Ocak Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 3827

6 OCAK 2015 

 

1-Dr. Adnan Özkan, Dr. Mutlu Güngör, Dr. Müge Arslan, Dr. Hicret Kan, Dr. Melike Duran, Dr. Özlem Baş, Dr. Cana Canbay, Dr. Didem Kaya, Dr. Zeynep Özdemir, Dr. Merve Yatmazoğlu, Dr. Bayram Kasapoğlu, Dr. Sedat Gez, Dr. Sanela Alıtoska, Dr. Seren Ay, Dr. Sema Ulukaya, Dr. Hasan Coşkun, Dr. Ali Ertan Çapar, Dr. Reza Karabağlı, Dr. Tuba Coşkun, Dr. Nurten Çalışkan, Dr. Tuba İşeri, Dr. Hatice Kızılkale, Dr. Burçhan Sözer, Dr. Ilgaz Kınalı ve Dr. Erkan Acar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2-Dr. Oğuz Kadir Eğilmez, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Ahmet Aytuğ Hayırlı, Dr. Zeliha Eğilmez, Dr. Emin Fadıllıoğlu, Dr. Mustafa Çetin, Dr. Özlem Kugu, Dr. Nursel Okutan, Dr. Bilge Örmeci, Dr. Özgür Çiftçi, Dr. Özlem Yüksel, Dr. Semine Özdoğan, Dr. Özlem Elibol, Dr. Alpaslan Yüksel, Dr. Uğur Özdemir, Dr. Nurşen Yıldırımlı, Dr. Özlem Şatır Ertem, Dr. Ali Emre Tahaoğlu, Dr. Aytuğ Ertabak, Dr. Derya Yenibertiz, Dr. Meryem Tolunay Ersoy, Dr. Tümay Uludağ Yanaral ve Dr. Raziye Burcu Güven’in istifalarının kabulüne,

 

3-05.01.2015 tarihli …… isimli web sitesinde yer alan “…… ” başlıklı haber değerlendirilmiş, ilgili haber tıklandığında, …… markalı bir şampuana ait …… isimli satış sitesine ulaşıldığı, bu sitede adı geçen ürünün reklamında yer aldığınızın görülmesi üzerine

- Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak,

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/G-5047)

 

4-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen Dr. …… hakkındaki şikayet dosyasının Odamıza iletilmesi üzerine inceleme başlatılmış, şikayet eden ……’in 17.12.2013 tarihinde başvurduğu …… Hastanesi başhekimliğinden tıbbi belgeler temin edilmiş olup, tıbbi kayıtlarda, ……’te osseöz bir patoloji (kırık, çıkık, ezilme vb.) tespit edilmediği, Genel Cerrahi yönünden bir patoloji tespit edilmediği, boyun,  sağ kol ve sağ ayak hareketleri ağrılı olduğu, ilaç reçete edilerek iki gün istirahat önerildiği, …… Hastanesi kayıtları ile Dr. ……’in tıbbi kayıt ve değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı dikkate alınarak, Dr. ……’in, ……’e yönelik tıbbi yaklaşımında tıbbi hata ve ihmal/özensizlik belirlenmemiş, soruşturma açılmasına yer olmadığına (HUB/G-4480),

 

5-Oda Başkanlığı’na …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-4954 sayılı dosya görüşülmüş, yakınma konuları ile ilgili olarak, Dr. ……’tan alınan açıklamada, ……  Kuruluna yapılan başvuruda dile getirilen konularla ilgili çalışmalar yaptığı, ancak talebin, uygun şekilde başvuruda bulunulmadığı için görüşülemediği ifade edilmiş olup, başvuru ve Dr. ……’ın açıklaması birlikte değerlendirildiğinde;

- İşçilerin “çalışmaktan kaçınma” hakkını kullanmalarının ve bunu işyeri ……  Kurulu’na bildirme biçimlerinin mevzuata uygun olup olmadığının hukuki bir konu olduğu, bu nedenle İSG Kurulu’nun bu konuda hukuki değerlendirme yaparak görüş bildirmesinin yerinde olmadığı,

- ……  Kurulu’nun oluşturulmasının temel nedeninin “işçi sağlığını ve güvenliğini korumak, geliştirmek” olduğu dikkate alındığında, hukuki düzenlemelere ve çalışanların eylemlerine yönelik yapılacak değerlendirme ve oluşturulacak görüşte “insan yaşamı ve sağlığını” temel alması gerektiği, Kurul’un asli üyesi hekimin de, mesleğinin bir gereği olarak bu konuda özel bir yeri ve görevi olduğu, Dr. ……’ın hukuki düzenlemeleri dar yorumlayan Kurul üyeleri ile birlikte hareket ederek kendisinden beklenen hekimlik tutumunu geliştirmediği anlaşılarak;

