Temsilciler Kurulu Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi


  • Ocak 10, 2011
  • 2998

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu, 2011 yılının ilk toplantısını yenilenen temsilci ve Temsilciler Kurulu Divan üyeleriyle 4 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirdi.

 

Toplantı aşağıdaki (daha önce ilan edilen) gündemlerle başladı.

 

GÜNDEM:

 

1- İstanbul Tabip Odası Aralık 2010 faaliyet raporunun açıklanması.      

2- Değişik mesleki etkinlik alanlarımızdan son gelişmelerin aktarılması        

·         Üniversite Hastaneleri

·         Kamu Hastaneleri

·         Birinci Basmak /Aile Hekimliği

·         Özel Hekimlik

·         İşyeri Hekimliği

 3. TTB Eylem Planının açıklanması/İstanbul Tabip Odası’nın bu süreçte yaptıkları ve yapacaklarının tartışılması

4.Yeni yıl Kokteyli

 

100’e yakın temsilcinin katılımı ile gerçekleşen Temsilciler Kurulu toplantısı, İTO Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı Dr. Samet Mengüç’ün gündemi heyete sunması ve sonrasında İTO Başkanı  Prof.Dr.M. Taner Gören’in açılış konuşmasıyla devam etti.

Gören; Temsilciler Kurulu’nun önemini ve yeni Divan’ın oluşumu ile ilgili açıklamada bulundu. Daha sonra İstanbul Tabip Odası Aralık ayı faaliyet raporu sunuldu.

 

Gündemin 2. Maddesi olan değişik mesleki etkinlik alanlarımızdan son gelişmelerin aktarılmasıyla devam edildi.

 

Üniversite hastanelerindeki son gelişmeler Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından aktarıldı. Tükel; özetle üniversite hastanelerinde hasta sayısının arttığını buna karşın SGK’dan aldığı payların azaldığını, üniversitelerin döner sermayeye mahkum edildiğini, genel bütçeden çok düşük pay aldığını ve sonuçta üniversitelerin hizmet ve kalitesinin aşağıya çekildiğini belirtti. Torba yasayla üniversitelerin IMF yardımları gibi koşula bağlı yardım adı altında bir dayatma ile, Marmara Üniversitesi örneğindeki gibi Maliye Bakanlığı’nın denetiminde üniversiteler haline getirilmeye çalışıldığını belirtti. Bu uygulamalarda temel amaç üniversite hastanelerinin üniversal yapısını kaybettirerek Tıp Fakültelerini yüksekokullara çevirmek olduğu vurgusunu yaptı.

 

Kamu hastanelerindeki son durum hakkında Dr. Koray Yalçın, kısa bir bilgilendirme yaparak, özellikle döner sermaye gelirlerindeki azalma, surtime uygulamaları ve hekime yönelik şiddetten bahsetti.

 

1.basamak ve aile hekimliğindeki son gelişmeler İTO yönetim kurulu üyesi Dr. Fethi Bozçalı tarafından aktarıldı. İstanbul’da 2 milyon kişinin aile hekiminin henüz olmadığı, 1.000’e yakın aile hekiminin ebe ve hemşiresiz olduğu, altyapısı hazırlanmadan başlatılan aile hekimliği uygulamalarının istikrar ve kaliteli sağlık hizmeti bir yana daha çok kargaşa ve kalitesizlik getirdiği vurgulandı.

 

Özel hekimlikteki olumsuz gelişmeler hakkında konuşan Dr. Samet Mengüç özetle Uluslararası neoliberal ekonomi politiğin bir sonucu olarak bugünkü AKP iktidarına ödev olarak verilen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kaçınılmaz sonucu olarak; özel-kamu ayırımı olmaksızın tüm sağlık çalışanlarının direkt olarak bu olumsuzluktan nasibini aldığını belirtti.

   

Muayene hekimliği konusunda söz alan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Op.Dr.Şükrü Güner; Muayene hekimliğinin mesleğimiz açısından hayati önem taşıyan bir hak olduğunu ve tüm mücadelemizle bu hakkımızı korumamız gerektiğini belirtti.

 

Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr.Özgür Devrim Kılıç özetle özel hekimlikte yaşanılan olumsuzlukların giderilmesinin örgütlü mücadele ile mümkün olacağını belirtti.

 

İşyeri hekimliği ile ilgili son gelişmeler İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Süheyla Ağkoç tarafından aktarıldı. Özellikle işyeri hekimliği sertifikasyonunun özel şirketlere devredilmeye çalışılmasını bir talihsizlik olarak niteledi. TTB, tabip odalarının ve üniversitelerin işyeri hekimliği yetkilendirme, yeterlilik belgelerinin verilmesi ve eğitim sürecine mutlaka müdahil olması gerektiğini aktardı.

 

Gündemin 3.maddesi olan TTB eylem programını ve yapılanları ayrıntılarıyla anlatan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, TTB eylem etkinliğinin 13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da yapılacak mitingle sona ereceği bilgisini sundu. Önümüzdeki süreçte yapılacak eylemlerde katılımın nasıl arttırılabileceği, kamuoyu bilgilendirmelerinin nasıl başarılabileceği konularında temsilci ve katılımcıların görüş ve önerileri istendi.

   

Çok sayıda temsilci ve katılımcı meslektaşlarımızın söz alarak katkı sunduğu toplantıda, bazı hekim arkadaşlar tarafından; gazete ilanları verilmesi, medya araçlarının kullanılması, gazete köşe yazarlarının desteğinin alınması, PİAR şirketlerinden destek alınması gerektiği, siyasi partilerle görüşülmesi, profesyonel destek alınması gerektiği vurgulandı. Prof.Dr.Orhan Zilan; pratik sonuç alıcı güçlü ve örgütlü tavır geliştirmenin şart olduğunu, Prof Dr.Selçuk Erez; halka yönelik deklarasyon yayınlanması, hekimlere yönelik aktif bilinçlendirme çalışmalarının başlatılmasını, 14 Mart’ın bu yıl matem günü ilan edilerek etkinlik yapılmasını önerdi. Dr. Mustafa Sülkü İstanbul’un 39 ilçesinde aynı anda halka ve sağlık çalışanlarına yönelik etkinlikler düzenlenmesi önerilerinde bulundu. 20’ye yakın temsilcinin söz alarak görüş ve önerilerde bulunması toplantıyı verimli kıldı.

     

Toplantı süresince dile getirilen tüm düşünce, öneri ve katkıların değerlendirileceği, ortak görüş ve kararların Yönetim Kurulu toplantılarında görüşüldükten sonra hayata geçirilmesi için çalışılacağı aktarıldıktan sonra, yeni yıl kokteyli gerçekleştirildi.

 

Temsilciler Kurulu Divanı adına

Dr. Samet MENGÜÇ

 


Bu HABERİ Paylaş!