Ekim Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 8429

04 EKİM 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Habibe Kelebek, Dr. Rabia Yıldırım Akbaş, Dr. Hatice Dilek Bayraktar, Dr. Numan Enis Pendar, Dr. Behiye Doğruel, Dr. Nilay Eryiğit, Dr. Ruhan Şengül, Dr. Mehmet Yunus Emiroğlu, Dr. Esma Yücetaş, Dr. Nihat Egemen, Dr. Ahmet Selim, Dr. Muhsin Şirinsükan, Dr. Yasin Sarı, Dr. Ali Osman Onat, Dr. Özkan Köse, Dr. Önder Avur, Dr. Eyyup Polat, Dr. Elif Reyhan Mollarecep, Dr. Göksel Saday ve Dr. Murtaza Pehlivanoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Taner Alioğlu, Dr. Suna Akdemir, Dr. Adnan Erim, Dr. Suna Çiğdemtepe Baturoğlu, Dr. Sevil Erol, Dr. Naim Ulusan, Dr. Mehmet Eser, Dr. Oya Demirci Ulusan, Dr. Ercan Uyanık, Dr. Fatma Yeşim Karageyim, Dr. Halim Özçevik, Dr. Yasemin Tokgöz Mamuş, Dr. Mehmet Tarık Tatoğlu, Dr. Zeki Aydın, Dr. İlhan Taş, Dr. Müge Öner Tamam, Dr. Tolga Totoz, Dr. Alaattin Okcu, Dr. Fulya Göksu Özeren, Dr. Ersoy Engin, Dr. Mehmet Halis Tanrıverdi, Dr. Fatih Özçelik, Dr. Şerafettin Hacımahmutoğlu, Dr. Filiz Apaydın, Dr. Fethiye İnan, Dr. Sezer Zehir, Dr. Himmet Bora Uslu, Dr. Mehmet Cengiz, Dr. Melek Ötkün, Dr. Nihat Akgül, Dr. Ahmet Öztürk, Dr. Faik Alev Deresoy, Dr. Funda Müşerref Türkmen, Dr. Gülsüm Yılmaz Cantürk, Dr. Hüseyin Korkmaz, Dr. Güneş Melike Doğan ve Dr. Zeyneb Ümit Belbez’in istifalarının kabulüne,

3-    Dr. Yıldırım Taner Bayram’a Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. için, Dr. Erdoğan Mazmanoğlu’na TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığına T.C Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen “Suç Duyurusu Raporu” üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
Dr. …………………..hakkında,
•    …………………..Hastanesi’nde muayene ettiği hastalardan ………………….., ………………….., …………………..ve …………………..’u, hastanede Kardiyoloji uzmanı görev yaptığı halde ona sevk etmemek, …………………..Hastanesi’ne yönlendirmek
Dr. …………………..hakkında,
•    Bir kamu hastanesi olan …………………..Hastanesi önünden hastaları başhekimlik yaptığı …………………..Hastanesi’ne götürmek için ambulans vb. araç bekletmek ve hastaların hastaneye naklini sağlamak ve bu yolla haksız rekabet yapmak
Dr. …………………..hakkında,
•    Görev yaptığı …………………..Hastanesi’nden …………………..Hastanesi’ne hasta yönlendirmek,
•    Serbest çalışma bildirimi yapmadan özel bir hastanede hekimlik yapmak,
Dr. …………………..hakkında,
•    …………………..Hastanesi mesul müdürü olduğunuz dönemde, serbest çalışma bildirimi yapılmayan Dr. …………………..’ın, hastanenizde hekimlik yapmasına olanak sunmak,
iddialar temelinde soruşturma açılmasına (HUB-1482 /G-2860),

