Kasım Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 3169

03 KASIM 2015

 

1) Dr. Mustafa Murat Özbalak, Dr. Hatice Demirbağ, Dr. Leyla Çavdar Yılmaz, Dr. Nazlı Çakıcı Başak, Dr. Mehtap Kılıç, Dr. Ahmet Tulgar Başak, Dr. Fatma Çakmak Çelik, Dr. Eren Kale Çekinmez, Dr. Aytaç Yiğit, Dr. Yasemin Topçu, Dr. Mehmet Özer, Dr. Emre Kaynak, Dr. Alişan Burak Yaşar, Dr. Aydoğan Yiğit, Dr. Arif Çipil ve Dr. Nil Su Çelik’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Burak Orhan Boran ve Dr. Mehmet Mahir Demirkazık’ın istifalarının kabulüne,

 

3) İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen “Durum Tespit Raporu”nun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine; 

• Hastayı görmeden reçete düzenlemek,

• Reçeteye tıbbi talep olmaksızın ilaç yazmak;

iddialarıyla Dr. ……, Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1857-(G-5227) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyasının Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Suç Duyurusu Raporu”nun ilgisi nedeniyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmesi üzerine Suç Duyurusu ve Raporu görüşülmüş, iddialarla ilgi kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında;

- ……’i ağır bir vaka gibi göstererek gereğinden fazla küvezde tutarak Endikasyon dışı tıbbi işlem yapmak,

- Etik ihlalde bulunmak,

- SGK’dan haksız kazanç temin etmek,

- SGK’dan haksız kazanç teminine neden olmak, 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılmasına yönelik eylemde bulunmak

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1959-(B-980)

 

5) Odamıza Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,

- Odaya bildirmeden serbest hekimlik yapmak,

- Sorumlu hekim olarak görev yaptığınız poliklinikte hekim ve sağlık personeli olmayan kişilere tıbbi bir işlem/müdahale yapılmasına olanak sunmak,

- Müdahalede tıbbi hata ve ihmal yamak, endikasyonsuz işlem yapmak

iddialarıyla Dr. ……  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1958 /G-6032)

 

10 KASIM 2015

1) Dr. Pakize Nur Solak, Dr. Ziynet Kılıç, Dr. Fahir Şencan, Dr. Hasan Kayabaşı, Dr. Murat Altın, Dr. Özgür Öner, Dr. Baykal Ertürk, Dr. Melisa Sanem Ulular, Dr. Hasan Çağlayan Kandemir, Dr. Nereıda Jhaısh, Dr. Dede Şit, Dr. Nur Öztürk, Dr. Özlem Özdemir, Dr. Damla Kotiloğlu, Dr. Fatma Tuba Coşkun, Dr. Adnan Göral, Dr. Döndü Nisa Önder, Dr. Parvana Seyıdova, Dr. Ömer Torun Şahin, Dr. Cihan Kaya, Dr. İsmail Akdemir, Dr. Ercan Erdoğan, Dr. Başak Karbek Bayraktar,  Dr. Şükrü Şanlı, Dr. Baburuddin Ahmed ve Dr. Arzu Öz’ün üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. İlker Ersözlü ve Dr. Raziye Dönmez Gün’ün istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- …… ’ın 07.08.2012 tarihinde doğumu sonrası takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan soruşturma dosyasının Onur Kurulu’na sevk edilmesi üzerine, Onur Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Dr. …… soruşturmaya dahil edilmesi amacıyla dosyayı  Yönetim Kurulu’na iade etmiş, değerlendirilen dosya ile ilgili olarak 

- …… isimli hastanın böbrek transplantasyonu ameliyatında tıbbi ihmal ve hata  yapmak/özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında savunma talep edildiği görülmüş olup,  tamamlanan dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… ve …… tarafından yapılan başvuru üzerine; Dr. …… hakkında,

- 12.02.2013 tarihinde vefat eden ……’a yönelik tıbbi işlem ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak

Dr. …… hakkında

- Hasta ……’ın teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddialarıyla soruşturma dosyası oluşturulmuş ve karar verilmek üzere dosya Onur Kurulu’na iletilmiş;  

Onur Kurulu’nun 03.11.2015 tarihli toplantısında alınan kararı üzerine dosya, Yönetim Kurulumuzca yeniden görüşülmüş olup, söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda, şikayete konu olan dönemde Özel …… Hastanesi mesul müdürü olması nedeniyle,

- 11.02.2013 tarihinde gece Kardiyoloji uzmanı olmaksızın koroner yoğun bakım ünitesinin faaliyetlerine devam etmesi,

- …… isimli hastanın kardiyoloji uzmanı tarafından görülmeden 12.02.2013 tarihinde taburcu edilmesi

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1633 /G-3865)

 

5) Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen Dr. …… vekili Av. Dr. ……’a ait başvuru üzerine iddialarla ile ilgili kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi amacıyla

• Hasta ……’a yönelik öneri ve uyarılarınızda hekim-hasta ilişkisini aşan söz ve davranışlarda bulunmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1883-(G-5048) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza iletilen ……  adresinde yayınlanan “…… Çocuk Hastalıkları Kliniği “…… ” ve ……” başlıklı haber ile Dr. …… ve Dr. ……’ya ait başvurular üzerine,

- Hekime yönelik şiddeti meşru kılacak tutum ve davranışlar içinde olmak,

- Suç oluşturan fiili örtbas etmek/gizlemek ve bu yolla sağlık hizmeti verilebilecek ortamın yok olmasına neden olmak,

- Tıbbi değerlendirme ve yönlendirmesine müdahale ederek hekimin özgürce hekimlik yapma ortamını zedelemek,

- Beraber hizmet verdikleri, idari olarak ast konumdaki hekimlere tehdit ve hakaretlerde, küçük düşürücü söz ve davranışlarda, hekimliğe yakışmayacak hitaplarda bulunmak,

- Deontolojiye aykırı tutum ve davranış içinde olmak

iddiaları ile Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1951-(G-6052) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

17 KASIM 2015

1) Dr. Mahir Topaloğlu, Dr. Filiz Kuşak, Dr. Mehmet Ali Ceylan Erden, Dr. Leyla Kılıç, Dr. Ziya Demirci, Dr. Fevzullah Akyüz, Dr. İsmail Mert Zure, Dr. Kaan Kara, Dr. Farrukh Bayramov, Dr. Erdoğan Ülke, Dr. Serap Sapmaz, Dr. Halil İbrahim Bayraktar, Dr. Mehmet Akgül, Dr. Orhan Yanar ve Dr. Onur Balcı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Funda Selekler, Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Dr. Cemile Dilek Uysal ve Dr. Onur Demircioğlu’nun istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru ile ilgili olarak 22.04.2015 tarih ve HUB/G-5455-227620 sayılı bilgilendirme talebinin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığının görülmesi üzerine, 

- Teşhiste tıbbi hata/ihmal yapmak

- Hastayı belirli bir eczaneye yönlendirmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1931-(G-5455) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ihbar yazısında,

- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne / İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapmaksızın muayenehane açtığı,

- Tabelanızda “Ağrı Kliniği” ibaresinin bulunduğu

bilgisinin yer alması üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için,

- Uzmanlık dışı tanıtım yapmak,

- Muayenehaneye “Ağrı Kliniği” tabelasını asarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesine (Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak) aykırı davranmak,

- İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gerekli yasal bildirimleri yapmadan muayenehane açarak 1219 sayılı Yasa’nın 5. maddesini (Hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatını icra eylemek istiyen her tabip hasta kabulüne başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ile mevcut ise ihtisas vesikalarını mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeğe ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur.) ihlal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1944-(G-5028) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sek edilmesine,

 

5) 05.01.2015 tarihli ……  isimli web sitesinde yer alan “…… ” başlıklı haber tıklandığında, ……  markalı bir şampuana ait …… isimli satış sitesine ulaşıldığı, bu sitede adı geçen ürünün reklamında yer aldığınızın görülmesi üzerine

