Temmuz Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 5159

5 TEMMUZ 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Hüseyin Deniz Kılıç, Dr. Hasan Sebati Erdil, Dr. Ülkü Tıraş, Dr. M.Bülent Tıraş, Dr. Hakan Kefeli, Dr. Mert Yeşiladalı, Dr. Dilek Güven, Dr. Timur Harzadın, Dr. Rafet Doğu Yeditepeli, Dr. Murat Koyuncu, Dr. Mahir İşcan, Dr. Umut Sarıoğulları, Dr. Usal Deniz, Dr. Cem Sever, Dr. Kadriye Şener ve Dr. Resul İsa Paşalı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Atilla Olgaç’ın istifasının kabulüne,

3-    Dr. Doğan Tutumluer’e Aytur Turizm Seyahat Ticaret Ltd. Şti.için, Dr. Gülçin Keskintepe’ye Görsel Sanatlar Matbaacılık Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.Dr.Erdoğan Mazmanoğlu’na Limango Dış Tic. Ve Sanal Mağaz. Hizm. Ltd. Şti.İÇİN, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığına yapılan bir başvuru ekinde yer alan “rapor” başlıklı yazıda, biri “Dr. …………………..” diğeri  “Prof. Dr. …………………..” olmak üzere iki ayrı ismin açıldığı ve farklı şekilde imzalandığının görülmesi üzerine;
•    Akademik tanıtımı usulüne uygun yapmamak,
•    Ülkemizde geçerli olmayan-geçerliliği onaylanmamış unvanları reklam amacıyla kullanmak,
•    Uzman olmadığı halde uzmanmış gibi tanıtım yapmak
İddiaları ile Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1443-(G-2588) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen hasta …………………..tarafından yapılan başvuruda, 22.12.2010 tarihinde sol omzuna kas ağrısı nedeniyle enjeksiyon yaparken akciğerinin delinmesine neden olduğu, uygulama sonrası şikayetlerini dile getirmesine rağmen “kafana takma” diyerek hiçbir inceleme yaptırmadığı, şikayetlerinin devamı üzerine tekrar başvurduğu hastanede Pnömotoraks olduğunun anlaşılmasına ve durumun acil olduğunun belirlenmesine rağmen, tedavinin yağılacağı hastaneye gitmesine destek vermediği ve kendi başına bir taksi tutarak gitmesine neden olduğu” iddiaları üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1453-(G-2776) sayılı dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hastaya gerekli özeni göstermemek,
•    Acil durumdaki bir hastanın usulüne uygun sevkini sağlamamak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

6-    Oda Başkanlığına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’nca iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Suç Duyurusu Raporu” ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1454-(G-2693) sayılı dosya görüşülmüş, ararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Kapasite üstünde bebeği yenidoğan bölümünde tutmak,
•    Denetim yapılacağı gerekçesiyle yenidoğan bölümünde tutulan bebekleri konut olarak kullanılan bir binaya nakletmek ve denetim sonuçlanana kadar tutmak,
•    Normal kilolu bebekleri düşük kilolu olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirerek haksız kazanç teminine yönelik hareket etmek iddialarıyla Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

7-    Odamıza Dr. ………………….. tarafından yapılan başvuru üzerine, “deontoloji kurallarına aykırı davranmak ve meslektaşını küçük düşürücü tavır ve hareketlerde bulunmak” iddiaları ile Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1297-(G-2222) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, şikayetçi Dr. …………………..’nun, Odamıza sunduğu 15.06.2011 tarihli dilekçesinde, Dr. …………………..’na yönelik şikayetini geri aldığını ifade ettiği görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8-    Serbest Çalışma Hakkımızı Savunacağız başlığıyla yapılan çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz 2011’de Ankara’da merkezi bir etkinlik yapılması önerisinin TTB Merkez Konseyi’ne götürülmesine, sürecin takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına,

9-    İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları kapsamında diğer meslek odaları, sendikalar ve akademik çevrelerle ortak çalışma yürütülmesine, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte, Odamız İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun koordinasyonunda, “Güvenceli Çalışma” başlığı altında bir internet sitesi hazırlatılmasına, bu sitenin teknik hazırlıkları bağlamında 2011 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına mahsuben 1500-(bin beş yüz)-TL ödemenin GrafCad adlı şirkete yapılmasına,

