Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru…


  • Mayıs 07, 2012
  • 2524

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz ekim-kasım aylarında çeşitli İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygulamaya konulan ancak yürütmenin durdurulması kararları ile karşılaşan hukuka aykırı bir “uygulamanın” yeniden dolaşıma girdiği öğrenilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 16.04.2012 tarih ve 102580 sayılı yazısı ile bir kez daha; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. Maddesi aktarılarak, 20 Ekim ve 31 Ekim tarihli önceki yazılarına atıf yapılmaktadır. Sonuç olarak da;

“yukarıda zikredilen mevzuat gereği; hekimlerin SGK ile sözleşmeli hizmet veren özel sağlık kuruluşları ile muayenehane/SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşları arasında, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde; tercihte bulunmaları, aksi takdirde;

a)    Muayenehanesi bulunan hekimlerin özel sağlık kuruluşundaki Personel Çalışma Belgelerinin iptal edileceği,

b)    SGK ile anlaşmalı ve SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin “geçici kadrolu” personel çalışma belgelerinin iptal edilerek görevlerinin sonlandırılacağı…

belirtilmekte ve bu yazının mesul müdürler ile hekimlere tek tek tebliğ edilmesi istenmektedir.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu konunun önemi ve aciliyetini dikkate alarak hukuksal ve idari yönden girişimleri başlatmış durumdadır. Bu konuda mağdur edilebilecek meslektaşlarımıza yönelik Hukuk Büromuza hazırlatılan hukuki görüş ve yol haritası aşağıdadır.

Özelde çalışması olsun olmasın tüm hekimler için önemli bir hak kaybı olarak değerlendirdiğimiz bu girişimler karşısında kamuda ve özelde çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızı duyarlı olmaya ve aktif katkı sunmaya davet ediyoruz.


İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULUHukuki değerlendirme için tıklayınız

 

Muayenehane kapanış dilekçesi için tıklayınız

Özel sağlık kuruluşundan ayrılma dilekçesi için tıklayınız

 

İlgili yazılar için tıklayınız

20 Ekim 2011- “Muayenehanesi Olan Hekimlerin, SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmasının Önünde Hukuki Bir Engel Bulunmamaktadır”
http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/2235-muayenehanesi-olan-hekimlerin-sgk-le-soezlemesi-olan-oezel-salk-kurulularnda-calmasnn-oenuende-hukuki-bir-engel-bulunmamaktadr.html

26 Ekim 2011-“Muayenehanesi Olan Hekimlerin, SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Hakkı”
http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/mohsgk.pdf

27 Ekim 2011- “İl Sağlık Müdürlüğünün 20.10.2011 Tarih ve 292977 Sayılı Genel Yazısına Dava Açtık”
http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/gydavaactik.pdf

1 Kasım 2011- “Muayenehane ve Yanı Sıra SGK İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Dikkatine”
http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/2259-muayenehane-ve-yan-sra-sgk-le-soezlemeli-oezel-salk-kurulularnda-calan-hekimlerin-dikkatine.html

17 Kasım 2011- “Bir Hekimin Aynı Anda SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşunda ve SGK İle Sözleşmesi Olmayan Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışması
Hukuka Aykırı Değildir”.
http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/sgkanlasmaliozel.pdf

9 Aralık 2011- “Muayenehane ve Yanı Sıra SGK İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimleri “Tercih” Yapmaya Zorlayan İşlemle İlgili Açılan Emsal Davada Yürütme Durdurulmuştur.”
http://www.istabip.org.tr/dosyalar/hukuk/yd.pdf

30 Aralık 2011- “Muayenehane ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin İyi Haber Denizli İdare Mahkemesinden Geldi.”
http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/2323-muayenehane-ve-yan-sra-sgk-le-soezlemeli-oezel-salk-kurulularnda-calan-hekimler-cin-yi-haber-denizli-dare-mahkemesinden-geldi.html

6 Nisan 2012 “Hekimlere Ve Çalıştıkları Kuruma Hiçbir Bilgi Vermeden “Medula Sisteminin Kapatılması” İşleminin Yürütmesi Durduruldu”
http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/2453-medula-sisteminin-kapatlmas-le-lgili-oernek-yueruetmeyi-durdurma-karar.html


Bu HABERİ Paylaş!