2 Şubat 2010 tarihli Temsilciler Kurulu toplantı notları


  • Ağustos 24, 2010
  • 2817

 

Temsilciler Kurulu (TK) Şubat ayı toplantısı, 2 Şubat 2010 Salı günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemlerle gerçekleştirildi.

Gündem:

1- İstanbul Tabip Odası Ocak ayı faaliyet raporunun açıklanması.
2- Önceki dönemlerde Temsilciler Kurulu’nda alınan kararlar ve sonrasındaki gelişmelerin aktarılması.
3- Şef, Şef Yardımcılığı ve Başasistan Atama Yönetmeliği, açılan kadrolar ve yapılacak sınava ilişkin gelişmelerin görüşülmesi.
4- “Tam Gün Yasası”nın Meclis’ten çıkmasından sonra başlatılan yasal girişimler ve önümüzdeki süreçte yapacaklarımızın tartışılması.
Gündem okundu ve ek gündem önerildi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin taşınma işlemi ve yaşanacak sorunlar ile taşeron firmalarda çalışan sağlık çalışanlarının durumlarına ilişkin gündem önerisi kabul edildi.

Ardından İstanbul Tabip Odası Ocak ayı faaliyet raporundan bazı başlıklar sunuldu.
Ana gündem maddesi olan Şef, Şef Yardımcılığı ve Başasistan Atama Yönetmeliği, açılan kadrolar ve yapılacak sınava ilişkin gelişmelerin görüşülmesine geçildi.
Tartışma öncesi İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Ayşegül Bilen, söz konusu yönetmelik, açılan kadrolar, yaşanan sıkıntılar ve konuya dair Odamızın girişimleri ile ilgili bir sunum yaptı, soruları yanıtladı. Dr. Ayşegül Bilen, TTB’nin nitelikli bir eğitim ortamı ve nitelikli sağlık hizmeti ve tıpta uzmanlık eğitimi için, eşit, adil, objektif bir atama yönteminin hayata geçmesi için uzun yıllardır çaba gösterdiğini; Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ocak 2010 tarihinde, klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadroları için sınav yapacağını ilan ettiğini, 26 Ocak 2010 tarihinde ise ilan edilen sınava gireceklerin başvurabileceği toplam 14 ilde 56 Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 156 Klinik Şefi, 254 Şef Yardımcısı, 717 Başasistan kadrosu ilan ettiğini hatırlattı. Tartışma bölümü  katkı ve önerilerle devam etti.

Bu yönetmelik ve açıklanan kadrolara ilişkin saptanan sorunlar şöyle sıralandı:
• Başvuru süresinin çok kısa olduğu,
• Başvuru yapmayı düşünen pek çok adayın, başvuru anında eklenmesi gereken yabancı dil başarı belgelerini 21 Mart 2010’da yapılacak Üniversitelerarası Dil Sınavına (ÜDS) girerek edinebilecekleri,
• Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan toplam 44 Eğitim Araştırma Hastanesinde 41 adet boş şef kadrosunun ilan edildiği, oysa daha çok boş kadro olduğunun bilindiği, boş olduğu bilinen kimi kadroların ilan edilmediği, aksine İstanbul’da bazı eğitim hastanelerine usulsüz şef atamaları gerçekleştiği,
• Merkezi Sınavın ÖSYM tarafından yapılacağının ilan edilmediği, bu durumda sınavın kim tarafından, nasıl bir yöntem ve hazırlıkla yapılacağının belirsiz olduğu ve bu hususların açıklanması gerektiği,
• Birinci ve ikinci bölgede ilan edilen kadrolara atanacak kişilerin, daha alt bölgelerde ilan edilen boş kadroların dolmaması üzerine bir yıl süre ile istekleri dışında görevlendirilecek olmalarının defalarca zorunlu hizmet yapan hekimler açısından kabul edilemez olduğu belirtildi.
• 180 gün çalışma zorunluluğu olan Devlet Hizmet Yükümlüsü hekimlerin Başasistan sınavlarına alınmaması, bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağının bilinmemesinin problemli olduğu vurgulandı.
• Yönetmeliğin önceki yönetmelikler gibi anlaşılmasının güç olduğu söylendi.

İTO Hukuk Bürosu sorumlusu Av.Meriç Eyüboğlu, bazı maddeleri için Oda adına dava açılacağını bildirdi. Sürecin yakından izlendiği, olası mağduriyetleri önlemek için Sağlık Bakanlığı’nın TTB tarafından uyarıldığı, ancak bir gelişme kaydedilmediği, usulsüz atamaların ve gereksinimin en çok olduğu hastanelere kadro açılmamasının gerekçelerinin sorgulanacağı özellikle vurgulandı.

İkinci gündem maddesi olan,“Tam Gün Yasası”nın Meclis’ten çıkmasından sonra başlatılan yasal girişimler ve önümüzdeki süreçte yapacaklarımızın tartışılmasına geçildi.
Yasayla birlikte nelerin ne zaman uygulanacağı hatırlatıldı.
TTB’nin söz konusu yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülüp iptali için CHP ile görüştüğü, anamuhalefet partisi gerekli desteği göstermezse bireysel başvuru yollarının deneneceği Odamız Hukuk Danışmanı Meriç Eyüboğlu tarafından aktarıldı.Bu yasayla birlikte meslektaşlarımızın ek işlerini kaybedeceklerini böylece bir mağduriyet yaşayacaklarını, bunlarla ilgili Odanın elinden geldiği oranda üyelerine destek vereceği söylendi.
Yasanın bundan sonraki süreçte neler getireceğini meslektaşlarımıza aktarıp, önümüzdeki süreçte örülecek mücadele hattının birlikte oluşturulması gerektiği temsilciler tarafından savunuldu. Bu dönemin daha aktif geçmesi, oluşan muhalif yapıyı canlı tutmak  ve önümüzde duran başta Kamu Hastane Birlikleri Yasa tasarısı gibi hekim emeğini ucuzlatmayı hedefleyen düzenlemelere karşı daha güçlü bir karşı koyuşun sergilenmesi gerektiği görüşü ağırlıklı savunuldu.
Hastane toplantılarının başlatıldığı, işyeri hekimliği yapan üyelerimize dönük olarak, “Tam Gün Yasası”nın getirdikleri ve yaşanacak sorunlara ilişkin yapılması gerekenlerin tartışılacağı bir toplantının 11 Şubat 2010 Perşembe günü yapılacağı söylendi.
Bu arada Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyunu yanıltarak hekimlerin alacakları ücretleri abartmasına karşılık bordro yakma gibi bir dizi teşhir eyleminin yapılması önerildi.
Ayrıca emekli hekimlerin ve kurum hekimlerinin bu yasayla tamamen unutulduğu, hiçbir iyileştirmenin yapılmadığı belirtildi.
En son ek gündem önerisi olarak Marmara Üniversitesi’nin Psikiyatri Bölümü’nün Pendik’e taşınmasının, başta asistan hekimler olmak üzere bir çok sağlık çalışanını mağdur edecek sonuçlar doğuracağı, yine taşeron şirketlerde çalışan sağlık emekçilerinin güvencesiz, düşük ücretlerle çalıştıkları, zaman zaman işten atıldıklarına dikkat çekilmesi gerektiği Dr. Soner Ozaner tarafından tarafından anlatıldı.


Dr. Fethi BOZÇALI       
İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı adına


Bu HABERİ Paylaş!