10-    8 Temmuz 2011’de 12.00-14.00 saatleri arasında Koşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu’nda SES Anadolu Yakası Şubesi’nce yapılacak “Sağlıkta Dönüşüm Programı” gündemli toplantıya Odamızı temsilen konuşmacı olarak Dr. Ali Çerkezoğlu’nun katılmasına,

11-    Bünyesinde tıp fakültesi bulunduran Vakıf Üniversitelerine bir yazı yazılarak, vakıf üniversitesinde çalışan hekimlerin Odamıza üyeliğinin zorunlu olduğunun hatırlatılması ve mevcut çalışan hekim kadrosu bilgisinin istenmesine karar verilmiştir.12 TEMMUZ 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Zehra Işıl Satılmış Borucu, Dr. Mehmet Nuri Erdem, Dr. Zafer Sadi Özok, Dr. Burak Çağrı Aksu, Dr. Ahmet Erşan, Dr. Ramazan Gürgöze, Dr. Funda Duymaz, Dr. Mustafa Akgün, Dr. Aslı Çoşkun Şevket ve Dr. Ebilfez Güven’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Meltem Erturaç Aysolmaz’ın istifasının kabulüne,

3-    Dr.Ülkü Durmuş’a Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Dr.Dilek İzbudak’a Uzman Bilişim Danışmanlık A.Ş. OSB için, Dr.Suat Sarp’a CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi OSB için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Odamıza Dr. …………………..tarafından yapılan başvuruda, …………………..Hastanesi …………………..’nun sözlü tacizine karşılık verilmediği için tayininin çıkarıldığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1915 sayılı dosya görüşülmüş ve iddianın kanıtlarına ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde,
1.    Miyop olan hasta …………………..’a hipermetrop (dereceler aynı) reçetesi düzenleyerek hastaya karşı özensiz davranmak ve maddi ve manevi olarak mağdur edilmesine neden olmak,
2.    Konu ile ilgili şikayetini dile getiren hasta …………………..’a “tehditler savurarak boğazına sarılmak” yolu ile hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1334-(G-2296) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, söz konusu iddialar ile ilgili olarak, Dr. …………………..’e gönderilen 02.02.2011 tarih ve HUB-1334-(G-2296)-86183 sayılı savunma istem yazısının 11.02.2011 tarihinde tebliğ edildiği, ancak aradan geçen zamana karşı savunmasını Oda Başkanlığı’na iletmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Odamıza …………………..tarafında iletilen başvuru neticesinde;
1.    …………………..isimli çocuk hastaya karşı, bilimselliği henüz kanıtlanmamış veya bilimdışı yöntem kullanmak,
2.    Uygulamayı …………………..Hastanesi’nde gerçekleştirerek bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1329-(G-2198) sayılı dosya değerlendirilmiş olup, söz konusu iddialar ile ilgili olarak, Dr. …………………..’a gönderilen 02.02.2011 tarih ve HUB-1329-(G-2198)-86184 sayılı savunma istem yazısının, 14.02.2011 tarihinde tebliğ edildiği, ancak Dr. …………………..’un aradan geçen zamana karşı savunmasını Oda Başkanlığı’na iletmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru neticesinde;
Dr. …………………..hakkında;
-    …………………..isimli hastaya 25.08.2010 tarihinde yaptığınız küretajda “parça kalmasına” neden olarak tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastanın küretaj sonrası takibinde özensiz davranmak,
-    Hasta ile ilgili tıbbi kayıtları gerekli düzeyde tutmamak,
…………………..Polikliniği mesul müdürü Dr. …………………..hakkında;
-    Yönetim Kurulumuzca yürütülen bir incelemeye esas olmak üzere talep edilen belge ve bilgiyi vermeyerek Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak
İddiasıyla oluşturulana HUB-1416-(G-2598) sayılı soruşturma görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    …………………..tarafından iletilen başvuru neticesinde;
Dr. …………………..hakkında,
-    22.12.2010 tarihinde saat 21.00-22.00 sularında Atatürk Havalimanında …………………..isimli hastaya karşı özensiz davranmak, hastayı teşhis edememek ve bu nedenlerle acil durumdaki hastayı tedavi etmemek, gerekli yerlere sevk etmemek,
-    Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak
Dr. …………………..hakkında,
-    Bildirimsiz hekim çalıştırmak,
-    Bildirimsiz sağlık personeli çalıştırmak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1415 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Oda Başkanlığına…………………..Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen başvuru ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
-    Yönetmelik ve genelgelere aykırı olarak acil durumdaki bir hastaya yapılan müdahalenin bedelini kendisinden tahsil etme
İddiasıyla …………………..Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1412-(B-506) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, söz konusu iddia ile ilgili olarak 30.03.2011 tarih ve HUB-1412-(B-506)-88356 sayılı savunma talep yazımıza, aradan geçen zamana karşın Dr. ………………….. tarafından yanıt verilmediği görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından iletilen …………………..’na ait şikayet başvurusu neticesinde;
-    Hasta …………………..’na “gerekmediği halde göz içine enjeksiyon yapmak,
-    Yapılan ödemelerin karşılığında mali belge düzenlememek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1396-(G-2246) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup; Dr. …………………..’e gönderilen 12.02.2011 tarih ve HUB-1396-(G-2246)-86588 sayılı savunma istem yazısının 21.02.2011 tarihinde teslim alındığı, ancak aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Oda Başkanlığına ………………….. Dernekleri Birliği İdare Heyeti adına yapılan başvuru ve ekinde yer alan broşür örneğinin değerlendirilmesi neticesinde;
-    Sağlık merkezi dışında tanıtım broşürü dağıtarak tanıtım kurallarını ihlal etmek,
-    Bilgilendirme kurallarına aykırı broşür düzenlemek,
-    Bilimselliği kanıtlanmamış tedavi yöntemi tanıtımını yapmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1393-(G-2452) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. …………………..’ya gönderilmiş olan 12.02.2011 tarih ve HUB-1393-(G-2452)-86572 savunma istem yazımızın 25.02.2011 tarihinde tebliğ edildiği, ancak aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinda;
-    “…müvekkilinin ameliyatında safra yollarında yabancı cisim unutulduğu ve yabancı cismin …………………..Fakültesi’nde açık ameliyat ile çıkarılabildiği…”
İddialarının açıklığa kavuşturulabilmesi için Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1426-(G-2697) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. …………………..’na gönderilen 27.04.2011 tarih ve HUB-1426-(G-2697)-89248 sayılı savunma istem yazımızın 03.05.2011 tarihinde tebliğ edildiği, ancak aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-    27 Temmuz 2011 tarihinde TTB tarafından Mardin Midyat’ta gerçekleştirilecek “Mesleki Bağımsızlık ve İyi Hekimlik İçin 3’lü Protokole Hayır” başlıklı panel foruma ve aynı günün sabahında görülecek Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu’nun duruşmasını izlemek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale Tırtıl’ın görevlendirilmesine,

