Aralık 2008 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2817

 

2 ARALIK 2008 TEMSİLCİLER KURULU TUTANAĞI

1. Gündem maddeleri okundu ve ek gündem maddesi önerisi istendi. Ek gündem maddesi olarak kurum ziyaretlerinin nasıl yapılandırılacağının belirtilmesi, ziyarette neyin ön plana çıkması gerektiği konusu tartışılması önerildi.

AKIŞ:
1. Aylık faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunda eksik olan İÜ rektörlük seçimleri ile ilgili olarak yapılan basın açıklaması ve 22 Kasım’ da Mimar ve Mühendisler odasının yaptığı basın açıklamasına verilen destek eklendi.
2. Tabip odasının katıldığı platformların tabip odası temsilcilerine ve üyelerine tanıtılması çalışmasının başlatılacağı duyurusu yapıldı.

GÜNDEM MADDELERİ
Madde 1:
Temsilciler kurulu iç tüzüğünün değiştirilmesi hakkında Fethi Bey’ in önerisi tartışıldı. Bu değişiklikteki amaç temsilciler kurulundaki katılımı artırmak olmalı. Tüzüğün her maddesi nasıl revize edilebilir?  Değişiklik için komisyon kurulsun mu? Bu komisyonda hukuk danışmanı gerekir mi? soruları açıldı. Oda, üye, temsilci üçgeni içinde ilişkilerin nasıl artırılacağı konuşuldu.
Konu tartışılırken isteyen kurumlara pano sağlanacağı belirtildi. Bu panoların asılması için gerekirse hastanede izin alınması konusunda yardımcı olunacak. Pano isteyen temsilciler ve kurumların listesi sekreteryaya ulaştırılacak.
Madde ile ilgili katkılar:
1. Kurumlarda pano mevcut olsa da aktif kullanılmayabilir. Önemli olan kişisel aktivitedir.
2. Tüzük düzenlenirken üyenin odaya direkt ulaşması engellenmemelidir.
3. Webde toplantı tutanaklarının yayınlanması tartışıldı. Bu durumun bazı hekimlere caydırıcı gelebileceği tartışıldı. Web sitesinin revize edilmesi önerildi. Forum yaratmak için web kullanılması önerildi. Tabip odasında gönüllülük ilkesi yetersiz kalabilmektedir. Amaç daha profesyonel tutum olmalıdır, konusu tartışıldı.
4. Tüzük değişikliğinin yasal zemini olmalıdır.
5. Temsilciler aidat toplama memuru olmak istemiyorlar. Ancak karar verme mekanizmalarına katılmak istiyorlar.
6. Temsilcilerin toplantıya katılmama nedenleri araştırılmalı. Bu konuda araştırma yapmak için komisyon kurulsun.

ORTAK KARAR: Tüzük değişikliği için çalışma komisyon kurulmalıdır. Bu kurul temsilcilerin katılımının neden az olduğu konusunda da çalışma yapacaktır. Komisyonun gönüllü  üyeleri; Fethi Bozçalı, Süheyla Ağkoç, Cahit Behrem, Hukuk Danışmanı Av. O. Meriç Eyüboğlu (önerildi).

Madde 2.
Özel kurumlarda çalışan hekimlerin sözleşmeleri hekim aleyhine pek çok madde içermektedir. Bu sözleşmeler imzalanırken tabip odasının hakemlik yapması önerisi tartışıldı. Bu temas özel kurumlarda temsilci seçimini de sağlayacaktır. Özel hekimlik komisyonu şu anda yeni sözleşme örnekleri hazırlamakta olduğunu hatırlattı.
Madde ile ilgili katkılar:
1. Özel kurumlarda çalışan hekimlerin sayısı ve oranı artmıştır. Yasal hakları korunmalıdır.
2. Tabip odası belgesi isteyen hekimden sözleşme örneği istenebilir.
3. Her özel hekim kurumdan sözleşme istemeli
4. Sözleşme örnekleri günümüze göre artırılmalı
5. Bu sorunun farkındalığını artırmak gerekmektedir.
6. Sözleşme sorunu yalnız özel kurum hekimleri değil kamu hekimlerini de yakın gelecekte ilgilendirecektir.
7. İş kanunu kendi sözleşme olduğu için hekimler bu kanunu bilmeli ve uygulatmalı.
8. Maliye ve muhasebiciler odası ile ortak çalışma yapılabilir.
9. tehdit edilen hekimler için İTO serbest kürsü oluşturabilir. Kötü uygulamalı hastaneler afişe edilebilir.
10. Hekimin adı birden çok özel kurumda izinsiz kullanılmamalıdır.
11. Özel hekimlerin hasta portföyünü kaybetmemek için kurumlarını mahkemeye vermeyeceği konuşuldu.
12. Ücret ve iş güvenliği arasındaki hassas denge bozulmuştur.
13. hekim hakları ve sözleşmelerdeki sıkıntılar hakkında kamuoyu oluşturulmalıdır.
14. Hekimler diğer işçilere de örnek olacakları için işverenler çok sıkı davranmaktalar.
15. AB süresince diğer ülke tabip odalarını örnek alamaz mıyız?
16. Etkili propaganda yapılmalıdır.

ORTAK KARAR: Bu konuda kamuoyu yaratmak ve bunun için gerekli propaganda  koşullarını oluşturmak faydalı olacaktır. Özel hekimlik komisyonunun çalışmaları sonuçları beklenmektedir.

Madde 3.
Tabip Odası’nın tanıtımını yapmak için hazırlanmış olan anketin ön hali tanıtıldı. Anketin yüz yüze yapılması fikri benimsendi. Genel olarak anket onaylandı.

Madde 4.
Adli Tıp Kurumundaki hekimlere verilen cezalar ile ilgili olarak başlatılan imza kampanyasının son durumu hakkında bilgi verildi. Adalet Bakanlığına 2000’ e yakın imza yollanacağı belirtildi. 4 Aralık 2008 günü yapılacak olan Adli Tıp kurumu önündeki toplantı ve basın açıklaması hatırlatıldı.

Madde 5.
Kurum ziyaretleri hakkında tartışıldı. Bu ziyaretler sırasında İTO’nun hazırladığı 4 adet broşürün de yol gösterici olacağı belirtildi. Bu ziyaretlerin Ocak 2009’dan itibaren ve geniş ziyaretçi katılımlı olması planlandı.
Gönüllü kurumların listesi;
1. Marmara üniversitesi Hast
2. Haydarpaşa Numune Hast
3. Şişli Etfal Hast
4. Medikal Park Hast
5. İstanbul Tıp Fak Hast
6. Okmeydanı Hast
7. Kent Hast
Bakırköy Hast


Bu HABERİ Paylaş!