- Dr. ……’ın mesleki yaşamda hukuki düzenlemelerin dar yorumlarının değil, insan yaşamını ve sağlığını temel alan tutum geliştirmesi beklendiği uyarısının yapılmasına,

 

6-Odamıza iletilen bir başvuru üzerine Dr. ……’ya ait olduğu anlaşılan internet siteleri değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için 

• Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak,

• Doğrudan ve dolaylı biçimde hizmet bedeli ile ilgili bilgi vermek, kişisel reklam yapmak,

• Doğrudan ve dolaylı biçimde hasta yönlendirmek,

• Etik ihlal yapmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1001),

 

7-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen, Belediyenin yetki/tasarruf alanında bulunan Odamız üyelerinin işyerleri ile ilgili ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi ve ödeme işlemleri konulu yazının web sayfası üzerinden üyelere duyurulmasına,

 

13 OCAK 2015 

 

1-Dr. Memet Çakmak, Dr. Enes Elvin Gül, Dr. Arif Osman Tokat, Dr. Burak Uysal, Dr. Yıldıray Gezgin, Dr. Kıvanç Atılgan, Dr. Serdar Kamil Çepni, Dr. Canan Duman İlki, Dr. Yöntem Yaman, Dr. Şule Saruhanlıoğlu, Dr. Canset Aydın, Dr. Selin Kala, Dr. Veli Kala, Dr. Hacı Mustafa Özdemir, Dr. Dilek Soydan, Dr. Cengiz Gömleksiz, Dr. Aysel Atlı, Dr. Mehmet Sabri Gürbüz, Dr. Mahmut Sert, Dr. Volkan Özben, Dr. Emin Kasım, Dr. Yakup Ünsal, Dr. Yağmur Kılıç, Dr. Chousein Amet ve Dr. Sema Ertürk’ün üyelik başvurularının kabulüne,

 

2-Dr. Ayhan Yılmaz, Dr. Ebru Yılmaz, Dr. Muhtar Sadık ve Dr. Ayhan Öztürk’ün istifalarının kabulüne,

 

3-Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-5032 sayılı dosya görüşülmüş olup, Dr. ……’ın 09.01.2015 tarihinde Odamıza sunduğu dilekçe ile şikayetini geri aldığının görülmesi üzerine, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

4-Odamıza …… tarafından yapılan şikayet üzerine oluşturulan HUB/G-5139 sayılı dosya görüşülmüş olup,

- Hastanenin kayıt bölümünde görev yapan kişiler (memurlar) hakkında şikayette bulunulmuşsa da, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca meslek odamız “meslek adabı ile bağdaşmayan hallere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarının deontolojiye veya amme hizmet veya selametine aykırı hareketleri” konusunda disiplin soruşturması yapma ve disiplin cezası verme görev ve yetkisine sahiptir. Kayıt bölümünde çalışan kişiler hekim olmadıklarından, haklarında işlem yapılması mümkün değildir. 

- …… şikayet dilekçesinde; muayene olmak için başvurduğunu, Dr. …… için kayıt yapıldığını, kimlik ve barkodlar verilmediği için muayene odasına gidemediğini, bu sırada adı geçen hekimin üç kez adını seslendiğini, iki saat bekletildikten sonra hekimin odasına gittiğini ancak hekimin kendisine “muayene edemeyeceğini” söylediğini, ardından polis memurlarınca karakola götürüldüğünü beyan etmiştir.

- Dr. …… ise açıklama dilekçesinde; hastane personelinin odasına gelerek medula sistemindeki kayda göre hastanın polis tarafından arandığını, polise haber verdiklerini, şahsı muayene etmeyerek odasına gelirse oyalamasını istediklerini, şikayetçinin poliklinik sırası geldiğinde ise polisler tarafından teslim alındığını öğrendiğini, poliklinik sırası gelen hastalara dijital numaratör ile çağrı yapıldığını, bu olayın kendi kontrolünde gelişmediğini beyan etmiştir. 