14-    Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla (broşür olarak basılmak üzere) bir yazı hazırlanmasına, yazının oluşturulması konusunda Dr. Fethi Bozçalı’nın görevlendirilmesine,

15-    Aile Hekimliği Uygulaması’nda gelinen noktayı, yaşanan sorunları dile getirmek üzere 21 Temmuz 2011 Perşembe günü 13.00’da Odamızda bir basın toplantısı gerçekleştirilmesine,

16-    Son dönemde yaşanan şiddet olaylarıyla dikkat çeken Esenyurt Devlet Hastanesi’nde, hekimlerin görüş ve önerilerini almak, konuyla ilgili çalışmalarımızı, düşüncelerimizi paylaşmak amacıyla, 19 Temmuz 2011 Salı günü 12.00-13.00 saatleri arasında bir hastane toplantısı yapılmasına, toplantının ardından vefat sebebiyle boşalan temsilcilik için temsilci seçimi gerçekleştirilmesine, sürecin takibinden Dr. Lale Tırtıl’ın sorumlu olmasına,

17-    2 Haziran 2011’de meslek örgütlerinin çağrısıyla Şişli’de gerçekleştirilen “Hopa Olayları” gündemli basın açıklaması sonrasında yaşanan gözaltılara ilişkin görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere, ilgili meslek örgütleriyle (Eğitim Sen, TMMOB İKK ve DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği) ortak bir basın toplantısının, 19 Temmuz 2011 Salı günü 12.30’da DİSK Genel Merkez binasında gerçekleştirilmesine, toplantıda Odamızı temsilen Dr. Ali Çerkezoğlu’nun yer almasına karar verilmiştir.


