Ağustos 2008 TK Toplantı tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2886

 

İSTANBUL TABİP ODASI AĞUSTOS AYI TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

GÜNDEM:
1. İstanbul Tabip Odası Temmuz ayı faaliyet raporunun açıklanması,
2. Yeni İstihdam Yasası ve İşyeri Hekimliği.
3. Çalışma Koşulları Araştırma Grubu’nun sunumu ve tartışılması.

GÖRÜŞÜLMESİ ÖNERİLEN KONU BAŞLIKLARI:
1. Tam gün yasası adı altında çıkması muhtemel yasanın halkın gözündeki imajının değiştirilmesi için girişimlerin yoğunlaştırılması.
2. Uzmanlık derneklerinde asistan temsilcilerinin yönetime girmesi.
3. Asistan istihdamı ve rotasyonların güncellenmesi.


TEMMUZ AYI FAALİYETLERİ:

2 TEMMUZ 2008
SGK GENELGESİ HEKİMLERİ MAĞDUR EDİYOR
SGK’nun, hastanelerin SGK’dan belirlenen ücretlerin % 30’undan fazla ücret talebi olması halinde sözleşmenin 5.1.11 maddesine göre işlem yapılacağına ilişkin genelgesi Odamız Yönetim Kurulu’nca görüşüldü. Söz konusu uygulamanın hekimleri mağdur edecek sonuçlar yaratabileceğinden hareketle Genelge nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklar karşısında İTO’nın hekimlerin yanında olduğunun duyurulması kararı alındı ve bu amaçla kaleme alınan bir metin çeşitli kanallardan hekim kamuoyuna iletildi. Konuyla ilgili olarak meslektaşlarımızın görüşlerini almak üzere Bahçelievler Medikal Park Hastanesi’nde 2 Temmuz 2008 Çarşamba günü bir toplantı gerçekleştirildi. Konu Özel Hekimlik Komisyonu’nca takip edilmektedir.

4 TEMMUZ 2008
KENTSEL AFET BÖLGESİ OLARAK SULUKULE

İstanbul Tabip Odası heyetince, yaşanan halk sağlığı sorunlarını yerinde gözlemek ve değerlendirmek için 4 Temmuz 2008’de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına alınan Sulukule Mahallesi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Konuyla ilgili hazırlanan rapor ilgili belediye başkanlıklarına, İstanbul Valiliği’ne ve Sulukule Platformu’na iletildi, kamuoyuyla paylaşıldı.

8 TEMMUZ 2008
KOMİSYONLAR EŞGÜDÜM TOPLANTISI YAPILDI

Odamızda faaliyet gösteren komisyon, kurul ve çalışma gruplarının başkan ve sekreterlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Odamızda yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda kurul ve komisyon faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlanmasının, yıllık çalışma planları çıkartılmasının önemine vurgu yapıldı. Toplantı sonunda eşgüdüm toplantılarının düzenli kılınmasına karar verildi.

10 TEMMUZ 2008
TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİNİN SORUNLARI ELE ALINDI

İstanbul Üniversitesi bünyesinde çalışan taşeron sağlık işçilerinin çalışma ve özlük haklarıyla ilgili problemlerine ilişkin bir çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak Odamızın çağrısıyla yapılan ve ilgili sendika temsilcilerinin katıldığı toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Sorun başlıkları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Oda başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı bir heyet Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak’la bir görüşme gerçekleştirdi. İlgili sendikaların temsilcilerinin katılacağı ikinci bir toplantı bu hafta içinde Odamızda gerçekleştirilecek.

5-12 TEMMUZ 2008
İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİM KURSU YAPILDI

2007 yılından itibaren protokol yapılan 16 üniversite ve Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen, İnternet üzerinden ön eğitim ve katılımlı eğitim olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen TTB İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Kursu Katılımlı Eğitimi 5-12 Temmuz 2008 tarihleri arasında İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Kursa 31’i İstanbul’dan olmak üzere toplam 77 hekim katıldı.