- Yukarıda özetlediğimiz beyanlardan şikayet konusuna ilişkin kesin bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Zira hasta ……’ın, “muayene olmak üzere hekime başvurduğu ve hekim tarafından muayene edilmeyerek reddedildiği” yolundaki şikayetine ilişkin beyanı dışında somut bir kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenlerle Yönetim Kurulumuz, Dr. …… hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına 

- Ancak Dr. ……’in açıklamalarında; hastane personelinin odasına gelerek hastanın polis tarafından arandığı, bu nedenle hastayı muayene etmemesi gerektiğini bildirdiği, hastayı oyalamak konusunda uyardıklarını belirttiği için; Hastane görevlilerinin hekime hastayı muayene etmemesi veya oyalaması konusunda bildirim veya uyarıda bulunmasının kabul edilemeyeceğini, polisin görevlerinin hekime yüklenemeyeceğini, hekimin hastayı bu gerekçelerle reddedemeyeceğini, aksine bir durumun meslek kuralları ve tıbbi deontolojiye aykırı olacağını hatırlatmak gereği duyulmuştur.  

 

5-Odamıza …… tarafından yapılan başvuruda, cep telefonlarına “……” şeklinde mesaj gönderilerek haksız rekabette bulunulduğuzun iddia edilmesi üzerine 

- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak

iddiasıyla Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-996 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6-Odamıza ……’a vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-4666 sayılı dosya görüşülmüş,

 

- Dr. …… ’un hasta haklarını, sağlığa ulaşma hakkını çiğnediğine ilişkin yeterli, kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamamıştır.

- Hastasını muayene eden hekimin tıp biliminin evrensel kurallarına, algoritmalara uygun olduğu sürece teşhis ve tedavi için hangi yol ve yöntemleri uygulayacağına karar verme hak ve yetkisi vardır.

şeklindeki değerlendirmeye, Av. …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7-Odamıza ……’a vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2649 sayılı dosya görüşülmüş olup,

- ……’un 24.07.2007 tarihinde …… Hastanesi …… Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne 17.00 sularında başvurusu, doğum başladığı gerekçesiyle yatışı, takibi ve 03.00 sularında doğuma alınışına müteakip doğumun gerçekleşmesinde hekimleri yönelik tıbbi ihmal ve hata/özensizlik saptanmamıştır.

- Klinik bulgular, doğum sonrası gelişen kanamaya yönelik laparoskopik müdahale bulguları ve otopsi bulguları, doğum sırasında veya hemen sonrasında amnios sıvısı embolisi geliştiği kanaati doğurduğu, bebekte görülen nörolojik sekelin muhtemel nedeninin amnios sıvısı embolisi olduğu sonucuna varılmaktadır.

- Sonuç olarak; anne ……’un vefatının ve bebeğin nörolojik sekelinin doğum komplikasyonuna bağlı olduğu, komplikasyon nedeniyle hekimlere kusur yöneltilemeyeceği kanaatine varılmıştır.

şeklindeki değerlendirmeye, …… vekili Av. …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8-Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-4722 sayılı dosya görüşülmüş, Dr. ……’ye yapılan bilgilendirmeye Dr. …… tarafından itiraz edildiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9-Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …… ’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

• Özel …… Hastanesi’nde 15.07.2014 tarihinde değerlendirdiği  …… isimli hastanın BT görüntülerinde “L1 verteba sağ transveus prosesinde” kırığı  teşhis edememek iddiasıyla Dr. …… hakkında,

• 15.07.2014 tarihinde Özel …… Hastanesi Acil Polikliniğinde muayene ettiği …… isimli hastaya karşı özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1830/G-4937),

 

10-Odamıza Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş,

• Nöbetçi hekimin, mesaiye hekim gelmeden nöbet yerini terk etmesi,

• Tıbbi kayıtlarda Dr. ……’nin değil de Dr. ……’in isminin yer alması 

• Bildirimsiz serbest hekim çalıştımak

iddialarıyla Özel …… Hastanesi Başhekimi Dr. …… hakkında,

• Nöbetçi hekim gelmeden nöbet yerini terk etmek,

• Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,

• Tıbbi faaliyetleri ile ilgili kayıtlarda meslektaşının ismini kullanmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1831/G-4998),

Odamıza iletilen bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

• Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatırılarak takip edilmesi gereken …… isimli hastayı 02.10.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nden …… Enfeksiyon Hastalıkları Servisine sevk etmek

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1832/G-4370),

 

11-Odamıza Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için ……’ın Özel …… Hastanesi’nde yapılan 

• Gebelik takiplerinde özensiz davranmak,

• Tıbbi kayıtları tutmamak/yeterli düzeyde tutmamak,

• Doğum eyleminde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

• Bilgilendirmede yetersiz kalmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1821-(G-4653) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