19 TEMMUZ 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI


1-    Dr. Murat Yıldırım, Dr. Alper Hamdi Özenay, Dr. Bahar Selçuk, Dr. Elvan Amasyalı, Dr. Özgür Güler, Dr. Simten Aydın, Dr. Nuran Erden, Dr. Ümit Beden, Dr. Bedri Çalışkan, Dr. İbrahim Gökhan Gülkılık, Dr. Dursun Eryılmaz ve Dr. Mine Çelik’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Zafer Polat, Dr. Zehra Gökçen ve Dr. İbrahim Abay’ın istifasının kabulüne,

3-    Dr.Erol Ünder’e Boya ve Vernik San.(OSB) için,Dr.Bahar Ayarcı’ya Ray Sigorta için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde, …………………..isimli hastanın tedavisinde yer alan hekimlere yönelik kusur bulunmadığı yönündeki inceleme sonucuna …………………..’in itiraz etmesi üzerine dosya Yönetim Kurulumuzun 29.03.2011 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği kararın Onur Kurulu tarafından verilmesi için, …………………..’in tedavisine yer alan Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..hakkında;
-    “19.09.2009 ve 20.09.2009 tarihinde kesici-batıcı cisim ile yaralanan hastanın ameliyatının öncelikle yapılmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmamak,
-    Ameliyatın öncelikle yapılmasını sağlayamamak ve bu yolla hastaya karşı özensiz davranmak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1417-(G-2215) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve tamamlandığı görülerek 29.03.2011 tarihli karar gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-    …………………..tarafından Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuru neticesinde;
-    “03.03.2009 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..’a yapılan ameliyat ile ilgili olarak ameliyat öncesi hazırlıkta ve ameliyat sonrası takip ve tedavilerde tıbbi hata ve ihmal yapmak, gerekli özeni göstermemek”
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1438-(G-2592) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde,
- “Hasta mahremiyetini ihlal etmek” 
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1445-(G-2336) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Doğancılar Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen raporda,
Dr. …………………..hakkında;
-    Görev yaptığı Özel …………………..Merkezi’nde, sigortalı …………………..adına, sigortalıyı görmeden ve muayene etmeden sağlık reçete düzenlediğinin tespit edildiği,
Dr. …………………..hakkında;
-    Görev yaptığı …………………..Merkezi’nde, sigortalı …………………..adına, sigortalıyı görmeden ve muayene etmeden sağlık raporu düzenlediği,
-    Bu sağlık raporunda sigortalının sahip olmadığı hastalıklara ait tanı bulunduğunun tespit edildiği
Bilgisinin yer alması üzerine oluşturulan HUB-1349-(G-2449) sayılı soruşturma dosyası görülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuruda, “www. …………………...com adresli internet sitesinin incelenmesi sonucunda, web sayfasında iletişim adresi olarak 0(212)- ……… sabit telefon olduğunun görüldüğü, telefonla yapılan görüşmede ………………….. ilçesinde faaliyet gösteren …………………..Hastanesi’nde ………………….. isimli kişiye yönlendirme yapıldığı” ve söz konusu başvuru ekinde bulunan ………………….. Derneği’ne ait dilekçede, “………. TV isimli televizyon kanalında 30.09.2010 tarihinde yayınlanan ve ………………….. isimli şahsen konuk olarak katıldığı “…………………..” adlı televizyon programında iletişim adresi olarak verilen 0(212)-212……….nolu sabit hattın …………………..Hastanesi’nde şahsın kendisine yönlendirme yapıldığı”nın ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-888 sayılı dosya görüşülmüş olup;
-    www………...com isimli internet sitesi aracılığıyla “saç ekimi” konusunda hasta temini için işbirliği yapmak,
-    …….. TV isimli televizyon kanalında yayınlanan “…………………..” isimli programda iletişim adresi olarak  …………………..Hastanesi’ne ait telefon numarası vererek reklam yapmak
İddialarıyla hastane başhekimi Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

9-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    Yönetmelik ve genelgelere aykırı olarak acil durumdaki bir hastaya yapılan müdahalenin bedelini kendisinden tahsil etmek
İddiasıyla …………………..Hastanesi Mesul Müdürü Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1456 /G-2722)

