bir psikiyatri uzmanı tarafından ifade edildiğinde etkisi güçlü olacağı bilinen tıbbi içerikli nitelemelerde bulunmak, bu nitelemelerin tamamının olumsuz içerikte olduğu ve tıbbi olmadığı bilinen bir kutuplaşmanın tarafı gibi hareket etmek ve bu yolla etik ihlalde bulunarak hekimliğe yakışmayan tutum sergilemek” iddiası ile Dr. ……… hakkınızda soruşturma açılmasına

32- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-973-(B-194) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun “söz konusu dosyanın incelenmesi sonucunda, 30.04.2007 – 01.05.2007 gece yarısı araç içi trafik kazası sonucu ağır yaralanan hasta ………..’un olay yerinden Özel ……… Hastanesi’ne nakli ile ilgili yeterli ve gerekli soruşturmanın yapılmamış olduğu anlaşılmış ve soruşturmanın tamamlanması ve müteakibinde Onur Kurulu’na sevk edilmek üzere Yönetim Kurulu’na iade edilmesine” kararı vermesi üzerine dosya görüşülmüş ve

1- ……….’un olay yerinden ……. Tıp Merkezi’ne naklini uygun yapmamak,
2- …….. Tıp Merkezi’ne getirilen ………’un teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak
3- ……..’un tedavisinin düzenlenebileceği ileri sağlık merkezine sevkini geciktirmek,
4- ……..’un tedavisinin düzenlenebileceği ileri sağlık merkezine sevkini usulüne uygun yapmamak
İddialarıyla Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına

33- Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı tarafından yapılan başvuruda, “……….. Erenköy – İstanbul adresinde ticari faaliyet gösteren Özel ……….Teşhis ve Tedavi Polikliniği’nin Emekli Sandığı’ndan sağlık yardımı alan şahıslara yapılmayan tahlil ve tetkikleri fatura ederek, Emekli Sandığı’nın zarara uğratıldığının tespiti üzerine, Müfettiş ……….. tarafından yürütülen soruşturma neticesinde;
 Özel Marmara Teşhis ve Tedavi Polikliniği’nde görevli hekim olarak, radyolojik tetkik formlarında kaşe ve imzanızın bulunduğu”nun ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB-1073-(G-1757) sayılı dosya görüşülmüş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/f maddesinin (5/f- Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemlerde bulunmak; bu amaca yönelik olarak sahte belge veya reçete düzenlemek, reçete ve belgeler üzerinde tahrifat yapmak) ihlal edildiği iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına,

34- Sağlık Uygulama Tebliği’ne dayanılarak, işyeri hekimlerince yapılan muayenelerden 3 YTL katkı payı alınmasına itirazın merkezi olarak yapılması gereğinden hareketle konunun TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesine,

35- Hastanelerde temsilci seçimlerine, İTO Temsilciler Kurulu işleyişine ilişkin bilgilendirici bir yazının tüm başhekimliklere gönderilmesine karar verilmiştir.


14 EKİM 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Dünya Doktorları’nın talebi. (Uzun Hapislik ve Tecrit uygulamasının insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine çalışma).
3- Engin Ceber’in cezaevinde ölümü konusunda yapılacak inceleme.
4- Aziz Çelik ve Dr. Osman Öztürk tarafından hazırlanan GSS yazı dizisinin broşür haline getirilmesi.
5- Diyaliz reçetelerinin Eczacı Odası eliyle dağıtılması sonucu oluşan hasta mağduriyetleri.
6- Özürlüler Federasyonu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’ne ilişkin ortak basın açıklaması talebi.
7- İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi taşeron sağlık işçilerinin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması.
8- Dr. Selçuk Özden’in başvurusu.
9- Hedeflerimiz, Önceliklerimiz toplantısına yönelik hazırlıklar.
10- İşyeri hekimliği alanında yaşanan gelişmeler.
11- Türkiye Sosyal Forumu faaliyetleri.

