Temsilciler kurulu aile hekimliği gündemiyle toplandı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2847

AİLE HEKİMLİĞİ, BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNE ZORLA DAYATILMAKTADIR, HEKİMLER BU SÜREÇTE İTO ÖNCÜLÜĞÜNDE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAKTIR.

AİLE HEKİMLİĞİ SÜRECİNİ İZLEYECEK, HEKİMLERİN BELİRLEYECEĞİ TUTUM VE ÖNERİLERİ YAŞAMA GEÇİRECEK, BU KONUDA ÖZGÜN, SÜREKLİ ÇALIŞACAK ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

Temsilciler Kurulu (TK) Mart ayı toplantısı, 2 Mart 2010 Salı günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemlerle gerçekleştirildi.

Gündem:

1- İstanbul Tabip Odası Şubat ayı faaliyet raporunun açıklanması.
2- Önceki dönemlerde Temsilciler Kurulu’nda alınan kararlar ve sonrasındaki gelişmelerin aktarılması.
3- Aile Hekimliğinin sağlık ortamını nasıl etkileyeceği, hastanelerde mesai dışı poliklinik yapılmasına dair genelgenin tartışılması.

Gündem sunuldu, gündeme, TTB ve diğer sağlık örgütlerinin önümüzdeki döneme dair alınan eylem kararlarının eklenmesi önerisi kabul edildi. Ardından İstanbul Tabip Odası Şubat ayı faaliyet raporundan bazı başlıklar sunuldu.
Geçen TK’nın ana gündem maddesi olan Şef, Şef Yardımcılığı ve Başasistan Atama Yönetmeliği, açılan kadrolar ve yapılacak sınava ilişkin gelişmelere ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.
Marmara Üniversitesi’nin taşınma süreci ve hastanede çalışan taşeron işçilerin son durumuna ilişkin gelişmeleri Dr. Soner Ozaner aktardı.
Bu ayın ana gündem maddesi olan Aile Hekimliğinin sağlık ortamını nasıl etkileyeceği konusuna geçildi. Aile Hekimliği pilot yasası, yönetmelikler, Aile Hekimliğine geçilen illerde sürecin nasıl işlediğine dair bilgiler Dr.Süheyle Ağkoç tarafından katılımcılarla paylaşıldı.
Aile Hekimliğine ilişkin İstanbul’da birinci aşama eğitimlerinin başlatıldığı, 30 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da başlatılacağının Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edildiği bilgisi hatırlatıldı. 
Aile Hekimliğinin birinci basamağı özelleştirme, güvencesiz, performansa dayalı, bireysel sağlık hizmetlerini içeren ve sürdürülmesinin oldukça zor bir sağlık hizmeti biçimi olduğu vurgulandı.
Aile Hekimliğine geçilen illerde yaşanılan sorunların giderek arttığı, bu sistemin devamı için gerekli olan finansmanın tükenme noktasına geldiği anlatıldı.
Aile Hekimliği sürecinin İstanbul’da başlatılmasının çok kolay olmayacağı, şayet bölgemizde başlatılmasında sorunlar çıkarsa, bu sistemin uygulanabilirliğinin tehlikeye gireceği, bu nedenle İstanbul’un çok önemli olduğu katılımcılar tarafından dile getirildi.
Bu sürecin sadece birinci basamak hekimlerini ilgilendirmediği, diğer tüm hekimlik alanlarında olumsuz etkiler yaratacağı, birlikte hareket edilmesinin zorunlu olduğu anlatıldı.
Birinci basamak hekimlerine zorla dayatılan Aile Hekimliği sürecinde, birinci basamak hekimlerinin yalnız bırakılmaması gerektiği, başta Aile Hekimliği olmak üzere İşyeri Hekimliği ve Kurumlarda çalışan hekimlerin de içinde yer alacağı geniş bir çalışma grubunun oluşturulması önerildi.

Öneri ve Kararlar:

1.Hekimlerin Aile Hekimliği sürecine dair  bilgilendirilmesi (osta/toplantı/broşür vb. Yollarla),
2.Aile Hekimliğinin uygulandığı illerde kurulan Aile Hekimliği dernek ve platformlarla ilişki geliştirilmesi,
3.Aile Hekimliği sürecinin sürekli izlenip, hekimlerin yaşayacakları sorunlar karşısında yanlarında olunacağı vurgusunun yapıldığı bir metin yazılıp tüm birinci basamak hekimlerine gönderilmesi,
4.Hekim görüş ve önerileri için anket düzenlenmesi,
5.Aile Hekimliği ve İşyeri Hekimliği sürecini, İTO adına tüm boyutlarıyla izleyip, yön belirlememizde, yapılabileceklerin tespitinde yardımcı olacak, süreklilik arz eden bir çalışma grubu oluşturulması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

TK’da alınan kararların yaşama geçirilmesinde TK Divanı’nın takipçisi olunacağı ve bir sonraki TK toplantısında gelişmelerin aktarılacağı bilgisiyle toplantı sona erdirildi.

Dr. Fethi BOZÇALI       
İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı adına


Bu HABERİ Paylaş!