12-Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için, Dr. …… hakkında

- Yayında isim sırasını değiştirmek, yayında yer alan diğer isimleri yazmamak, yayında yer alan kişilere haber vermeden bir başka yerde yayınlamak ve bu yollarla yayın etiği kurallarını ihlal etmek, intihal yapmak

Dr. …… hakkında,

- Yer almadığı çalışmanın yayımında ismini yazarak yayın etiği kurallarını ihlal etmek, intihal yapmak

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1834 /G-5010),

 

13-T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sunulan, Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. A. Taner GÜVEN’in başkanlığında yürütülmesi planlanan “Tıbbi Malpraktis Olgularının Retrospektif İncelenmesi” konulu çalışma için İstanbul Tabip Odası arşivinin incelenmesi talebi değerlendirilmiş olup, incelemeye sunulan belgelerin, yayın ilkelerine uygun değerlendirileceği ve inceleme amacı dışında kullanılmayacağı taahhüdü ile uygun bulunmuştur.

 

 

20 OCAK 2015 

 

1-Dr. Refik Baysal, Dr. Tahir Gökhan Haytoğlu, Dr. Hakan Ümit Ünal, Dr. İsmail Özgür Şanlı, Dr. Niyazi Mor, Dr. Mesut Erdoğan, Dr. Hatice Gözde Akkın Gürbüz, Dr. Yavuz Delibaş, Dr. Burcu Gökalp Özcan, Dr. Özlem Karslı, Dr. Gürkan Gönültaş, Dr. Mehmet Şanser Ateş, Dr. Ebru Şensoy, Dr. Oğuz Kayıran, Dr. Gülhan Hatipoğlu, Dr. Emre Kaya, Dr. Zeki Kılıç, Dr. Ahmet Genç, Dr. Diren Ak ve Dr. Ayda Türköz’ün üyelik başvurularının kabulüne,

 

2-Dr. Haluk Sunat, Dr. Murat Okay ve Dr. Erkan Arpacı’nın istifalarının kabulüne,

 

3-Odamıza …… tarafından iletilen başvuru ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine, 

• Tanıtım kurallarını ihlal etmek

• Tıbbi faaliyete ticari bir görüntü vermek,

• Haksız rekabet yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-995 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4-Odamıza …… ve ……’a vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, , yürütülen inceleme ile ilgili kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için 

• ……’ın …… Hastanesi’ne 10.04.2014 tarihli başvurusunda teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, acil durumdaki hastayı tedavi etmemek, tedavi edilmesi gereken hastanın kolluk kuvvetleri tarafından gözetim altına alınmasına cevaz vererek etik ihlalde bulunmak,

• …… için 10.04.2014 tarihinde …… Hastanesi’nde düzenlenen Adli Raporda tıbbi gereklilikleri yerine getirmeyerek gerçek dışı düzenlenmesine neden olmak, özensizlik göstermek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1833/G-4721),

 

5-Odamıza, ……’a vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan HUB/G- 3702 sayılı görüşülmüş ve 

• Aydınlatılmış onam belgesinin 20.10.2009 tarihinde saat 15.00’te hasta …… tarafından imzalandığı,

• Operasyon sırasında ve sonrasında tıbbi ihmal ve hata/özensizlik saptanmadığı, ortaya çıkan sonucun komplikasyon olarak kabul edildiği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

6-Odamıza Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine,

• Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında,

• Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapılmasına olanak sunmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1781-(G-4520) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. …… ’nin 24.09.2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası’na üye olduğu anlaşılarak kovuşturmaya yer olmadığına,

 

7-Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Özel …… Tıp Merkezi’ne ait tanıtımlar görüşülmüş olup,

- Haksız rekabet yapmak, 

- Reklam yapmak, 

- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak

iddialarıyla Özel …… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-997),

 

8-Odamıza …… ve ……’e vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine inceleme başlatılmış, söz konusu incelemeye esas olmak üzere, hekimlerden alınan açıklamalar, tanık hekim bilgilendirmesi, tıbbi kayıtlarla birlikte, bilirkişi olarak değerlendirmesinin alınması amacıyla bir uzmana iletilmiş ve bilirkişi görüşü alınmış olup, bilirkişi görüşü, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;

- Hasta ……’in 02.03.2010 tarihli Acil Polikliniği’ne başvurusunda tıbbi ihmal ve hata belirlenmemiştir.

- Hasta muayene edilmiş, ilgili diğer uzmanlık alanları ile konsülte edilmiş, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile inceleme yapılmıştır.

- Çekilen “tüm abdomen BT”de görülen lezyonun değerlendirmesi “tıbbi hata ve ihmal/meslekte acemilik olarak görülmemektedir.