5-    Odamıza TTB Merkez Konseyi’nce iletilen T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Soruşturma Raporu” Yönetim Kurulumuzun 04.10.2011 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Çok sayıda sigortalı için;
-    Sigortalıların bilgisi dışında, sigortalıların kullanmadıkları reçete veya sağlık raporu düzenlemek,
-    Sigortalıları bizzat muayene etmeden reçete veya sağlık raporu düzenlemek,
-    Sigortalılara ait raporlara, sigortalıların sahip olmadığı hastalıklara ait tanılar eklemek
İddialarıyla Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1487 /G-2892)

6-    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından yapılan başvuru sonucunda;
Dr. …………………..hakkında,
-    …………………..’ın doğum sonrası takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, kan uyuşmazlığına yönelik tedavide yetersiz kalmak, hastanın sevkini zamanında yapmamak
Dr. …………………..hakkında,
-    …………………..’ın gebelik takibinde ve doğumda tıbbi hata ve ihmal yaparak kan uyuşmazlığına yönelik koruyucu önlem almamak
iddiasıyla oluşturulan HUB-1413-(G-2469) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Odamıza ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan başvuruda, Dr. …………………..’a ait muayenehanede bulunan tabelada “…………………..,…………………..MERKEZİ, www………….com” ibarelerinin bulunduğunun ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-911 sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak
İddiasıyla Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına,

8-    20-23 Ekim 2011 tarihleri arasında, Zeynep Resort Hotel Antalya’da yapılacak olan, 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne katılacak üyelerimizin ulaşım ve konaklama masraflarının Odamızca karşılanmasına, konuyla ilgili olarak organizasyonu yürüten Serenas Turizm’e 9440 TL. ödenmesine, konunun takibinden Dr. Fethi Bozçalı ve Dr. Süheyla Ağkoç’un sorumlu olmasına,

9-    TTB Merkez Konseyi’nin çağrısıyla tüm ülkede, sağlık alanında yaşanan ve artış gösteren şiddet olaylarına dikkat çekmek, hekimler olarak tepki, talep ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere 25 Ekim 2011’de hastanelerde basın açıklamaları yapılmasına, konuyla ilgili olarak el ilanları, afişler ve yaka kokartları bastırılmasına, üyelerimize yaygın olarak dağıtılmasına, hazırlanacak pankartların hastanelere asılmasına, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan, Dr. Ali Özyurt ve Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorumlu olmasına,

10-    İ.Ü. Tıp Fakülteleri Girişimi’nin çağrıcısı olduğu, tıp fakültelerinde ve hastanelerinde yaşanan sorunlara, tıp eğitimindeki çöküşe dikkat çekmek, talep ve önerileri dile getirmek üzere 25 Ekim 2011’de gerçekleştirilecek hizmet sunamama etkinliğine destek verilmesine, aynı gün 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılacak basın açıklamasına Yönetim Kurulu nezdinde katılım sağlanmasına, etkinlik için İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçelerinde kurulmak üzere 1’er çadırın Odamızca kiralanmasına, el ilanları, afiş ve pankartlar bastırılmasına, etkinliğin duyurusunun üyelerimize e-posta gönderimi yoluyla ve internet sitemiz üzerinden yapılmasına, konunun takibinden Dr. Taner Gören’in sorumlu olmasına karar verilmiştir.


11 EKİM 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Yusuf Çetin, Dr. Murat Güven, Dr. Evrim Yavuz Parlar, Dr. Hidayet Açar, Dr. Rahmi Çetinkaya, Dr. Gökçen Tosun, Dr. Gamze Nilay Öğreten, Dr. Aysun Sükan, Dr. Eser Aydın, Dr. Aron Gök, Dr. Alper Çelik, Dr. Mehmet Erdem Öztürk, Dr. Ömür Polat, Dr. Halime Sema Can Büker, Dr. Asil İşçi, Dr. Işın Ceylan, Dr. Zafer Volkan Gökçe, Dr. Bahriye Kılıç, Dr. Serdar Bülent Yüksel, Dr. Namık Kemal Eryol, Dr. Ali Kurnaz, Dr. Ferman Tevfik Özyalvaç, Dr. Esra Ayşe Eroğlu, Dr. Serdar Sözüneer, Dr. Numan Gürbüz, Dr. Nermin Ankay ve Dr. Esra Esen’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Türker Emre, Dr. İbrahim Mutlu, Dr. Rukiye Korur, Dr. Esra Tözüm ve Dr. Eylem Akcan’ın istifalarının kabulüne,