- Ticari bir ürünün tanıtımında yer almak,

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1000 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, 

- Ticari bir ürünün tanıtımında yer almadığı, fotoğraf ve resimlerin, atfen kullanılan ifadelerin isteği ve bilgisi dışında söz konusu internet sitesinde yer aldığı, kişisel sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılarak

kovuşturmaya yer olmadığına,

 

6) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulması için

- …… isimli hastaya tıp kurallarına uygun olmayan rapor düzenlemek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1902-(G-5358) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, 07.10.2015 tarih ve HUB-1902-(G-5358)-235306 sayılı savunma talebinin Dr. …… tarafından yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7)Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1648-(G-3208) sayılı soruşturma dosyası, Onur Kurulu’nun 03.11.2015 tarihli toplantısında alınan kararı üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, söz konusu başvuru üzerine 04.06.2014 tarih ve HUB-1648-(G-3208)-212811 sayılı bilgilendirme talebine aradan geçen zamana karşın Dr. …… tarafından yanıt verilmediği anlaşılmış, ilgili Onur Kurulu kararı doğrultusunda 

- 21.02.2012 tarihinde polikliniğe gelen tutuklu hasta ……’ı hastalığı ile ilgili bilgilendirmemek,

- Hastaya karşı “muayene olmasına gerek yok… Oh ne güzel! Randevu almaya gerek duymuyorlar… Bir de devlet besliyor”… diyerek hekim-hasta ilişkisinde hekimliğe yakışmayan söz ve davranış içinde olmak,

- Ayrımcılık yapmak, hastanın sağlığına, hayatına ve şahsiyetine “ihtimam ve hürmet” göstermemek

iddiasıyla Dr. …… nun soruşturmaya dahil edilmesine,

 

8)İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak 02.04.2014 tarih ve HUB/G-4597-210031 sayılı bilgilendirme talebinin aradan geçen zamana karşın Dr. …… tarafından yanıtlanmadığının anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Muayenehane/tıp merkezinde ürün satışı yapmak/yaptırmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1911-(G-4597) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, 19.08.2015 tarih ve HUB-1911-(G-4597) sayılı savunma talebinin yanıtlanmadığının anlaşılması üzerine dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9)SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi için Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak başvuru ekinde yer alan ifadesinde;

“Ta: 45/27 mmhg acd 2,37/2,45 ölçüldü.”

bilgilendirmesini yaptığı görülmekle birlikte bu ölçümlerle ilgili belgeye ve yapılan operasyonla ilgili aydınlatılmış onam belgesine rastlanmadığı belirtilerek, Dr. ……’den “söz konusu belgenin Odamıza iletilmesi”nin talep edildiği, ancak talebin yanıtlanmadığının görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- …… isimli hastanın Özel …… Hastanesi’nde 20.11.2013 tarihinde gerçekleşen “YAG Lazer İridotomi” operasyonunda aydınlatılmış onamını almamak, tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1941-(G-4813) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, 30.09.2015 tarih ve HUB-1941-(G-4813)-234681 sayılı savunma talebinin Dr. …… tarafından yanıtlanmadığı anlaşılarak dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru dosyasının değerlendirilmesi üzerine, 

Dr. …… hakkında;

- Acil durumdaki bir hastaya müdahalede bulunmamak,

- Usulüne uygun sevk etmemek

Dr. …… hakkında;

- Ambulans aracının uygun ve yeterli donanım ile hazır tutmamak ve bu yolla hukuki düzenlemelere aykırı davranmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1942-(G-6000) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11)Odamıza Prof. Dr. …… tarafından yapılan başvuru ve eki Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup,

- Meslektaşını zemmetmek, fotoğrafını yayınlayarak hedef göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1960 /G-6203)

 

