Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi


  • Ağustos 01, 2016
  • 3712

29.12.2015 tarihinde Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı; sürücü ve sürücü adaylarının muayene ve raporlarına ilişkin yeni kurallar getirildi. Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasında;

“(3) Pratisyen tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönünde ilk muayenesi yapılır. Bu Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafından uygun rapor verilir. Yapılan muayene sonucunda, sürücülüğe engel hali tespit edilen veya ikinci fıkrada tanımlanan durumlardan bir veya birkaçının olması veya hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayının muayene bulguları ve sevke neden olan uzmanlık muayenesi hariç sürücü belgesi alabileceği sağlık raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından sürücü/sürücü adayının muayenesi yapılarak sağlık raporu verilir. Bu durumda, ilk muayene sonucunu gösteren sağlık raporu ve uzman tabip/tabipler tarafından düzenlenecek sağlık raporu birlikte geçerlidir. …”

denilerek, uzman hekimlerin sürücü ve sürücü adaylarının ilk muayenesini yapma ve rapor düzenleme yetkileri kısıtlandı. Bu değişikliğin ardından uzman hekimlerce düzenlenen sağlık raporları emniyet müdürlüklerince geri çevrildi.

Uzman hekimlerin muayene etme ve rapor düzenleme hak ve yetkilerini haksız şekilde kısıtlayan ve üst hukuk kurallarına açıkça aykırı olan bu düzenleme Hukuk Büromuz tarafından derhal yargıya taşındı. Danıştay 15. Dairesi de 10.06.2016 tarihinde;Pratisyen tabip tarafından, sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak ikinci fıkrada tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönünde ilk muayenesi yapılır.” cümlesinin yürütmesini durdurdu. Kararın gerekçesinde;

“…sürücüler ve sürücü adaylarının genel sağlık muayenesi uzman veya pratisyen, herhangi bir sınırlama olmaksızın, tıp fakültesi diplomasını haiz 1219 sayılı Kanuna göre yetkili her hekim tarafından yapılabiliyor iken ilk muayeneyi yapma yetkisini yalnızca pratisyen hekime veren, uzman hekimlerin anılan Kanundan kaynaklanan yetkilerini kullanmasını engelleyen dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının 1. cümlesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

denilerek, ilgili düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Bu karar uyarınca uzman hekimlerin sürücü ve sürücü adaylarının ilk muayenesini yapmaları ve rapor düzenlemeleri önündeki engel kalkmış oldu.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

PDF hali için tıklayınız

Karar için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!