10-    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından iletilen, Dr. …………………..’e ait başvuru neticesinde;
Dr. …………………..hakkında,
-    Yerleşmiş mesleki gelenekler ve yasal düzenlemelere aykırı olarak telefon aracılığıyla hasta sevk etmek,
-    Usulüne uygun yapılmayan sevk ile hastaneye gelen hastanın yatırılması için zorlayıcı olmak iddialarıyla,
Dr. …………………..hakkında,
-    Yasal düzenlemelere ve mesleki geleneklere uygun olmayan bir işlemi yapmaması nedeniyle hekime baskı uygulamak
İddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1457 /G-2423)

11-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde,
Dr. …………………..hakkında
•    …………………..’ın ameliyatında ve ameliyat sonrası tedavi ve bakımında özensiz davranmak, tıbbi hata ve ihmal yapmak,
•    Çalıştığı kamu kurumundan özel bir sağlık kurumuna hasta sevk etmek,
•    Tıbbi kayıtların düzenlenmesinde meslektaşının kaşesini kullanarak usulsüzlük yapmak,
…………………..Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkında,
•    -“Dr. …………………..’ın gerçekleştirdiği operasyon ve takipleri ile ilgili tıbbi belgelerde Dr. …………………..’un kaşesini kullanmak yolu ile usulsüzlük yapmak
İddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1458 /G-2525),

12-    Derelerin Kardeşliği Platformu’nun çağrısıyla 22 Temmuz 2011 Cuma günü 19.30’da Galatasaray’da yapılacak “Yaşamı ve Doğayı Savunanlar Yargılanamaz” başlıklı basın açıklamasına destek verilmesine, duyurusunun üyelerimize e-posta yoluyla yapılmasına,

13-    Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu’nca 22 Temmuz 2011 Cuma günü 19.00’da Galatasaray’da yapılacak “Kıdem Tazminatı” gündemli basın açıklamasına katılınmasına, duyurusunun üyelerimize e-posta yoluyla yapılmasına,

14-    Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak personelin taban ücretine 40 TL seyyanen ve 1. Yıl TÜFE artı 1, 2. Yıl TÜFE artı 1 oranında zam yapılmasına,

15-    11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan “Barajlar-HES’lerin İnsan Sağlığına Etkileri” konulu panele Odamızı temsilen Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Fuat Ercan’ın katılmasına,

16-    Hekime yönelik şiddet konusunda Dr. Hasan Oğan’ın koordinasyonunda, Dr. Lale Tırtıl ve Dr. Fethi Bozçalı tarafından bir çalışma yürütülmesine, bu kapsamda; 2011 yılı şiddet olayları dökümünün çıkartılması, Acil Servislerle ilgili verilerin, sorunların raporlaştırılması, Başhekimliklerin atacağı adımlar, alınacak önlemler konusunda Oda olarak takipçi olunması çalışmalarının yürütülmesine karar verilmiştir.26 TEMMUZ 2011 YÖNETİM KURULU –HUB- KARARLARI

1-    Dr. Sibel Çakıroğlu, Dr. Arif Özdal Arslan, Dr. Talih Sahran, Dr. Mehmet Berkin Toker, Dr. Savaş Baytar, Dr. Emre Ayıntap, Dr. Temel Tansu Ballı, Dr. Ayten Can, Dr. Elvan Şahin ve Dr. Melek Güneş Yavuzer’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr.Metin Günay’a Avnet Teknoloji ve Çiçek Tekstil OSB için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine;
•    Hastada var olan birçok bulguyu Adli Rapor’a kaydetmemek,
•    Usulüne uygun olmayan Adli Rapor düzenlemek
iddiaları ile Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1140-(G-2741) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru neticesinde, …………………..isimli hastaya yönelik olarak
•    Olası riskler dikkate alındığında ortaya çıkması muhtemel komplikasyonların teşhis ve tedavisinde donanım ve birimler yönü ile uygun olmayan bir hastanede ameliyat yapmak,
•    Ameliyat öncesi hazırlıkta yetersiz kalmak,
•    Ameliyata bağlı gelişmesi öngörülebilecek komplikasyonlara karşı yeterli önlem almamak,
•    Ameliyat sonrası hastayı tıbbi olarak yeterli düzeyde değerlendirmeden taburcu etmek
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1442-(G-2589) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-    Oda Başkanlığına ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1459-(G-2698) sayılı dosya, görüşülmüş, “Acil başvuran hastadan ücret tahsil ederek mevzuat hükümlerine aykırı davranmak” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