12)Odamıza Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

• Kan uyuşmazlığı olan ve kusma vb. şikayetleri olan hastanın muayene, takip ve tedavisinde özensiz davranmak, klinik ve laboratuvar sonuçlarını değerlendirmede yetersiz kalmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1685-(G-3972) sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Onur Kurulu’na sevk edilmiş; Onur Kurulu’nun 06.10.2015 tarihli toplantısında alınan karar üzerine

- Hasta ……’in ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hasta yapmak, tıbbi kayıtları gerektiği düzeyde tutmamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmış, tamamlanan dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

13)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda, 

Dr. …… hakkında 

- 04.07.2015 tarihinde Özel …… Hastanesi’ne getirilen acil durumdaki hasta ……’na müdahale etmemek, acil hastasını usulüne uygun sevk etmemek,

- Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

Özel …… Hastanesi mesul müdürü Dr. …… hakkında

- Dr. ……’nın tabip odasına bildirim yapmadan serbest hekimlik yapmasına olanak sağlamak 

iddialarıyla oluşturulan HUB-1954-(G-6087) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

14)İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru dosyası incelendiğinde;

- Dr. ……’nun …… isimli gebenin takibi ile ilgili talep ettiği tetkiklerin, takip ve test algoritmasına uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu testlerin talep edilmesinin cezai işlem gerektiren bir kusur olmadığı anlaşılarak Dr. ……’nun test algoritması konusunda daha özen göstermesi uyarısının yapılmasına,

- Dr. ……’nun, karar yazım tarihinde halen İstanbul Tabip Odası’na üye olmadığı anlaşılarak “meslek odasına üye olmamak, üye olmadan serbest hekimlik faaliyeti içinde olmak” 

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1961 /G-5465),

 

15)Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak Dr. ……’dan talep edilen bilgilendirici açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmemesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

- …… ile eşi …… arasında karşılıklı açılmış olan boşanma davasına sunduğu “bilirkişi mütalaası” ile bilirkişi görüşü verilmesi ile ilgili temel kuralları çiğnemek, etik ihlal yapmak,

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1722-(G-3192) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

16)28 Kasım 2015 tarihli Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu toplantısının İstanbul Tabip Odası’nda yapılmasına ve gerekli ağırlama giderlerinin yapılmasına,

 

24 KASIM 2015

1) Dr. Umut Yılmaz, Dr. Zeynep Elmalı, Dr. Mehmetcan Kaçar, Dr. Berkay Vahapoğlu, Dr. Fırat Hamidi, Dr. İsmet Köktürk, Dr. Arslan Bozdağ, Dr. Tahir Zekey, Dr. Yasemin Bala, Dr. Emine Özcan, Dr. Selma Salman, Dr. Ömer İleri, Dr. Ece Türkyılmaz Uyar, Dr. Mehmet Emin Öner, Dr. Necla İpar, Dr. Onur Tosun, Dr. Burak Mergen, Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu, Dr. Naif Yılmaz, Dr. Sevda Yeşim Özdemir, Dr. Cem Özbulut, Dr. Burçin Budakoğlu, Dr. Metin Arslan ve Dr. Serdar Osman Nalçacı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Yüksel Altuntaş, Dr. Oğuzhan Kuru, Dr. Venera Kazak ve Dr. Adem Değermenci’nin istifalarının kabulüne,

 

3) Dr. ……’in ……  yayınevinden çıkardığı “……” isimli kitabında yer alan önerme, tavsiye, hastalık tedavi planlamalarının, etik ve bilimsel olarak değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine, 

- Bilimdışı bilgi vermek,

- Umut vaadinde bulunmak,

- Tıp bilimini olumsuzlayarak halk sağlığına zarar vermek,

- Tabip odasına üye olmadan / bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

- İki ayrı yerde muayenehane açarak Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği 5/d maddesini ihmal etmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1929-(G-5306) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) SABİM hattına …… tarafından yapılan başvurunun, Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-5750 sayılı dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda,

- Tıbbi yaklaşım, tedavi ve yönlendirme doğru ve uygundur

şeklindeki Yönetim Kurulu değerlendirmesine ……’nın itiraz etmesi üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosya Onur Kurulu’na sevk edilmiş; Onur Kurulu’nun 17.11.2015 tarihli toplantısında alınan kararı üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda 