3-    Dr.Rabia Demircan’a Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Ayazağa Işık Lisesi için, Dr.Fatma Gülden Gülçiçek’e Teneks Tekstil Ürünleri İmalat ve İhracat A.Ş. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, “25.09.2011 tarihinde …………………..Merkezi Kardiyoloji Bölümü’nde EKO odasında …………………..isimli hastaya cinsel tacizde bulunmak” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1488 /G-2918)

5-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde
1.    …………………..isimli hasastanın şahsiyetine ve hastalığına gerekli özeni göstermemek,
2.    Tıbbi işlemlerde özensizlik göstermek,
3.    Hasta yönlendirmek
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1388-(G-2399) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Odamıza …………………..tarafından iletilen…………………..’a başvuru neticesinde,
-    …………………..isimli hastaya yönelik, yetersiz sünnet yapmak, hastanın ikinci kez operasyon olmasına neden olmak”
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1481-(G-2661) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Odamızın dönem sekreterliğini yürüttüğü İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu bileşenlerinin 31 Ekim 2011 Pazartesi günü 19.00’da İstanbul Dişhekimleri Odası’nda yapılacak toplantıya çağrılmasına, konunun takibinden Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorumlu olmasına karar verilmiştir.18 EKİM 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Mesut Deniz, Dr. Ahmet Serhat Eroğlu, Dr. Havva Çuhadar Yekrek, Dr. Tuba Şahinöz, Dr. Sabri Öztürk, Dr. Efrayim Pehlivan, Dr. Suzan Menek, Dr. Nazan Esemenli, Dr. Abdullah Dirim, Dr. Perihan Özden, Dr. Hacer Us Anaç, Dr. Derya Yenibertiz, Dr. Volkan Demir, Dr. Murat Şerif Keçik ve Dr. Mahmut Erkan Özgün’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Ender Güçlü, Dr. Ergün Yıldız ve Dr. Nimet Pınar Yılmazbaş’ın istifalarının kabulüne,

3-    Dr. Emel Atik’e Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. – İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş. – Asseco See Teknoloji A.Ş. – Akademi Bilgisayar Yazılım Otomasyon ve Dan.A.Ş. – İtü Geliştirme Vakfı Osb için, Dr.Murat Şerif Keçik’e American Life Sigorta A.Ş. için, Dr. Mustafa Sülkü’ye İstanbul Bilgi Üniversitesi için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1489-(G-2880) sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    …………………..Hastanesi tarafından yapılan hormon ve biyokimya sonuçlarının yer aldığı çıktıya “obezite bakımsızlık değil çok iyi bakım göstergesidir” notunu eklemek ve bu yol ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16.maddesini (Madde 16 - Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmi metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fenni kanaate ve şahsi müşahadesine göre rapor verir. Hususi bir maksatla veya hatır için rapor veya her hangi bir vesika verilemez.) ihlal etmek iddiasıyla
Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

5-    Odamıza SGK Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..ve hastane başhekimi Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1490-(G-25566) sayılı dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Dr. …………………..hakkında
1.    Kardiyoloji branşında kampanya düzenleyerek tıbbi hizmete ticari bir görüntü vermek,
2.    İnceleme yapılmadığı halde yapılmış gibi hastalara “inceleme sonuçlarını” vermek,
3.    Başvuran hastalara işlem yapılmadığı halde işlem yapılmış gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura düzenlemek;
•    Dr. …………………..hakkında
-İnceleme yapılmadığı halde yapılmış gibi hastalara “inceleme sonuçlarını” vermek,
İddialarıyla soruşturma açılmasına,