- ……’in PNET teşhisinden sonra takibinde, tedavisinde ve operasyonunda tıbbi ihmal ve hata/özensizlik saptanmamış olup 

soruşturma açılmasına yer olmadığına (HUB/G-3690),

 

9-Av. …… ve Av. ……’un ……’na vekaleten Dr. …… hakkında yapmış olduğu başvuru üzerine inceleme başlatılmış, söz konusu incelemeye esas olmak üzere, Dr. …… ’tan tanık ifadesi alınmış, Dr. ……’dan iddialarla ilgili açıklama alınmış ve yaşanan süreci bilirkişi olarak değerlendirmesi için dosya bir uzmana iletilmiş ve bilirkişi görüşü alınmış olup, bilirkişi görüşü, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;

- Doğumun normal yol ile yapılması kararı, “tıbbi hata ve ihmal” olarak değerlendirilmemektedir.

- Bebeğin tahmini kilosu dikkate alındığında, sezaryen kararı da verilebilmesi mümkün olmakla birlikte 3800 gr olan ilk doğumun normal olması ve diğer bulgular, doğumun sezaryen olmasını zorunlu kılacak bir nitelik değildir.

- Doğum takibinde tıbbi ihmal ve hata belirlenmemiştir.

- Doğum sürecinde yapılan manevra ve vakum uygulanması doğru ve uygundur. Manevra ve vakum uygulamasından sonuç alınamaması üzerine sezaryen kararı verilmesi uygundur. Sezaryen kararı verilmesinde gecikme yoktur. 

- Doğum takibinde derin bradikardi geçirdiği görülen bebeğin doğurtulmasında gecikme olmamıştır.

- Bebeğin durumu, doğum komplikasyonu olarak kabul edilmelidir.

- Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına (HUB/G-4773),

 

10-SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 

- …… isimli hastaya yönelik, 25.06.2013 tarihli endoskopik incelemede tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1835 /G-4717)

 

11-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait Sabim başvurusu üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

• 10.06.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde ……’in ameliyatında batın içinde kompres unutmak, yapılan kontrol muayenelerinde bu durumu tespit edememek, bu yolla tedavide gecikme yaşanmasına neden olmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1836/G-4842),

 

 

27 OCAK 2015 

 

1-Dr. Mustafa Caner Kesimli, Dr. Ceyhun Aydoğan, Dr. Hüsniye Bayladı, Dr. Hilal Cankılıç, Dr. Müge Kepekçi, Dr. Adnan Teoman Taştemel, Dr. Serdar Bedii Omay, Dr. Mehmet Kartal, Dr. Orkıda Malıle, Dr. Tayfun Özsefer, Dr. Abdulkadir Güllüce, Dr. Abdullah Cem Pehlevan, Dr. Myat Su Wın, Dr. Mehmet Şimşek, Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, Dr. Köksal Bilgen, Dr. Esra Bilgen, Dr. Candan Ferai Öztürk, Dr. Hatice Canan Bilge, Dr. Neslihan Ünal Yıldırım, Dr. Sevıl Sadrı, Dr. Hatice Samanlı, Dr. Sevinj Aghayarova ve Dr. Özgür Önder Demirtaş’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2-Dr. Nevin Bağatur, Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, Dr. Hasan Zafer Acar, Dr. Yüksel Gülen Özbanazı ve Dr. Ezgi Şahan’ın istifalarının kabulüne, 

 

3-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’nca Odamıza iletilen Dr. ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

• Endikasyon dışı ilaç kullanmak,

• Tedavi konusunda doğru bilgi vermemek,

• Reklam niteliğinde kişisel tanıtım yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1818-(G-4051)  sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4-28.06.2012 tarihli internet sitelerinde yer alan haberler üzerine oluşturulan dosya Yönetim Kurulumuzun 27.01.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş olup,

- Dr. ……’n kişiyi kayırarak rapor düzenlemediği, etik bir ihlal yapmadığı, ancak Sağlık Bakanlığı’nın Adli Rapor düzenlemede uyulacak kurallar konusunda yayınladığı son genelgelere göre özensiz düzenlediği anlaşılarak, rapor düzenlemede gerekli özeni göstermesi uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-3396),

 

5-Özel …… Hastanesi’ne ait “Hastanemizde Şeker Hastalığı Ameliyatları Başlamıştır” ibareli afiş fotoğrafının Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,

- Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak

iddiasıyla Özel …… Hastanesi başhekimi Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1011),

 


Bu HABERİ Paylaş!