İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması


  • Ağustos 18, 2010
  • 2859

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA/ 24.08.2006

�Her hekim, başta insan hakları evrensel bildirgesi olmak üzere tüm insan hakları belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak kurallara uymakla yükümlüdür�
(Hekimlik meslek etiği kuralları, Madde 33)


Biz hekimler,
Ayrım yapmaksızın tüm insanların ruh ve beden sağlığının korunması ve sürdürülmesinin mesleğimizin temel ilkesi olduğunu ve ülkemiz cezaevlerinde bu alanda yaşanan sorunlara insan ve hekim olarak duyarsız kalmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
Türkiye cezaevlerinde 19 Aralık 2000 tarihinden bu yana uygulanan �TECRİT-TRETMAN� modeli açık ve ağır bir insan hakları ihlalidir.
F tipi ceza evi hücrelerinde tek ve üç kişilik izolasyon esasına dayanan bu model havalandırma, görüş, okuma, mektuplaşma, sağlık, giyim gibi temel ve vazgeçilmez hakları dahi tutuklu ve hükümlüleri �ıslah etme� amacıyla kullanmaktadır. Bu haklar idarenin insanlık onuruna yakışmayan uygulamalarını kabul etmeyenlere kısıtlanmakta, iş birliği içerisine girenlere ise kullandırılmaktadır.
Tutuklu ve hükümlülerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünde, kültürel ve siyasi kimliklerinde telafisi mümkün olmayan hasarlar bırakan ve maalesef bunu amaç edinen TECRİT-TRETMAN sistemi ortadan kaldırılmalıdır!
20 Ekim 2000 tarihinden bu yana tutuklu ve hükümlüler tarafından kesintisiz olarak sürdürülen ölüm oruçlarında, dışarıdan destek eylemlerinde ve cezaevi operasyonlarında bugün itibari ile 122 (yüz yirmi iki) insan yaşamını yitirmiş, 600 (altı yüz)�ün üzerinde insanda kalıcı fiziksel ve ruhsal sakatlıklar meydana gelmiştir. Halen cezaevlerinde ve dışarıda tecrite karşı ölüm oruçları sürmektedir.
Bu eylemi dışarıdan sürdürenlerden Av. Behiç Aşçı müvekkillerinin F Tipi cezaevlerinde yaşadığı tecrit uygulamalarını protesto etmek için 5 Nisan 2006 Dünya Avukatlar gününde başlamış olduğu ölüm orucu eyleminin 140. günündedir. Kendisinin avukatlarının odamıza yaptığı başvuruyu kabul eden Odamız bir heyetle Av. Behiç Aşçı�nın tıbbi durumunu tesbit etmek üzere bir süre önce kendisini ziyaret etmiştir. Heyetimizce 05.08.2006 günü yapılan muayene neticesinde BMI = Vücut kitle indeksi�nde %23.87 kayıp olduğu ve muayenesinde nörolojik, kardiyolojik ve solunum sistemi ile ilgili bazı patolojik bulgular tesbit edilmiştir. Bugün itibariyle Vücut Kitle İndeksi�nde kayıp %28.4�e ulaşmıştır.
Sorunun çözülmemesi halinde giderek kalıcı sakatlıkların ortaya çıkması ve nihayet bu kişinin hayatının sona ermesi kaçınılmaz görünmektedir.

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu olarak;
Cezaevlerinde yürütülen tecrit uygulamalarının kaldırılmasına yönelik somut adımlar atılması gerektiği görüşündeyiz.
Somut adımdan ne anlıyoruz?
* Adalet Bakanı, tecrit uygulamasının tartışabilir olduğunu kabul etmeli ve tartışma süreci boyunca yani, konuyla ilgili bilim adamları, meslek örgütleri, tutuklu- hükümlüler ve yakınları ile infaz idaresi bu konudaki tartışmayı tamamlayıncaya kadar sorun yeni uygulamalarla ağırlaştırılmamalıdır.
* Bu süre boyunca tartışma zeminine el verecek tür ve sayıda temel tecrit uygulamalarından vazgeçilmelidir. Bakanlığın bu somut adımları atması halinde ölüm orucu eylemlerinin çözümünü sağlamak için tüm tartışma zemininin takipçisi olacağımızı bildiririz.

İSTANBUL TABİP ODASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!