6-    Oda Başkanlığı’na yapılan …………………..Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine hakkınızda oluşturulan HUB-1375-(G-2439) sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 21.12.2010 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, www…………...com/op-dr-…………………..,  adlı web sayfasında, uzman olmadığı halde kendinizi uzmanmış gibi tanıttığı bilgisinin yer aldığının görülmesi üzerine;
•    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
•    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında, soruşturma açılmasına karar verilmiş, ancak, hekimin adres bilgilerinin, Oda kayıtlarında yer almaması nedeniyle, savunma istek yazısı Dr. …………………..’a iletilememiştir.
Söz konusu dosya ile ilgili olarak …………………..Derneği tarafından Odamıza sunulan, 05.09.2011 tarih ve 97 nolu dilekçede adres bilgileri ve www………………...com ve www…………………...com  isimli web adreslerine ilişkin çıktıların yer alması üzerine, başvurular Yönetim Kurulumuzun 18.10.2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve her iki başvurunun birleştirilerek Dr. ………………….. hakkında;
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak ve
-    …………………..Polikliniği’nde bildirimsiz serbest hekimlik yapmak
iddialarıyla soruşturma açılmasına,

7-    Oda …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2667 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, …………………..’nın yaşadığı sağlık sorununun, Dr. …………………..’ın önerdiği ilaçlarla ilgisinin kurulamadığı, …………………..’nın düşük tehdidinin, Dr. …………………..’ın muayenesi sırasında var olduğu, bulguların buna işaret ettiği ancak bu bulguların Dr. ………………….. tarafından değerlendirilemediği anlaşılmış olup, Dr. …………………..’ın mesleki yaşamında benzer durumlarda daha çok dikkat ve özen göstermesi uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine,
-    Acil olarak hastaneye başvuran hastadan ücret alınarak mevzuat hükümlerine aykırı davranmak
iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1480-(G-2807) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
“…………………..’un gebelik takibinde özensiz davranmak; klinik durumu, muayene bulguları ve laboratuar sonuçları (TİT,UA DOppler USG) bütünlüklü değerlendirilmeyerek gelişen pre-eklemsi tablosunun fark edilememesi nedeniyle önlem alınmaması” iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1485-(G-2749) sayılı soruşturma dosyası, görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Odamıza ………………….. Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan …………………..’a ait dilekçenin değerlendirilmesi neticesinde;
-    …………………..isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak
iddiası ile Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1478-(G-2796) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
1.    Endikasyonu olmayan 13 haftalık fetusu tahliye etmek için sezaryen işlemi yapmak,
2.    Hastane koşullarında müdahale edilmesi gereken hastaya muayenehanede müdahale etmek,
3.    Müdahale öncesi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak,
4.    Yapılan incelemelerin sonuçlarını muhafaza etmemek,
5.    Müdahale sonrası patolojik inceleme yaptırmamak iddiaları ile Dr. …………………..hakkında iddialar temelinde soruşturma açılmasına (HUB-1491-G-2559),

12-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu başvuru neticesinde;
•    …………………..’a 01.04.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde tarafınızdan yapılan katarakt operasyonunda ve operasyon sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Operasyon ile ilgili hastadan aydınlatılmış onam almamak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açıldığı, yürütülen soruşturmanın sonucu ile ilgili olarak Av. …………………..’ın itiraz ettiği görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-    Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen “Soruşturma Raporu” görüşülmüş ve Özel Silivri Anadolu Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkındna;
-    “29.04.2010 – 30.04.2010 ve 01.05.2010 tarihlerinde Dr. ………………….., yasal bildirimleri yapmadan başhekimliğini yaptığı …………………..Hastanesi’nde çalıştırmak,
-    Dr. …………………..’ın baktığı hastalara, hastane kadrosunda bulunan doktor kaşesini kullanarak reçete düzenlenmesini sağlamak” iddialarıyla,
Dr. …………………..hakkında da;
-    “29.04.2010 – 30.04.2010 ve 01.05.2010 tarihlerinde yasal bildirimleri yapmadan …………………..Hastanesi’nde çalışmak,
-    Muayene ettiği hastalara, hastane kadrosunda yer alan hekimin kaşesini kullanarak reçete düzenlemek”
İddialarıyla soruşturma açılmasına, (HUB-1492 /G-2932)