KARARLAR:

1- Dr. Ali İhsan Yalçınoğlu, Dr. Ahmet Bayraktar, Dr. Muratcan Yeğen, Dr. Yeşim Timuroğlu, Dr. İşbara Alp Enişte, Dr. Ergun Demirel, Dr. Hasan Akçam, Dr. Dudugül Tuğba Şahin, Dr. Mahmut Tekin, Dr. Mehmet Binboğa, Dr. Can Bilginer, Dr. Mehmet Levent Türel, Dr. Orkide Kutlu, Dr. Meral Velioğlu, Dr. Meriç Özgür, Dr. Özge Gücüyeter, Dr. Gülseren Şaylan, Dr. Nilüfer Yalçın, Dr. Seyit Ahmet Uslu, Dr. Tülay Enveroğlu, Dr. Soner Demirel Ve Dr. Cihat Yılmaz’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Nurullah Nezih Yağcıoğlu ve Dr. Adnan Arseven’in istifasının kabulüne,

3- Dr. Öner Öztürk’e Birlik Kardeşler Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Bilgin İlhan’a Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş. için, Dr. Metin Beyazıt’a Yaşarsan Gemi İnşa San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Bektaş Kısa’ya Borateks Tekstil Konf.San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Rasim Beşparmak’a Voith İnternational Services End. Hiz. Ltd. Şti. için, Dr. Çetin Akan’a Biçen Gıda Ltd. Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Tutuklu Engin Çeber’in cezaevinde ölümü ile ilgili olarak olayın tıbbi yanlarını, cezaevinde sağlık hakkına erişimi esas alan bir soruşturmanın Odamız bünyesinde oluşturulacak bir araştırma komisyonu eliyle yürütülmesine, konunun İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu toplantısına da taşınmasına,

5- İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplantılarına Odamızı temsilen Dr. Hasan Demir’in katılmasına,

6- Sağlık Uygulama Tebliği’nin engelli yurttaşlara ilişkin olumsuz sonuçları konusunda Engelliler Federasyonu’yla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 


21 EKİM 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- TTB GYK toplantısı. (25 Ekim 2008, Cumartesi, 9.30)
3- Odamızın mali durumu.
4- Yeni şef-şef yardımcısı atamalarıyla ilgili tutumumuz.
5- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği – İşyeri Hekimliği konulu çalıştay. (26 Ekim 2008, Ankara)
6- “Hedeflerimiz, Önceliklerimiz Toplantısı” hazırlıkları, son durum.
7- Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu çalışmaları.
8- TTB’ye bildirilmek üzere 2009 katsayı önerimizin belirlenmesi.
9- ATO - Füsun Sayek Tıp Bilim ve Hizmet Ödülü aday önerileri.


KARARLAR:

1- Dr. Hüseyin Erhan Özkan, Dr. Çağdaş Tunalı, Dr. Sefa Metin, Dr. Canan Akbulut, Dr. Gökhan Akdağ, Dr. Berge Ede, Dr. Gazi Narci, Dr. İnas A.A.Halife Özdinç, Dr. Serhat Meriç, Dr. Oktay İşlek, Dr. Sezen Avtan, Dr. Kamil Erez, Dr. Metin Ulusoy, Dr. Serap Çelik, Dr. Yeşim Erakman, Dr. Fahriye Ayık Sezer Ve Dr. Rukiye Uslup’un üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Özlem Zühal Er ve Dr. Mehmetarif Kurtyüzü’nün istifasının kabulüne,

