3 Mayıs 2011 Temsilciler Kurulu Toplantı Notları


  • Mayıs 03, 2011
  • 2951

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) toplantısı, 3 Mayıs 2011, Salı günü saat 19.00-21.30 arasında İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda; Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu Divanı, hastane ve birim temsilcileri ve Oda aktivistlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantı, TK Divan Başkanı Samet MENGÜÇ'ün gündemi okuması ile başladı.

Yönetim Kurulunun önerisi ile ''Oda aidat borcunu faizsiz ödeme kampanyası'' nın ek gündem maddesi olarak sunulmasının ardından, İstanbul Tabip Odası Nisan ayı faaliyet raporu, divan başkanı tarafından slaytlar eşliğinde sunuldu.

Genel Sekreter Ali ÇERKEZOĞLU'nun 19-20 Nisan G(ö)rev etkinliği, öncesi ve sonrası süreçte yaşananlar ve yansımaları hakkındaki bilgilendirmesini takiben TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN, TTB'nin önümüzdeki süreçte yapmayı planladığı eylemlilik sürecinde odalardan öneri ve görüşler beklediğini belirten bir konuşma yaptı.

Otuzun üzerinde kişinin söz aldığı forumda; 19-20 Nisan G(ö)REV etkinliği süresince ve sonrasında birimlerde yaşanan (genelde olumlu yer yer az da olsa olumsuz) örnekler anlatıldı.

Toplantıda, katılımcıların son eylemlilik sürecine dair değerlendirme, görüş ve önerilerini özetlersek:

1-Eylemin genelde başarılı olduğu,

2.Eylemde her birimin kendi öznel durumuna göre tam/kısmi iş bırakma, yavaşlatma gibi çeşitli eylem biçimiyle  grev etkinliği içinde yer aldığı,

3.İlk kez hiç bir siyasi görüş gözetilmeden hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının eylemlilik süreci içinde birlikte bir duruş sergilediği,

4.Eylem sonrası bazı hastanelerde yaşanan soruşturmaların hekimleri korkutmadığı, aksine hakları için birlikte mücadele etmenin hazzını yaşadıkları vurgulandı.

5.Bu sürecin sıcak tutulması gerektiği, özellikle sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olaylarının giderek arttığı hatırlatıldı. 

Başlıca Öneriler:

1.Hekimler, iş ortamlarında bire-bir hastalarıyla süreç hakkında bilgilendirme konuşmaları yapmalı (el ilanı, broşür vs. destekli)

2-İyi hekimlik uygulamaları için hastalara ayrılan sürelerin makul süreler olmasına çalışmalı,

3-Türkiye genelinde hasta memnuniyet anketleri düzenlenmeli,

4-Seçim süreci olması nedeniyle milletvekili adaylarına sağlıkla ilgili vaatlerini bağlayıcı protokoller düzenlenmeli, tüm siyasi partiler istem ve taleplerimiz doğrultusunda bilgilendirilmeli ve siyasi partilerin sağlık politikaları çok net olarak ortaya konmalı,

5-Değiştirilmesi düşünülen Anayasa da Sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık çalışanlarının hak ve talepleri, hastaların eşit, ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti almaları için neler yapılacağı, bu sürece aktif müdahale edilmesi gerektiği,

6-Hekime ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarının artış sebepleri sorgulanmalı ve TTB'nin şiddet konusunda acil eylem planı hazırlaması gündeme alınmalı,

7-Pratik ve uygulanabilir eylemlilik açısından ülke genelinde 1 günlük mazeretsiz işe gitmeyip, merkezi miting gerçekleştirilmesi,

8-Hastanın muayenesi için ayrılacak zamanı ideal/yeterli hale getirmeye yönelik eylemler yapılması,

9-Politik tavır almalıyız; Genel dünya siyaseti, Ortadoğu ve ülke siyaseti değerlendirilerek bu seçim sürecinde taraf olmamız gerektiği önerildi.

Toplantıda Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, 1982 Anayasasının Sağlık hizmetlerinin sunumunu içeren maddesinden örnekler vererek, kendi mesleki yaşamında bir hastasına yeterince zaman ayırmayan hekimin, aslında hastasına karşı vicdanen suç işlediği, sağlığın ticarileştirilmesiyle, sağlık giderlerinin arttığı, çoğu gereksiz tetkik ve tıbbi girişim ve ilaçların, performans uğruna yapılan hataların, aslında toplum sağlığını tehdit eder hale geldiğini dile getirdi.

Daha sonra 1 Ekim 2011 tarihine dek, Üye aidatlarının tümünün bir kerede ödenmesi koşuluyla faiz borçlarının alınmayacağını içeren kampanya anlatıldı. Bu kampanyanın yasa gereği  Yönetim Kurulu kararıyla başlatıldığı, tüm temsilcilerin kampanya da görev alacağı, bazı hastanelerde stand açılıp, üye kaydının da yapılacağı bilgisi sunuldu.

Dr.Samet MENGÜÇ
Temsilciler Kurulu Divan Başkanı

 


Bu HABERİ Paylaş!