Şubat Ayı


  • Haziran 13, 2016
  • 3084

03 ŞUBAT 2015

1) Dr. Mustafa Yavuz, Dr. Veli Kurt, Dr. Barış Özgürol, Dr. Mustafa Erdal Beyter, Dr. İsmail Ferhat, Dr. Farid Kismat, Dr. Hüseyin Özdemir, Dr. Ufuk Çağman, Dr. Ercan Karakoç, Dr. Mete Karatay, Dr. Necmettin Eyüboğlu, Dr. Taner Şerif Küçükcerit, Dr. Ahmet Kaya, Dr. Nazan Kader Ertuğrul, Dr. Mohammed N. K. Dokhan, Dr. İbrahim Koç ve Dr. Majdi Laatar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

• Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatırılarak takip edilmesi gereken …… isimli hastayı 02.10.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Servisine sevk etmek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1832-(G-4370) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- …… ’ın 07.08.2012 tarihinde doğumu sonrası takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

İddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1822-(G-4350) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine 

 

4) Hekimlik Uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru ve ekinde sunulan açıklama görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

• Bilimselliği kanıtlanmamış tedavi yöntemini tanıtmak, önermek, uygulamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1837/G-5302), 

 

5) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

- ……’nun doğum takibinde özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1829-(G-4728) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Denetim Servisi tarafından düzenlenen 

İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi üzerine, 

• Kişinin bilgisi ve onamı olmaksızın adına ilaç kullanım raporu ve ilaç reçetesi düzenlemek 

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1826-(G-5160) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Dr. ……’e vekaleten Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine 

- Başvuru/şikayet hakkını kullanan hekimi cezalandırdığı, 

- Mobbing uyguladığı, 

- Hekimler arasında ayrımcılık yaparak eşitlik ilkesine aykırı davrandığı,

- Hekimler arasındaki ilişkilerde uyulması gereken meslek kurallarına aykırı hareket ettiği

iddialarıyla …… Hastanesi yöneticisi Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1819-(B-870) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ……’a gönderilen 10.12.2015 tarih HUB-1819-(B-870)-221031 sayılı savunma talebinin yanıtlanmadığı görülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu, mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi yapılması amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmesi üzerine, konunun Onur Kurulunca karara bağlanması için,

• Hak sahibini görmeden ve talebi olmaksızın, hak sahibinde bulunmayan hastalıklarla ilgili ilaç kullanım raporu düzenlemek 

iddiasıyla Dr. …… soruşturma hakkında açılmasına,

 

9) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından iletilen yazı ve ekinde sunulan dosyayı, ilgisi nedeniyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmiş, söz konusu başvuru ve ekinde sunulan Soruşturma Raporu görüşülmüş olup, konunun Onur Kurulunca karara bağlanması için,

• Tıbbi neden dışı/ gerçek dışı reçete düzenlemek 

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma (HUB-1839/G-5272),

 

10) Odamıza yapmış oldukları başvuruya istinaden Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Gözde Apaydın, Dr. Osman Oğuz Kahveci, Dr. Suat Batar, Dr. Candan Duman, Dr. Nergis Gündüz, Dr. Tuba Kaftancıoğlu, Dr. Ahmet Kırık (2 dosya), Dr. Yunus Akçabay (2 dosya), Dr. Mihrinur Özlem Süzgün, Dr. Nizam Kurtdere, Dr. Onur Gürer, Dr. Özkan Gülmez, Dr. Erol Arık, Dr. Aytekin Sağlam ve Dr. Ahmet Özdemir Aktan’a hukuki destek verilmesine,

11) İstanbul Tabip Odası Felsefe Etkinlikleri’nin her ayın 2. Pazar günü Kadıköy Bürosu’nda gerçekleştirilmesine, konuyu takip etmek üzere Dr. Demet Parlar’ın yetkili kılınmasına,

 

12) Odamız Ara Genel Kurulu’nun;

Çoğunluk aranarak:19 Nisan 2015, Pazar günü 13.00-17.00 saatleri arasında, İstanbul Tabip Odası, Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda,

Çoğunluk sağlanamaz ise: 26 Nisan 2015, Pazar günü 13.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Tabip Odası, Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda yapılmasına,

 

 

10 ŞUBAT 2015

 

