“Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Genişletilmiş Dilekçe Örnekleri


  • Mart 31, 2011
  • 4491

mansethukuk

Kısaca tam gün olarak bilinen 5947 sayılı Kanun, 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi; Kanunun bir kısım maddesini hukuka aykırı bularak, yürürlüğünü durdurdu.

Buna rağmen Sağlık Bakanı; “kamuda çalışılan hekimlerin mesleklerini özel sağlık kuruluşlarında icra edemeyecekleri” yönündeki açıklamalar yaptı.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava sonucunda Danıştay 5. Dairesi; Sağlık Bakanı’nın bu açıklama ve yorumlarını hukuka aykırı bularak, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Geçtiğimiz günlerde Danıştay 5. Dairesinin bu kararına yapılan itiraz sonuçlandı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Türk Tabipleri Birliği; İDDK’nun bu kararı sonrasında, esasa dair kararı verecek olan Danıştay 5. Dairesine başvuruda bulundu. İDDK kararının dayanağı olan ancak şimdiye kadar Anayasa Mahkemesinin önüne gitmeyen düzenlemenin  Anayasa  Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti.

Diğer yandan önceki yazılarımızda da yer aldığı gibi  Sağlık Bakanlığı 8 Mart 2011 tarihinde Valiliklere gönderdiği yazı ile Mahkeme kararının yerine getirilmesini istemişti. Bu yazı sonrasında, uygulama işlemleri için farklı İl Müdürlükleri tarafından farklı yazılar kaleme alındı. Kimi illerde hekimlere açıkça “muayenehanelerinizi kapatınız” yazıları tebliğ edilirken, kimi illerde ise hekimlere süre verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılar ise bugün tebliğ edilemeye başlandı.

Yazıların ”hekimlerin çalışma yasaklarını kaldıran Anayasa Mahkemesi kararının yanı sıra, İDDK kararına karşı yargılama süreçleri de devam ettiği için, bu tebligat nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanı talep etme hakkım başta olmak üzere, her türlü kanuni hakkımı saklı tutarım” şerhi düşülerek imzalanmasını ve bu kayıtın (şerhin)  yer aldığı bir örnekten mutlaka alınmasını önemle hatırlatıyoruz.

Bu yazıları şerh düşmeden tebliğ alanlar başta olmak üzere, bu yazıların muhatabı tüm hekimlerin aşağıda yer alan dilekçeler ile başvurmalarını öneriyoruz.


Kamu+Muayenehane dilekçesi için tıklayınız.

Kamu+Özel sağlık kuruluşu dilekçesi için tıklayınız.

Kamu+İşyeri Hekimliği dilekçesi için tıklayınız.

“Bu dilekçeleri vermeyeceğim, sürecin tamamlanmasını beklemeyeceğim, derhal harekete geçeceğim” diyen hekimlere yardımcı olması amacıyla hazırladığımız dilekçe örnekleri ise aşağıda yer almaktadır.

İşyeri hekimi zorunlu ayrılış dilekçesi için tıklayınız.

Özel Sağlık kuruluşundan zorunlu ayrılma dilekçesi için tıklayınız.

Kamudan istifa dilekçesi için tıklayınız.

Emeklilik başvurusu dilekçe örneği için tıklayınız.

Muayenehane kapanış dilekçesi için tıklayınız.


Tüm dilekçelerin iki nüsha olarak hazırlanmasını; evrak kayıt numarası ve hekimde kalacak nüsha üzerine teslim alındığını gösterir imza/kaşe alınmasını önemle hatırlatırız.

31.03.2011
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!