14-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen hasta …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hastaya gerekli özeni göstermemek,
•    Acil durumdaki bir hastanın usulüne uygun sevkini sağlamamak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1453-(G-2776) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15-    Oda Başkanlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen, yapılan denetim sonucunda düzenlenen raporun incelenmesi üzerine;
•    Sağ gözünden katarakt ameliyatını kendisinin yaptığı …………………..isimli hastanın sol gözünün katarakt ameliyatının bir başka doktor tarafından yapıldığı halde kendisi tarafından yapılmış gibi tıbbi evrak düzenleyerek tıbbi evraklarda usulsüzlük yapmak,
•    ………………….. ilçesinin mahallelerinde tarama adıyla muayene yapmak, anonslarla tanıtım yapmak ve özel araç temin ederek hastaları hastaneye getirmek yoluyla usule aykırı tanıtım yapmak, reklam yapmak ve haksız rekabet yapmak,
•    Hastalara yanıltıcı bilgi vererek telefonla hastaneye davet etmek yoluyla hasta yönlendirici faaliyet içinde olmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1473-(G-2826) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru ve başvuru ekinde yer alan mahkeme kararı üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Muayenede tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1484-(G-2877) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17-    2012 yılı 14 Mart Tıp Haftası Konseri için Zülfü Livaneli ile görüşülmesine, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.


25 EKİM 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Akif Nuri Doğan, Dr. Fatih Sarı, Dr. Sabri Burhanoğlu, Dr. Osman Gözkün, Dr. Mehmet Sait Albayram, Dr. Fatıma Kübra Ömeroğlu, Dr. Tuba Eşit, Dr. Serhan Tunçay, Dr. Ekin Kimyon, Dr. Cihat Olcay Dinçel, Dr. Nurşen Eylem Akkaya, Dr. Ayşe Kaygusuz, Dr. Edibe Nuray Saatcı, Dr. İrem Kıraç, Dr. Mehmet Özer, Dr. Hanişe Özkan, Dr. İbrahim Murat Akbörü, Dr. Vazir Akber Şirzai, Dr. Müfit Uzman, Dr. Cemalettin Camcı, Dr. Banu Çavdaroğlu, Dr. Mehmet Siraç Demir ve Dr.İlker Nihat Ökten’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Turan Balcı, Dr. Pınar İnceoğlu, Dr. Hasan Önal, Dr. Özgür Eker, Dr. Murat Kazım Kazan, Dr. Fulya Okudan ve Dr. Ali Alparslan Erkıran’ın istifalarının kabulüne,

3-    Dr.İlkay Karakaya Cemiloğlu’na Ekol Lojistik A.Ş. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Odamıza …………………..Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-913 sayılı dosya görüşülmüş, muayenehanesinin dış tabelasında “Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Kısırlık Tanı ve Tedavi Merkezi, Ürolog Opr. Dr. Naim Erdem Böbrek-Prostat-İdrar Yolları ve Kısırlık Hastalıkları Uzmanı – Sünnet” ibarelerinin yer aldığı görülerek
-    İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak
iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

5-    Odamıza ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, Ssz konusu başvuru ekinde bulunan …………………..’e ait dilekçede “31.03.2011 tarihinde ilaç zehirlenmesi nedeniyle …………………..Hastanesi Acil Servisi’ne başvurduğu ve yapılan müdahale nedeniyle kendisinden 343 TL ücret alındığı”nın ifade edilmesi üzerine;
-    İlgili Genelge hükümlerine aykırı olarak Acil Poliklinik-Servis’te teşhis, tedavi ve takipten ücret almak
İddiasıyla …………………..Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1493 /G-2942)