1) Dr.Nihan Karagöz, Dr. Mehmet Ali Filiz, Dr. Tayfun Dalgın, Dr. Neslihan Kılıç, Dr. Fatih Cömert, Dr. Kutay Çamcı, Dr. Murat Kılınç, Dr. Büşra Gürel, Dr. Gülay Bekler, Dr. İhsan Öge, Dr. Hasan Zorlu, Dr. Hasan Yavuzhan Baş, Dr. Nedim Umutay Sarıgül, Dr. Semra Gülbahar, Dr. Tacettin Levent Kişi, Dr. Pınar Bulutay, Dr. Ayça Dilruba Aslanger, Dr. Şhahnaz Rabıeı, Dr. Aylin Sağlam, Dr. Berkay Ünlü, Dr. Salih Demirhan, Dr. Rukiye Aydın, Dr. Ferdi Vaizoğlu, Dr. İlker Gündü, Dr. Ali Haluk Düzkalır ve Dr. Şahinde Beşer’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Çetin Timur, Dr. Ali Ersoy ve Dr. Rukiye Arat’ın istifalarının kabulüne,

 

3) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-4889 sayılı dosya görüşülmüş olup, başvuru ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda,

• Doğum eyleminde, takip ve uygulamalarında tıbbi hata ve ihmal belirlenmemiştir. Bebek ……’ta gelişen omuz zorlanması,  tıbbi adıyla brakial pleksus zedelenmesi, doğum komplikasyonu olarak kabul edilmektedir. Bu sonucu yaratan bazı durumlar bilinmekle birlikte (iri bebek, zor doğum vb.) hiçbir olumsuz durum olmadığı koşullarda da brakial pleksus zedelenmesi geliştiği bilinmektedir. Komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmemektedir. Bu durumda hekimden beklenen, komplikasyonu teşhis etmesi ve tedavi planlamasıdır. Hekimlerin gereğini yaptığı anlaşılmaktadır.

şeklindeki değerlendirmeye ……’ın itiraz ettiği görülerek, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

Dr. …… hakkında,

- Yer almadığı çalışmanın yayımında ismini yazarak yayın etiği kurallarını ihlal etmek, intihal yapmak,

Dr. …… hakkında,

- Yayında isim sırasını değiştirmek, yayında yer alan diğer isimleri yazmamak, yayında yer alan kişilere haber vermeden bir başka yerde yayınlamak ve bu yollarla yayın etiği kurallarını ihlal etmek, intihal yapmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1834-(G-5010) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne …… tarafından yapılan başvuru üzerine düzenlenen İnceleme Raporu’nunun Odamıza iletmesi ve …… tarafından Odamıza yapılan şahsi başvuru üzerine

Dr. …… hakkında,

- 15.04.2014 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde ameliyat ettiği ……’ın ameliyat öncesinde gerekli incelemeleri yapmamak/yetersiz yapmak, ameliyatta tıbbi ihmal ve hata yapmak, ameliyat sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Yapılan operasyona uygun aydınlatılmış onam almamak,

- Özel …… Hastanesi’nde Doçent unvanı ile tanıtımını yapmak, SGK’ya gönderilen evraklar dışında kalan tıbbi evraklarda Doçent unvanlı kaşe kullanmak iddialarıyla,

Dr. …… hakkında, 

- Tıbbi kayıtlarda usulsüzlük yapmak, reklam amaçlı Doçent unvanını kullanmak, gerçek dışı tanıtım ile haksız rekabet yapmak

iddialarıyla oluşturulan HUB-1806-(G-4690) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Kendisine ait internet sitelerinde, 

• Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak,

• Doğrudan ve dolaylı biçimde hizmet bedeli ile ilgili bilgi vermek, kişisel reklam yapmak,

• Doğrudan ve dolaylı biçimde hasta yönlendirmek,

• Etik ihlal yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1001 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen dosya değerlendirilmiş, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

• İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği’ne aykırı tabela kullanmak,

• Sağlık meslek mensubu personele tıbbi işlem yatırmak

iddialarıyla Dr. ……  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1840/G-5198),

 

8) Odamıza Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş, inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için,

- Hasta ……’na düzenlenen reçete ile tıbbi ihmal ve hata yapmak, uzmanlık dışı tıbbi faaliyet içinde olmak

İddiasıyla Dr. ……  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1841/G-5035),

 

9) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’a ait başvuru konusu, temin edilen tıbbi kayıtlar, hekim açıklaması ile birlikte değerlendirildiğinde;

• Ameliyat sırasında konulmuş olan tamponun ameliyat sonunda alınması gerektiği ancak bu işlemi yapacak hemşirenin bir başka acil ameliyata katılma zorunluluğu nedeniyle tamponun unutulduğu anlaşılmaktadır.