6-    Odamıza …………………..tarafından iletilen …………………..’e ait şikayet başvurusu nedeniyle oluşturulan HUB-1460-(G-2682) sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, 27.04.2011 tarih ve 89286 sayı ile tarafınızdan talep edilen bilgilendirici açıklama yazımıza cevap verilmediğinin görülmesi üzerine,
•    …………………..’e yönelik tıbbi işlemde (saç ekimi) hata ve ihmal yapmak,
•    Mail ortamında hakaret ederek hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak,
•    Mail ortamında hasta sırlarını açıklamak,
•    Serbest çalışma adresini bildirmemek, eksik bildirmek
iddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

7-    Oda Başkanlığına …………………..vekili …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
1.    Birlikte görev yaptığınız sağlık meslek mensubuna küçük düşürücü davranışta bulunmak,
Birlikte görev yaptığınız sağlık meslek mensuplarına hakaret etmek ve bu yolla hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak iddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1461-(G-2669),

8-    Oda Başkanlığına ………………….., …………………..ve …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. …………………..’İn başvuru ile ilgili talep edilen bilgilendirici açıklamasını yapmaması  üzerine,
1.    …………………..’ın gebelik takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, bebeğin “sağ ön kolda fekomeli”sini doğum öncesi saptayamamak,
2.    Doğum fotoğrafçısı ile birlikte olan baba …………………..’a “bebeğin sağ kolunun dirsekten aşağısı yok! Hala fotoğraf çektirmek istiyor musun” diyerek hekime yakışmayan tutum ve davranışta içinde olmak,
3.    Doğum sırasında ve doğum sonrası takiplerde tıbbi ihmal ve hata yapmak, sezaryen sonrası enfeksiyon gelişmesine ortam sunmak, lohusalığın 9. gününde …………………..Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tekrar ameliyat olmasına yol açmak
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1462-(G-2673),

9-    Oda Başkanlığına ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen …………………..’e ait şikayet başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
1.    …………………..’e tıbbi neden olmaksızın doğumun erken gerçekleşmesi için müdahale yapmak,
2.    Doğum eyleminde tıbbi hata ve ihmal yapmak,
3.    Doğum sonrası gelişen sorunlar nedeniyle hastayı başka bir hastaneye sevk etmesine karşın ilgili hastaneyi bilgilendirmemek
İddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1463-(G-2622),

10-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine, “tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-895 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Oda Başkanlığına ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen …………………..’A ait başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 01.06.2011 tarih ve 90580 sayılı yazımıza yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine,
•    “…………………..’ın doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak” iddiası ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1464-(G-2746),

12-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’a ait şikayet başvuru üzerine Dr. ………………….. hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, başvuru ile ilgili talep edilen açıklamasını vermemesi nedeniyle, “03.01.2011 tarihinde …………………..Hastanesi’nde hasta …………………..’a yapılan operasyonda ve operasyon sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak” iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1465-(G-2656),

13-    Oda Başkanlığına Nöroşirurji Uzmanı Dr. ………………….., Pediatrik Cerrahi Uzmanı Dr. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, “Meslektaşına karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak ve meslektaşını kötülemek” iddiası ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1166-(G-2730),

14-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
•    …………………..isimli hastanın 23.11.2010 tarihinde 51.6, 29.11.2010 tarihinde 80 olan kurşun değerlerini 02.11.2010 tarihinde hatalı olarak 4.43 olarak ölçerek tıbbi işlem ve  hata yapmak,
•    Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1467-(G-2594),

15-    Odamıza ihbaren yapılan başvuru üzerine, www. …………….tr, www…………com.tr ve www……………...net isimli web siteleri değerlendirilmiş,
-    Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,
-    Reklam amaçlı gerçeğe aykırı bilgi vererek tanıtım yapmak,
-    Hekim kimliğiyle ticari malın tanıtımında yer almak,
-    Gerçek dışı umutlar yaratarak etik ihlal yapmak,
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına ve 
Gerçeğe aykırı olduğu görülen reklamların, mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle ihbaren Reklam Kurulu Başkanlığınıza bildirilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!