6-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuruda, kendisine istemi dışında “kızlık muayenesi” yapıldığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup,
-    Kişinin istemi ve Adli Makamların talebi dışında “kızlık muayenesi” yapmak
iddiasıyla Dr. ………………….. (…………………..) hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1494 /G-2920),

7-    Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen “İnceleme Raporu”nda, 27.12.2010 tarihinde …………………..Merkezi’nde, ………………….. isimli hastayı görmeden, adına ilaç kullanım raporu düzenlendiği, aynı tarihte hastayı görmeden, adına reçete düzenlendiği, bu raporda kişide olmayan hastalıkların da yazıldığı ve düzenlenen reçetede kullanmadığı ilaçların yazıldığı bilgisinin yer alması üzerine dosya değerlendirilmiş ve
-    Hastayı görmeden adına ilaç kullanım roporu düzenlemek,
-    Hastayı görmede adına reçete yazmak,
-    Düzenlediği raporda, keşide olmayan hastalıkları da yazmak,
-    Düzenlediği reçetede, kişinin kullanmadığı ilaçları da yazmak,
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1495 /G-2948)

8-    Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu başvuruda “Şişli İlaç Eczacılık Ek Hizmet Birimi’nden alınan 12.07.2010 tarihli, 14.398.779 sayılı yazıda; …hak sahibi …………………..adına…………………..Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. …………………..tarafından düzenlenmiş olan 24.12.2010 tarih ve 2234 protokol numaralı ilaç kullanım raporu ile 24.12.2010 tarih ve 15761 protokol numaralı reçeteyi, hak sahibini görmeden ve muayene etmeden düzenlediği tespit edilen hekim hakkında gerekli işlemlerin yapılması hususu belirtilmiştir.” İfadesinin yer alması üzerine;
-    24.12.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..isimli hastayı muayene etmeden ilaç kullanım raporu çıkarmak, reçete düzenlemek,
iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1496 /G-2946)

9-    Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen “Denetim Raporu”nda;
-    Dr. …………………..’in 18.09.2009 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..’a epilepsi teşhisi ile rapor düzenlediği, oysa hastanın bu hastaneye hiç gitmediği ve hastanın epilepsi olmadığı
-    Dr. …………………..’nin ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., …………………..ve …………………..isimli hastalara rapor ve reçete düzenlediğini, hastaların bu merkeze hiç gitmedikleri ve yapılan reçetenin ilaçlarını almadıkları,
bilgisinin yer alması üzerine, başvuru ve ekinde yer alan Denetim Raporu ve ekleri görüşmüş olup,
Dr. …………………..hakkında;
-    Hastayı görmeden hakkında rapor düzenlemek,
-    Düzenlediği raporda, kişide olmayan hastalığı yazmak
Dr. …………………..hakkında;
-    Hastaları görmeden haklarında rapor ve reçete düzenlemek,
iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1497 /G-2947),

10-    23 Ekim 2011 Pazar günü meydana gelen Van depremi sebebiyle “Sağlıkta Yaşanan Şiddete Hayır” etkinliklerinin iptal edilmesine,

11-    Van Depremi sebebiyle 22 Kasım 2011 tarihine ertelenen “Öğretim Üyeleri Girişimi” çağrısıyla gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin duyuruların yeni tarih dikkate alınarak tekrar yapılmasına,

12-    2012 yılı katsayı önerimizin 3.80 olarak belirlenmesine ve TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesine,

13-    TTB’nin çağrısı üzerine, Van depreminde görev yapmak üzere İstanbul’dan gönüllü olacak hekimler için üyelerimize bir çağrı yapılmasına,

14-    “Aile Hekimleri Tartışıyor” konulu bir toplantının 20 Kasım 2011’da Odamız Cağaloğlu binasında yapılmasına, konunun takibinden Dr. Fethi Bozçalı’nın sorumlu olmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!