4 Eylül 2007 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2946

2007 Eylül ayı Temsilciler Kurulu toplantısı 4 Eylül Salı günü saat 18.00�de İstanbul Tabip Odası�nda yapıldı.
     Toplantıda görüşülen gündem maddeleri :
     1. Temmuz-Ağustos ayları Oda faaliyet raporu
     2. Asistan hekimlerin çalışma koşulları ve nöbet sorunu
     3. Seçim sonrası süreçte öncelikli sağlık gündeminin belirlenmesi
     1. Gündem Maddesi: Temmuz-Ağustos ayları Oda faaliyet raporu
     İTO yönetim kurulu sekretaryası tarafından divanımıza sunulan faaliyet raporu temsilcilerimize aktarıldı;
     1. Sanovel İlaç Fabrikası�nda işçilerin örgütlenme hakkının demokrasinin gereği olduğu düşüncesiyle sendikaya üye olan 191 işçinin işten atılmasını kınamak için Çorlu yakınlarındaki fabrika önünde bulunan işçilere destek ziyaretinde bulunuldu.
     2. Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyelerde çalışan kurum hekimlerinin kurum personeli dışında hasta bakmasını engelleyen bir tebliğ yayınladı. Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapılan görüşmeler sonucunda bu uygulama iptal edildi.
     3. İnsan Hakları Komisyonumuzun da içinde olduğu bir çalışmayla savaş karşıtı imza kampanyası başlatıldı. İmza metni gazete ilanıyla duyuruldu.
     4. Beykoz Devlet Hastanesi�nin tadilat gerekçesiyle kapatılması kararı üzerine, hastane yönetimi ziyaret edildi ve konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Hastane binasının tadilat sonrasında kamu sağlık kurumu olarak kullanılmaya devam edilmesi konusundaki hassasiyetimiz kamuoyuna aktarıldı.
     5. Engelli vatandaşlarımızın haklarının ihmal edildiğine ilişkin Engelliler Federasyonu tarafından meslek kuruluşu ve sendikalara yönelik yapılan brifinge katılındı. Engellilerin hakları için yapılacak etkinliklerde etkin yer alma konusunda karar alındı.
     6. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde çalışan asistanlara başhekim tarafından tıbbi sekreterlik işlerinin yaptırılması üzerine Tabip Odası yönetim kurulundan bir heyetle beraber asistan temsilcileri başhekimle görüştü. Hekimlere, hekimlik dışı işlerin yaptırılmasının mesleki etik ve mevzuat açısından sakıncaları başhekime anlatıldı.
     7. Sosyal Güvenlik Kurumu�nun 65 yaş üzeri hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmasını yasaklayıcı bir sözleşmeyi özel hastanelere dayatması karşısında çok sayıda meslektaşımız Oda�ya başvurdu. SGK�dan konuyla ilgili açıklama istendi. 3 Eylül Pazartesi günü 60 yaş üzeri meslektaşlarımızın davet edildiği bir toplantı yapıldı.
     8. Süleymaniye Doğumevi�nde asistan meslektaşımızın hasta yakını tarafından darp edilmesi üzerine ilgili hastane başhekimliğine hastane güvenliği konusunda etkin tedbir alması gerektiği hatırlatıldı.
     9. Seçim sonrasında oluşan yeni hükümetin sağlık alanında yapacağı icraatlar konusunda beklentilerimizin belirlenmesi için bir toplantı yapıldı. Görüşlerimiz TTB�ye iletildi. TTB konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak görüşlerimizi kamuoyuna duyurdu.
     10. 7/8 Eylül tarihlerinde tıp fakültelerinde öğrenci kayıtları yapılacak. İstanbul Tabip Odası 3 fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilere Tabip Odası baskılı önlük ve kalemin yanı sıra başkan imzalı �hoş geldiniz� mektubu verecek.
     11. Meslektaşlarımızın sağlık hizmeti sunumu sırasında hasta/ hasta yakınları tarafından taciz edilme vakalarının artması karşısında �hekim hakları� konusuna vurgu yapılması amacıyla �Hekim Hakları Bildirgesi� hazırlanıyor
     12. Sağlık Meslek Odaları olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda seçim sonrası sağlık hakkı mücadelesi gündemi ele alındı.
     13. Hükümetin seçim öncesinde sağlık ocaklarında ücretsiz tedavi hizmetini başlatmasının �ücretsiz sağlık hizmeti� anlamına gelmeyeceğini, tahsilatçı olarak eczanelerin kullanıldığı ifade eden basın açıklaması yapıldı.
     14. Tüberkülozlu Hastalar Dayanışma Derneği başkanı Dr. Cenk Deliküçük�e Heybeliada Hastanesi�nin kapatılmasına ilişkin yaptığı basın açıklaması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen cezayı protesto eden bir basın açıklaması yapıldı.