3- Dr. Mustafa Ağır’a Atlı Zincir İğne ve Makine A.Ş. için, Dr. Hakan Baykal’a Fibrebeton Yapı Elemanları San.İnş.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mustafa Gürsan Pazarçeviren’e Tabo Otomotiv Makine San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Seyit Ahmet Uslu’ya Elite Proje Müş.Taah.Tic.Ltd.Şti. (İstanbul SAS Grup Kom.Şantiyesi) için, Dr. Uğur Türk’e Özata Yat İnşa Çekek Bakım Onarım San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Yasemin Savaş’a Tilbe Gıda Turizm San.ve Tic.A.Ş.(Restoran) - Tilbe Gıda Turizm San.ve Tic.A.Ş. (Merkez) - Tilbe Gıda Turizm San.ve Tic.A.Ş. (Marangoz) - Tilbe Gıda Turizm San.ve Tic.A.Ş. (Şöför) – Sahan Kebap Tahir Tekin(Merkez) - Sahan Kebap Tahir Tekin(Suadiye) - Sahan Kebap Tahir Tekin(Acıbadem) - Sahan Kebap Tahir Tekin(Depo) / OSB için, Dr. Süheyla Ağkoç’a Global Menkul Değerler A.Ş. – Global Yatırım Holding A.Ş. – Pera Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş. – Global Portföy Yönetimi A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda ve hasta yakınları ……., ………, ……., ……. ve ….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ………’e yönelik operasyonda tıbbi ihmal ve hata yaparak hastanın ölümüne neden olmak iddiasıyla Prof. Dr. …….. hakkında oluşturulan fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB-771 / G-1247),

5- Odamıza ……… tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1373 sayılı dosya görüşülmüş, Dr. …..’nın ……. isimli hastaya yönelik teşhis ve uyguladığı operasyonun doğru ve uygun olduğu, ……. isimli hastanın ameliyat sonrası ifade ettiği sağlık sorunlarının, Dr. ………. tarafından yapılan operasyon ile organik bir ilgisinin olmadığı anlaşılarak, Dr. ……….. için soruşturma açılmasına yer olmadığına,

6- Odamıza iletilen ve Kadıköy bölgesinde posta kutularına bırakılan Özel ……..Hastane Kompleksi’ne ait “Türkiyenin Tek Özel Kanser Hastanesi Uzmanlığıyla Check-Up Programları – Çünkü Kanser Aramızda başlıklı broşürde tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-801 sayılı dosya değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanlığı tarafından iletilen …………….’a ait dilekçe üzerine oluşturulan HUB/G-1666 sayılı dosya görüşülmüş, ve ameliyat yapan Dr. ……….. için soruşturma açılmasına yer olmadığına,

8- Odamıza ………. tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1626 sayılı dosya görüşülmüş,  hasta ……….’e Özel ………….. Hastanesi’nde kaldığı 4 ay 7 gün boyunca uygulanan tedavide 1212 sayılı Yasa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında kusurlu bir davranışın belirlenemediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9- Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenen 5. Uluslar arası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı öncesinde, 1 Kasım 2008 tarihinde, Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu’nca gerçekleştirilecek “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı”na ilişkin kaygı ve taleplerin dile getirileceği basın açıklamasına destek verilmesine, basın açıklaması çağrısının meslektaşlarımıza duyurulmasına,

10- 2009 katsayı önerisinin 3.25 olarak önerilmesine,

11- Sağlık Kurulu Raporlarındaki tanılara göre ilaç yazan hekimler hakkında soruşturma açılması üzerine, hekimlerin konuyla ilgili uygulama hataları ve bilgi eksikliklerini gidermek amaçlı afiş ve el duyuruları bastırılmasına ve sağlık kuruluşlarına dağıtılmasına,

12- Hekim Emeğinin güncel gelişmeler içinde ele alınıp değerlendirileceği bir çalıştayın 8-9 Kasım tarihlerinde İ.Ü. Cerrahpaşa Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine, konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hasan Oğan’ın görevlendirilmesine,

13- Sağlık Bakanlığı’nın sınavsız şef-şef yardımcısı atama ısrarına karşı tutumu meslektaşlarımızla değerlendirmek ve belirlemek üzere 27-28 Ekim 2008 tarihlerinde toplantılar yapılmasına karar verilmiştir.