• Tamponun alınmaması/unutulmasının görevli hemşirenin kusuru olduğu anlaşılmakla beraber, ameliyatı yapan hekim olarak Op. Dr. ……’ın da sorumlu olduğu, unutulan tamponun hastanın sağlığında ek bir sorun yaratmadan alınmış olması nedeniyle Dr. …… için soruşturma açılmasına yer olmadığına, ancak ciddi sağlık sorunları yaratma potansiyeli nedeniyle benzer durumların tekrar görülmemesi için çalışma biçiminde düzenleme yapması konusunda uyarılmasına (HUB/G-5212),

 

10) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne …… tarafından yapılan başvuru, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine temin edilen tıbbi kayıtlar, hekim açıklaması ile birlikte değerlendirildiğinde;

• Doğum sonrası kullanılan malzemelerin hastanın vücudunda unutulmaması için bazı kontrol mekanizmaları kullanılmaktadır. Bu mekanizmanın sorumlusu hekim, uygulayıcısı da görevli ebe-hemşire olmaktadır.

• Doğumdan sonra yapılan muayenelerde beze ait bir patolojinin saptanmadığı, bez nedeniyle hastanın sağlık yapısında yüksek ateş, abse odağı, vb. gibi bir sonucun ortaya çıkmadığı anlaşılmaktadır.

• Bezin unutulması fiili hekim sorumluluğundadır ve kusurlu hekimlik olarak kabul edilmektedir. Ancak bu konuda soruşturma yapılması, bezin unutulması ile ilgili kanıtın dosyada yer alması ile mümkündür. Sadece bez, kanıt olarak kabul edilmemektedir. Bezin bir hekim veya sağlık mensubu tarafından görülmesi/çıkarılması ve bu konuda İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na ifade vermesi ile ancak kanıtın varlığı kabul edilir. Hekim iddiaları kabul etmemektedir.

• Hekim kusuru, fiilin hastanın sağlık yapısında yarattığı olumsuzluk ile belirlenmektedir. Hastanın sağlık durumunun müdahale ve uzun bir tedavi ile düzelebilir bir düzeyde bulunmadığı dikkate alınarak, kanıt olmaması nedeniyle cezai bir işlem yapılmasına yer olmadığına; hekimin benzer yakınmalarla karşılaşmamak için yapısal düzenleme-kontrol mekanizması kurulması yönünde uyarılmasına (HUB/G-5217)

 

11) Odamıza ……, …… ve …… vekili Av. …… tarafından yapılan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvurular üzerine oluşturulan HUB-1809-(G-3576) sayılı dosya görüşülmüş olup, başvurunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için;

- ……’ın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

 

17 ŞUBAT 2015

1) Dr. Gökçen Kamış, Dr. İrem Ceren Arslan, Dr. Duygu Tunçel, Dr. Deren Bayram, Dr. Ceyda Aydın, Dr. Gözde Akın Kağızmanlı, Dr. Erkan Erfidan, Dr. Tevfik Balıkçı, Dr. Tamara Aıdarova, Dr. Onur Yaya, Dr. Çetin Akyol, Dr. İsmail Hakkı Dede, Dr. Müzeyyen Almora Güleryüz, Dr. Meltem Can İke, Dr. Mustafa Bülent Şerbetçioğlu, Dr. Ayşe Neşe Ağaoğulları, Dr. Eser Buluş, Dr. Barış Yeniad, Dr. Ferit Arğun ve Dr. Sinem İliaz’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ş. Ayşen Helvacı, Dr. Rukned Endirçe, Dr. Sakine Türkmen, Dr. Elif Aslan, Dr. Ayşe Doğru, Dr. Mehmet Sinan Bodur, Dr. Ahmet Gündüz, Dr. Ömer Doğru, Dr. Ayşe Kaygusuz ve Dr. Yasemin Bodur’un istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Özel …… Tıp Merkezi’ne ait tanıtımlar nedeniyle oluşturulan HUB/R-997 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 17.02.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş,

- Haksız rekabet yapmak, 

- Reklam yapmak, 

- Tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve

- İstanbul Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapmak

iddialarıyla 

- Dr. …… hakkında soruşturma açıldığı, 

- Dr. …… tarafından sunulan savunmada, Özel …… Tıp Merkezi’nin sorumlu hekimi olmadığını ve 09.01.2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası’na üyelik işlemini gerçekleştirdiği,