15 TEMMUZ 2008
SU KAYNAKLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNE HAYIR

Suyun bir piyasa malı gibi alınıp satılmasının yol açacağı sorunlara dikkat çekmek ve sağlıklı su hakkına sahip çıkmak amacıyla, içinde Odamızın da yer aldığı çeşitli meslek ve kitle örgütlerinin, sendikaların katılımıyla oluşturulan Alternatif Su Platformu’nca Taksim’de bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada su kaynaklarının ülkemizde ve dünyada adım adım özelleştirildiği, suyun ticarileştirilmesine yönelik adımlara hep birlikte karşı durulması gerektiği dile getirildi. Mart 2009’da İstanbul’da gerçekleştirilecek ve suyun özelleştirilmesi çalışmalarının fikri zemini olacak Dünya Su Forumu’na karşı mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

16 TEMMUZ 2008
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Küresel iklim değişimini hızlandıran enerji kaynakları ve ülkemizi nükleer çöplüğe dönüştürecek nükleer enerji yerine doğayla uyumlu enerji kaynaklarını öne çıkartmak ve ülke enerji politikalarının bu doğrultuda oluşturulması için önerilerde bulunmak gibi amaçlarla oluşturulan ve koordinatörlüğünü Odamız adına Dr. Ahmet Topuzoğlu’nun yürüttüğü Temiz Enerji Platformu’nca “Yenilenebilir Enerji ve Türkiye İçin Önemi” konulu bir panel gerçekleştirildi.

OKKIR’IN ÖLÜMÜ BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMIDIR
Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip Odası, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Kuddisi Okkır’ın ölümü üzerine kamuoyu vicdanını yaralayan bu insanlık dramının uzun yıllardır yaşandığının bilinciyle “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük” ve konu ile ilgili uluslararası metinlerin ışığında cezaevleri sağlık koşullarının araştırılması, tutuklu ve hükümlülerin sağlık haklarının belirleneceği bir rapor hazırlamak için tıp, etik ve ceza hukuku alanında saygın öğretim üyelerinden oluşan bir bilimsel araştırma kurulu oluşturdu. Bilim Kurulu Kuddusi Okkır’ın eşiyle de bir görüşme gerçekleştirerek bilgi aldı.
En kısa sürede hazırlanıp Hükümet, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kişilerin bilgisine sunulması planlanan rapor yapılacak bir basın açıklamasıyla  kamuoyuyla da paylaşılacaktır.

18 TEMMUZ 2008
CEZAEVLERİ VE SAĞLIK HAKKINA ERİŞİM

Kuddusi Okkır’ın ölümü cezaevlerinde yaşanan sağlık sorunlarını ve tutuklu/hükümlülerin sağlık hakkına erişimde yaşadıkları zorlukları açığa çıkartan trajik bir örnek oldu. Konu, cezaevleri ve sağlık hakkına erişim boyutuyla yapılan bir basın açıklamasında ele alındı. Yapılan açıklamada tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkından eşit yararlanma hakkının temel bir insan hakkı olduğu ve devlet güvencesi altında olduğu vurgulandı, konunun takipçisi olunacağı dile getirildi.

22 TEMMUZ 2008
YENİ RANT ALANLARI YARATILIYOR

Sulukule’de yürütülen kentsel dönüşüm projesinin sosyo-kültürel dokuda yarattığı tahribata ve yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu olarak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada Sulukule’de salgın hastalıklardan ölümler meydana gelmeden önce başta barınma hakkı olmak üzere sağlıklı yaşama, beslenme, eğitim,sosyal-kültürel hakları için yöneticilerin güvence vermesi, projenin bu haliyle bir an önce durdurulması ve tarihsel kültürel sosyal mirasa sahip çıkan yeni bir yaklaşım ile yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı.

29 TEMMUZ 2008
BASIN KONSEYİ BAŞKANI’NI ZİYARET

Hürriyet Gazetesi Başyazarı Oktay Ekşi’yi hem gazeteci hem de  Basın Konseyi Başkanı sıfatı ile gazetesinde ziyaret ettik. Ziyaret Odamız Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın katılımı ile gerçekleşti. Oktay Ekşi’ye gazeteci sıfatı ile İstihdam Paketi, Tam Gün Yasa Tasarısı gibi sorunlar hakkında Odamızın görüşlerini aktardık. Basın Konseyi Başkanı sıfatı ile ise basında hekimlerin hedef gösterilmeleri, hasta bilgilerinin deşifresi ve kirli sağlık bilgilerinin yer alması konuşuldu. Bu konularla ilgili ortak neler yapılabileceği tartışıldı.