 

28 EKİM 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- TTB-GYK toplantısı.
3- Hedeflerimiz, Önceliklerimiz toplantısına dair değerlendirme.
4- Serbest olarak çalışan askeri hekimlerin tabip odasına kaydolma yükümlülüğü hk. TTB yazısı.
5- Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi konusunda yapılan başvuru / görüşmeler ve gelişmeler hk. TTB yazısı.
6- Dr. Azra Çibuk’un hukuki destek başvurusu.
7- “F Tipi Hapishanelerde Sohbet Hakkının Uygulanmaması” konulu panele konuşmacı talebi. (2 Kasım 2008, Pazar, 13.00)

KARARLAR:

1- Dr. Ece Yazla, Dr. Murat Doğan, Dr. Ahu Çiler Çıkım, Dr. Sevgin Özlem İşeri, Dr. Gülsün Erşen, Dr. Adnan Ata, Dr. Başak Sarı Öztekin, Dr. Mehtap Polat, Dr. Jale Cengizlier, Dr. Kadriye Şentürk Pehlivan, Dr. Halil Olgün Peker, Dr. Şaban Sebit, Dr. Mine Gül Hatiboğlu, Dr. Sibel Akdemir, Dr. Ayşe Reyhan Çeliker Ve Dr. Selahaddin Dayıoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Emir Barboros Şafak Güven’in istifasının kabulüne,

3- Odamıza …….tarafından yapılan başvuru üzerine,  ………’a yönelik ameliyatta tıbbi ihmal/hata yaptıkları iddiasıyla Dr. ……. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1078 / G-1773),

4- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından intikal ettirilen ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nca hazırlanan inceleme dosyasının değerlendirmesi sonucunda; muayenesiz tedavi yaparak gerçek dışı rapor düzenlemek ve bu yolla kamu kurumuna zarar vermek iddiasıyla Dr. ………, Dr. ………., Dr. ………., Dr. ……… ve Dr. ………. hakkında oluşturulan fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB-993 / G-1586)

5- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine …….. isimli hastanın takibinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıkları iddiasıyla Dr. ………, Dr. ……. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-605-(G-709) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuruda, “eşi  …….in Özel …….. Hastanesi’ne müracaat ettiği ve Dr. ……. tarafından muayene edildiği ve 02.06.2008 tarihinden itibaren gebelik takiplerinin de Dr. …….. tarafından yapıldığı ancak düzenlenen reçetelerde farklı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı hekimlerin kaşesinin kullanıldığı”nın  iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1764 sayılı dosya değerlendirilmiş, ……..’e ait 17.10.2008 tarihli Odamıza sunduğu dilekçede, söz konusu şikayetini geri aldığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine  …….. isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1069-(G-1660) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine hastayı yeteri kadar bilgilendirmemek ve hastaya karşı özensiz davranmak iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1062 /G-1716),

9- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine,  hasta haklarına aykırı davranmak ve özel bilgi ve eğitim ile yapılabilecek müdahale ve tedaviyi eğitim almaksızın gerçekleştirmeye çalışmak iddialarıyla hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-1079 /G-1709),

10- Odamıza Dr. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde: 37/1’e (Madde 37 - Tabip ve diş tabipleri, kendi aralarında iyi meslektaşlık münasebetlerini idame ettirmeli ve mânevi bakımdan birbirine yardım etmelidirler) aykırı davrandığı iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1080 /G-1769),

11- Dr. Tamer Küçük’e Mepa Mobilya Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. için, Dr. Serpil Özsaray’a İshakoğlu Kuyumculuk ve Deri San. Tic. Ltd. Şti. için, Dr. Tanzer Şen’e Maktel Makina ve Tel. San. A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

12- SES İstanbul Şubelerince Çocuk İhmal ve İstismarını Önlemeye ilişkin, 5 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilecek basın açıklamasına Yönetim Kurulunu temsilen Dr. Ali Küçük’ün katılmasına,

13- Serbest çalışan askeri hekimlerin Tabip Odası’na üyeliği ve aidat ödeme yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirici bir yazının özel hastane başhekimliklerine gönderilmesine, yine hekim bilgilerinin güncellenmesine yönelik bilgilendirici ve hatırlatıcı bir yazının özel hastane başhekimliklerine gönderilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!