Temsilciler Kurulu Yeni Seçilen Temsilcilerin Katılımıyla Toplandı


  • Kasım 09, 2010
  • 4906

Temsilciler Kurulu 2 Kasım 2010 akşamı, 52 hastanede yapılan seçimler sonucunda temsilci seçilen yaklaşık 100 üyenin katılımı ile toplandı.
Toplantıya katılan bazı hastane temsilcilikleri:
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bağcılar EAH, Özel Tem Hastanesi, Özel Gazi Hastanesi, Esenyurt Devlet Hastanesi, Ümraniye EAH, Dr.Siyami Ersek EAH, Zeynep Kamil EAH, Okmeydanı EAH, Tuzla Gispir Hastanesi, Haseki EAH, Medicana
Toplantı öncesi Divan Başkanı ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı ,Ekim ayı çalışma raporunu satır başlarıyla sundu. Hastanelerde yapılan temsilci seçim sonuçlarıyla ilgili bilgileri paylaştı ve 7 Aralık 2010 tarihinde yeni divan kurulunun seçileceğini ilan etti.
Daha sonra Oda Başkanımız Dr. M.Taner Gören ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt yönetiminde üniversite, kamu ve özel hastanelerdeki sorunlara ve hekimlerin çalışma koşullarına genel bir bakış gündemli oturuma geçildi.
Oturum gündemi ve kolaylaştırıcılar:
a) Üniversite hastanelerinin sorunlarına genel bir bakış, katkılar, çözüm önerileri. (Prof. Dr. Raşit Tükel)
b) Kamu hastanelerinin sorunlarına genel bir bakış, asistan hekimlerin çalışma koşulları, katkılar, çözüm önerileri ( Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. Erenç Yasemin Dokudan)
c) Özel sağlık alanında çalışan hekimlerin sorunlarına genel bir bakış, katkılar, çözüm önerileri (Dr. Pelin Taşkıran, Dr. Samet Mengüç )
3 gündem maddesi yapılan sunular sonrasında tartışmaya açıldı.
İlk sunu gündemin birinci maddesi olan ve Dr. Raşit Tükel tarafından özetlenen Üniversite Hastanelerinin Sorunları üzerine yapıldı. Üniversite Çalışma Grubu üyesi Dr. Tükel satır başlarıyla şu konulara değindi:
• Eğitim alt yapısı açısından ihtiyaçlar belirlenmeden çok sayıda tıp fakültesi açılıyor.
• Akademik kadrolar öğrenci sayıları ve eğitim-hizmet dengesi üzerinden oluşturulmuyor.
• Tıp fakültesi öğrenci kontenjanları eğitim altyapısını zorlayacak şekilde artırılıyor.
• Finansal baskılar nedeniyle öğretim üyeleri hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlanıyor.
• Kamu Hastaneleri Birliği’ne eklemlenerek Sağlık Bakanlığı’na bağlanmanın önü açılıyor.
• Öğretim üyelerine performansa bağlı ödeme sistemi içinde çalışma dayatılıyor.
• Muayenehane açmanın tek seçenek olduğu bir sistem dayatılıyor.
• Üniversite hastaneleri çökertilerek, Tıp Fakülteleri “yüksek okul” statüsüne indirgeniyor.

Daha sonra Kamu Hastaneleri nde yaşanan sorunlar konusunda Dr. Ejder Yıldırım bir sunu yaptı. Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Üyesi Dr. Yıldırım da sunusunda;
• Uzmanlık eğitiminin giderek “yemek arası yapılan” bir etkinliğe indirgendiğini,
• Hizmet, eğitim ve araştırma dengesinin hizmet lehine döndüğünü,
• Şiddetin giderek tırmandığını,
• Hasta haklarının hekimler için baskı unsuru olarak kullanıldığını,
• Kamu Hastaneleri Birliği Yasası ile özelleştirmenin önünün açılacağını belirtti.
Toplantıda kamu hastaneleri ile ilgili asistanlar da sorunlarını dile getirdi. Asistan Hekim Komisyonu Üyesi Dr. M.Ali Malkoç asistanların sorunlarını satır başlarıyla şöyle özetledi;
• Uzmanlık Eğitiminin niteliği düşmüştür.
• Çalışma şartları zorlaşmıştır.
• Nöbet sayıları artmış ve nöbet ertesi izin kullandırılmamaktadır.
• Döner sermaye ödemeleri azalmıştır.
• Mobbing uygulamaları yaygınlaşmıştır.
• Acil nöbetler asistanlara tutturulmaya başlanmıştır.
• Yabancı uyruklu asistanlar ücretsiz olarak çalıştırılmaktadır.
• 27 Kasım 2010’da Taksim’de asistanlar kitlesel basın açıklaması ile seslerini duyuracaklardır.
Son gündem ise özel hekimlik alanında yaşanan sorunlar oldu. Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr Samet Mengüç yaptığı sunumda şu noktalara vurgu yaptı:
• Özel hekimlik ile kamu hekimliği arasında bir fark kalmamıştır. Özellikle Sağlıkta Dönüşüm  Politikaları ve SGK uygulamaları sonucu özel sektörde çalışan hekimler son yıllarda ciddi hak kayıplarına uğramış, iş güvencesi, özlük hakları kaybı yaşanmaktadır.
•  Uluslararası neoliberal ekonomiyi Türkiye’de yerleştirme görevi üstlenen bugünkü hükümet, başlangıçta özel sağlık sektörünü cazip kılarak bu alana ciddi sermaye aktarımı sağlamış, Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında çıkardığı Sağlık Uygulamaları ve Bütçe Uygulamaları Tebliğleri (SUT-BUT), özel hastaneler yönetmeliği gibi hak gaspı içeren Yasa, kanun, yönetmelik gibi icraatlarla özel Hastaneleri bugün tamamen SGK 'ya bağımlı kamusallaştırılmış  hastaneler haline getirmiştir. İş güvencesinden özlük haklarından yoksun ve kamusallaştırılmış “Özel Hastaneler”e mahkum özel sektör çalışanlarının ciddi sıkıntıları olduğunu belirtti.
• Aynı zamanda İTO Temsilciler Kurulu Seçim Komisyonu’nda olup bu dönem seçimlerinde aktif çalışan Dr. Samet Mengüç; hekimlerin kamu ve özel ayırımı olmaksızın birlik içerisinde İTO çatısı altında mutlaka örgütlenmesi ve örgütlü-eylemlilik sürecini başlatmaları gerektiğini vurguladı. “İTO bünyesinde 20 yıldır işleyen Temsilciler Kurulu’nun önemi özellikle bu dönemde anlaşılmaya başlanmıştır. Tabandan örgütlenme, demokratik katılımın pratiğini sağlayan bu uygulama ile çok daha sağlıklı ve güçlü örgütlülüğü sağlamak mümkün olacaktır” diye konuştu.
•  Temsilci seçimleri süresince hekimlerde de bu yönde ciddi eğilimler olduğunu gözlemlediğini belirten Dr. Mengüç hak arama yönteminin yegâne yolunun örgütlü toplum olduğunu bir kez daha vurguladı.
Toplantı sırasında çok sayıda temsilci söz alarak konu hakkında görüş ve önerilerini iletti. Toplantı İTO Başkanı Dr. Taner Gören’in kapanış konuşmasıyla 21.15 sularında sona erdi.

Dr.Fethi Bozçalı
Temsilciler kurulu Divanı adına


Bu HABERİ Paylaş!