     15. Başbakan�ın gazeteci Bekir Coşkun; Türk Tarih Kurumu Başkanı�nın ülkemizde yaşayan Türk olmayan etnik kökenli vatandaşlarımız hakkında yaptığı dışlayıcı açıklamalar Sağlık Meslek Odalarının ortak basın açıklamasıyla kınandı.
     2. Gündem Maddesi: Asistan hekimlerin çalışma koşulları ve nöbet sorunu
     Toplantıya katılan temsilcilerimizin özellikle üstünde durduğu sorunlar,
     1. Sevk zincirinin ortadan kalkması özellikle Üniversite�lerdeki asistanlarının çalışma saatlerinin yoğunlaşmasına neden oldu. Öte yandan TUS dönemlerinde asistan alımının az olmasının da çalışma koşullarının ağırlaşmasına, izinlerin bile kullanılamamasına neden olduğu belirtildi. Yetersiz sayı nedeniyle bazı bölümlerde hizmetlerin aksadığı söylendi.
     2. Son yıllarda gerek hastane koşullarının kötü olması gerekse toplumun çoğunun sorunun kaynağının hekimler olduğunu düşünme eğilimin artması hekimlere yönelik şiddet uygulamalarını artırmıştır. Buna karşın hastanelerdeki güvenlik elemanı sayısının az olması hastalarla daha çok birlikte olan asistanların darp edilme riskini arttırmaktadır.
     3. Eğitim Araştırma hastanelerinde asistanlara verilen ek ödeme/ döner sermaye ödemelerinin adaletsiz, üniversite hastanelerinde ise çok yetersiz olması yaşam koşullarının değişkenlik göstermesine sebep olmaktadır.
     4. Çalışma koşulları, eğitim faaliyetleri, yayın yapma istek ve zamanını olumsuz etkilemektedir. Bu konuda dile getirilen olumsuzluklar;
     a. Fiziki şartlar kötü, hasta sayısı fazla olduğundan yayın yapma düşünülemez oldu.
     b. Amaç hasta sirkülasyonunu sağlamak olduğundan eğitim az.
     c. Yarı zamanlı çalışma fazlalığı sebebiyle eğitim verme oranı düşük
     d. Öğretim görevlileri sıklıkla asistan çalışma ortamlarında bulunmuyor.
     e. Üniversitelerde klinikleri çoğu zaman asistanlar çeviriyor.
     f. Uzman sayısının yetersizliğinden, eğitim faaliyetleri etkileniyor.
     Eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların Uzmanlık Derneklerinin de katılımıyla değerlendirilmesinin iyi olacağı yönünde görüş belirtildi.
     5. Ülke bazında Asistan sayısının ayarlanmasına yönelik planlamanın olmadığı dile getirildi.
     6. Asistanların nöbet sonrası izinleri olmadığından gerek hastaları üzerine yoğunlaşmalarının gerekse kendi sosyal yaşantılarının olumsuz yönde etkilendiği belirtildi. Bu durumun özellikle cerrahi kliniklerde malpraksis riskini artıracağı ve zamanla yabancılaşmayı getirdiği dile getirildi.
     7. Tıbbi sekretarya işlerinin, asistanların görevi olmamasına karşın gerek Üniversite gerekse bazı Eğitim Araştırma hastanelerinde asistanlara yaptırılmaya çalışıldığı söylendi.
     8. Yardımcı sağlık personeli sayısının az olmasının tüm sağlık ekibinin başarısını ve eforunu etkilediği belirtildi.
     9. Nöbet başına verilen ücretlerin çok düşük ve eksik verildiği söylendi.
     10. Öğlen yemeklerinin bazı hastanelerde tüm personele (hatta misafirlerine) ücretsiz iken asistan hekimlere ücretli verildiği belirtildi.
     Bu toplantı da konuşulan sorunların çözümü için "hekim örgütü' nün inisiyatif alarak, asistan toplantıları düzenlemesi, bildiri-afiş çalışmalarıyla konunun herkese duyurulması düşüncesiyle önümüzdeki günlerde bir tarih saptanarak Oda�da asistan toplantısı yapılmasına karar verildi.
     3. Gündem Maddesi: Seçim sonrası süreçte öncelikli sağlık gündeminin belirlenmesi
     Gündem maddesi temsilcilerimizin katılımıyla görüşüldü. Bu konunun farklı bir toplantıda bir araya gelerek değerlendirilmesine karar verildi.
     18.09.2007 Salı günü saat 18:30�da, 22 Eylül'de yapılacak Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde 60. Hükümet Programının eleştirisi ve önümüzdeki dönem TTB ve İstanbul Tabip Odası çalışma/ mücadele programının ana başlıkları Oda'da yapılacak toplantıda tartışılacaktır.


       Dr.Süheyla AGKOÇ                                      Dr.Serkan Emre EROĞLU
        TK Divan Üyesi                                               TK Divan Başkanı


Bu HABERİ Paylaş!