21 TEMMUZ 2008
İL İNSAN HAKLARI KURULU

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evlerinden çıkmaları için zorlanan Sulukule sakinlerinin yaşadığı sorunlar ve Tuzla Tersaneleri’nde yaşanan ölümlü işçi kazaları ve ağır çalışma koşulları gündemleriyle çalışmalar yürüten İl İnsan Hakları Kurulu toplantılarına Odamızı temsilen Genel Sekreter Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

23 TEMMUZ 2008
SAĞLIK MESLEK ODALARI BİR ARAYA GELDİ

Odamızın yanı sıra, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası’ndan oluşan Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu Kadıköy İrtibat Bürosu’nda bir araya geldi ve önümüzdeki dönem ortak çalışma ve mücadele başlıklarını ele aldı.

24 TEMMUZ 2008
İŞYERİ HEKİMLERİ SORUNLARINI TARTIŞTI

İşyeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan ve yapılması düşünülen yasal düzenlemeler 24 Temmuz 2008 Perşembe günü Odamızda yüksek katılımla gerçekleştirilen bir toplantıda değerlendirildi. Toplantı TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, Odamız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen, Odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Mustafa Tamyürek ve Odamız Hukuk Danışmanı Avukat Meriç Eyüboğlu’nun konuya dair sunumlarıyla başladı ve ardından hekimlerin  öneri ve düşünceleri alındı. Toplantı sonunda, süreci yakından izlemek, yapılacakları planlamak ve gerek çevre illerdeki tabip odalarıyla gerekse ilgili meslek örgütü ve sendikalarla koordinasyonu gerçekleştirmek üzere bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu ilk toplantısını 12 Ağustos Salı günü gerçekleştirecek.

MARMARA TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ’NE KATILDIK
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenine Odamız Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan katıldı. Dr. Aktan törende yaptığı konuşmada sağlık alanında genç hekim adaylarını bekleyen sorunlara dikkat çekti ve meslek ilkelerini, meslek ruhunu korumak için mücadele etmenin iyi hekimlik adına kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

T.C. KİMLİK NUMARANIZI ODAMIZA BİLDİRİNİZ
Odamıza üye hekimlerle iletişimin sağlıklı kurulması için başlatılan “Üye bilgilerinin güncellenmesi” çalışması Temmuz ayında da sürdü. Sözkonusu çalışma, meslektaşlarımızın gerek Odamızla gerekse Odamız üzerinden ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirdikleri işlemlerde sıkıntı yaşamaması, mağdur olmaması için üye kayıtlarındaki eksik bilgilerin, özellikle TC kimlik numaralarının tamamlanması yönünde sürdürülmektedir.

29 TEMMUZ 2008
İL HIFZISIHHA MECLİSİ TOPLANDI

“İl’in İçme ve Kullanma Suları, İl’in Genel Sağlık Durumu” gündemiyle toplanan İl Hıfzısıhha Meclisi aylık toplantısına Odamızı temsilen Dr. Murat Fırat katıldı.

30 TEMMUZ 2008
ASKOM ÇALIŞMALARI

“Özel Hastanelerin ASKOM Projesindeki Yeri ve acil vakaların SGK’daki ödemeleri ile ilgili konular” gündemli aylık Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısına Odamızı temsilen Dr. Serkan Emre Eroğlu katıldı.

KLİNİK GELİŞİM YAYIMLANDI
Odamız yayın organlarından Klinik Gelişim Dergisi’nin son sayısı Temmuz ayında yayımlandı. Son sayının konusu “İlaç Etkileşimleri” oldu.

HEKİM FORUMU YAYIMLANDI
Odamız yayın organlarından Hekim Forumu Dergisi’nin Temmuz-Ağustos sayısı yayımlandı. Yeni sayının dosya konusu “Hekimlik Çalışma Ortamı” oldu.

İKİ YENİ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU
Temmuz ayı Temsilciler Kurulu kararları çerçevesinde 2 çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma Koşulları Araştırma Grubu Temsilciler Kurulu ve İstanbul Tabip Odası’nı tanıtan broşür çalışmalarını sürdürüyor.


Bu HABERİ Paylaş!