- Soruşturmanın Dr. ……’a yönlendirildiği,

- Dr. …… tarafından sunulan savunmada, söz konusu afişin haksız rekabete yol açacak nitelikte olmadığını düşünerek asıldığını, ilgili yönetmeliklerin incelenmesi sonucu aynı tarihte indirildiği, bir daha böyle bir hatanın yapılmayacağını bildirdiği görülmüş,

- Tanıtım çalışmaları konusunda daha duyarlı davranılması uyarısıyla 

dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

4) Odamıza ihbaren yapılan başvurular üzerine 04.12.2014 tarihinde …… televizyonunda yayınlanan ve Dr. ……’in de konuk olarak katıldığı …… isimli programının değerlendirilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

- Hamilelikte şeker yükleme testi ile ilgili olarak reklam amaçlı, gerçek dışı tıbbi bilgiler vermek, 

- Hatalı tıbbi uygulamaları tüm meslektaşlarımızı zan altında bırakacak şekilde hekimlere atfetmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1824-(G-5234) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) SABİM hattına Dr. …… tarafından yapılan başvurunun Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, söz konusu başvuru üzerine Özel …… Hastanesi tarafından iletilen Dr. ……’e ait bilgilendirici açıklamada, “ses kayıt cihazındaki anlık ileti problemi nedeniyle olayın meydana geldiği ve yanlışlığın düzeltildiği”nin ifade edilmesi üzerine,  hastanın bir zarar görmediği de dikkate alınarak, hekimlik uygulamasında karar aldırıcı önemi olmaması nedeniyle, rapor düzenlenmesinde gerekli duyarlılığın ve özenin gösterilmesi uyarısı ile soruşturma açılmasına yer olmadığına (HUB/B-906),

 

6) Odamıza iletilen bir başvuru nedeniyle oluşturulan dosya Yönetim Kurulumuzun 17.02.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için,

- Hasta ……’ın teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1633 /G-3865),

 

7) Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’ya ait başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- Hasta ……’nın teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi hata ve ihmal yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. ……, Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1842 /G-4468)

 

8) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Dr. ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için 

- Dr. ……’in ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, yeterli düzeyde bilgilendirmemek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1843 /G-4534),

 

9) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-4802 sayılı dosya görüşülmüş olup, başvuru, temin edilen tıbbi kayıtlar ve hekim açıklamasının birlikte değerlendirilmesi sonucunda,

- Doğum eyleminde tıbbi ihmal ve hata belirlenmemiştir.

şeklindeki bilgilendirmeye ……’ın itiraz ettiği görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

24 ŞUBAT 2015

1) Dr. Chasan Mola Ali, Dr. Alime Leyla Öner, Dr. Ahmet Küçük, Dr. Ayhan Dinçkan, Dr. Zeynep Esra Odunkıran Yanıkömer, Dr. Mehmet Yıldız, Dr. İlhami Salcan, Dr. Ragıp Onat, Dr. Günseli Bozdoğan ve Dr. Tuğba Baysak Tunçay’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Elif Kervancıoğlu ve Dr. Fatma Metin Alim’in istifalarının kabulüne,

 

3) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda, 

• Hak sahibini görmeden ve talebi olmaksızın, hak sahibinde bulunmayan hastalıklarla ilgili ilaç kullanım raporu düzenlemek 

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1838-(G-5273) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için 

• 15.08.2014 tarihinde görev yapmakta olduğu …… Aile Sağlığı Merkezi’nde ……’in oğlu ……’i ateşli olduğu halde “randevu yok” gerekçesiyle muayene etmemek, bu nedenle anne …… ile yaşanan tartışmada ayrımcı söylemlerde bulunmak, hakaret etmek, olumsuzlamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1823-(G-5015) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için, 

• Mesul müdür olarak bulunduğu sağlık merkezinde hekim ve sağlık personeli tarafından yapılması gereken tıbbi işlemleri sağlık personeli olmayan kişilere yaptırmak

 iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1845/ G- 5270),

 

6) Dr. Ata Soyer anısına “Sağlığın Siyaseti” konulu bir toplantının 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası toplantı salonunda yapılmasına,

 

7) Sağlık alanında yaşanan sorunları ve hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının taleplerini görünür kılmak amacıyla TTB’nin çağrısıyla 13 Mart 2015 günü sağlık hizmeti sunulamayacağı duyurusunun tüm kamuoyuna yapılmasına, konunun tüm meslektaşlarımıza web sitemiz üzerinden ve e-posta gönderimi yoluyla yapılmasına, İstanbul’daki kamu hastanelerinin başhekimliklerine bilgilendirme amaçlı yazılar gönderilmesine, 

 


Bu HABERİ Paylaş!