- Hasta ……’ya yönelik teşhis, takip ve yönlendirmesinde tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. ……  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1962 /G-5750)

 

5) BİMER hattına …… tarafından yapılan başvurunun Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

Dr. …… hakkında,

- Sağ el 2. parmak ekstansor tendonu dikmeyerek tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

Dr. …… hakkında,

- 20.10.2014 tarihinde trafik kazası ile acil olarak Özel …… Hastanesi’ne getirilen uygulanan müdahale, tedavi ve takip için ücret almak ve bu yolla hukuki düzenlemelere aykırı davranmak,

iddialarıyla oluşturulan HUB-1948-(G-5928) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1963-(G-4340) sayılı dosya görüşülmüş olup,

- “Transseksüelite operasyonu için gerekli izin, onam ve rapor almadan operasyon yapmak”

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-3883 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, başvuru, tıbbi kayıtlar ve hekim açıklaması birlikte değerlendirildiğinde;

- Muayene bulguları ve MR vb. tetkik sonuçları dikkate alındığında, ……’ın sinovit teşhisi ile tedavi edilmesi, artroskopik yöntemle müdahale edilmesi, soğuk/sıcak su kompresi ve hiperbarik oksijen tedavisi önerisi yapılması uygundur.

- Uygulanan tedavi ile iyileşmemesi üzerine ……’ın götürüldüğü …… Hastanesi’nde kesin teşhisin konulduğu görülmektedir. Hastanın Ewing Sarkomu hastalığının teşhisi zaman almaktadır. Muayene tarihleri dikkate alındığında gecikme olduğu söylenemez.

- Dr. ……, lezyonu tümoral bir oluşum olarak görmemesi nedeniyle patolojiye göndermediğini ifade etmektedir. Teşhiste yaşanan gecikmenin, tedavi süreci ve hastalığa anlamlı düzeyde olumsuz etkisi olmayacağı düşünülerek cezai işlem yapılmamasına karar verilmiş olmakla birlikte;

- Lezyonun mikroskobik ve diğer yöntemlerle değerlendirilmesi ile yetinilmemesi gerektiği; bu tür lezyonlarda alınan parçaların patolojik incelemesinin yapılarak teşhisin kesinleştirilmesinin mesleki bir zorunluluk olduğu uyarısı yapılmasına

 

8) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine;

Dr. …… hakkında,

- Operasyon sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Ameliyatta kullanılan sarf malzemesini ameliyat alanında unutmak,

Dr. …… hakkında,

- Tanık olarak talep edilen bilgiyi İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmeyerek, konunun açıklığa kavuşmasını engellemek ve bu yolla tabip odası faaliyetlerine engel olmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1935-(G-5016) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

9) Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirebilmesi için İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen dosya görüşülmüş olup, yürütülen inceleme sonucunda

- 02.08.2014 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde endoskopi yaptığı …… isimli hastanın tıbbi ihmal ve hata ile özefagus rüptürüne neden olmak,

- Acil durumdaki hastayı tedavi için bir başka merkeze uygun sevk etmemek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1964/G-5115), 

 

10) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine, kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi için

- ……’ın anjio sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek 

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1939-(G-5473) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

11) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru, tanık bilgisi ile birlikte görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi için 

- 28.07.2015 tarihinde muayene edilen ……’e hatalı teşhis koyarak, teşhisi sorgulamadan geri dönülemez-ağır sonuçlara neden olabilecek yanlış tedavi önermek

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1965/G-6024),

 

12) Dr. Aynur Dağdemir’in Samsun’da görev yaptığı hastanede bıçaklı saldırı sonucu katledilmesi sonrasında sağlıkçıya ve kadına şiddeti protesto etmek üzere 24 Kasım 2015 günü sabah saatlerinde hastanelerde anma törenleri yapılmasına ardından merkezi bir basın açıklamasının aynı gün 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde yapılmasına,

 


Bu HABERİ Paylaş!