Haziran Ayı


  • Haziran 14, 2016
  • 2550

02 HAZİRAN 2015

1) Dr. Deniz Kırçuval, Dr. Nida Fatma Taşcılar, Dr. Hanife Bilgili, Dr. Elidor Agolli, Dr. Erkingül Birday, Dr. Serbay Sayğılı, Dr. İsmail Düşünceli, Dr. Serkan Aydın, Dr. Serpil Yılmaz, Dr. Huriye Abdulsamed, Dr. Çiğdem Heyik, Dr. Mehmet Doğu Canoğlu, Dr. Sema Yıldırım, Dr. Leyla Solak, Dr. Aycan Çınar, Dr. Mehmet Solak ve Dr. Dilşen Albayrak’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Odamıza …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda;

- Hasta ……’ya Özel …… Hastanesi’nde 28.08.2013 tarihinde yapılan operasyonda tıbbi ihmal ve hata yapmak, hatalı taraf operasyonu ile “sol böbrek” yerine “ sağ böbreği” almak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1868-(G-4431) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine,

- ……’ın gebelik takibinde özensiz davranmak/ tıbbi ihmal ve hata yapmak 

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1882-(G-4767) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan dosyanın değerlendirilmesi üzerine, 

• Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1866-(G-5418) sayılı  soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Hekimlik Uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

• Bilimselliği kanıtlanmamış tedavi yöntemini tanıtmak, önermek, uygulamak

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1837-(G-5302) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza Silivri Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine, konunun Onur Kurulu tarafından açıklığa kavuşturulabilmesi için 

• Hasta ……’e yönelik Özel …… Hastanesi’nde 21.05.2011 ve 22.05.2011 tarihli iki ameliyatta tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastayı yeterli düzeyde bilgilendirmemek,

• Usulüne uygun aydınlatılmış onamını almamak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1817-(B-544) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen Dr. …… vekili Av. Dr. ……’a ait başvuru ve dosya eklerinin değerlendirilmesi üzerine, iddialarla ile ilgili kararın Onur Kurulunca oluşturulabilmesi amacıyla

• Hasta ……’a yönelik öneri ve uyarılarda hekim-hasta ilişkisini aşan söz ve davranışlarda bulunmak

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1883/G-5048),

 

 

 

09 HAZİRAN 2015

1) Dr. Mehmet Öner Şanlı, Dr. Fikri Halaçoğlu, Dr. Dağıstan Altuğ, Dr. Didem Beşikci, Dr. Saadet Yazgan Umut, Dr. Mohamed Hallak, Dr. Ragıp Güney, Dr. Sarkhan Hasanov, Dr. Mehmet İrfan Coşkun, Dr. Hakan Özkahya, Dr. Betül Hayriye Gürbüz, Dr. Mehmet Lütfü Tahmaz, Dr. Şükrü Alan, Dr. Kadir Yücebaş, Dr. Mustafa Hancı ve Dr. Hamza Sucuoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru görüşülmüş, başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulunca verilebilmesi amacıyla “iddialar temelinde” Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1884/G-5703),

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine düzenlenen dosya karar verilmek üzere Onur Kurulu’na sunulan dosyanın değerlendirilmesi neticesinde alınan 2015/061 sayılı kararı üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, 

 Dr. …… hakkında,

- Dr. Özel …… Hastanesi Acil servisine başvuran hasta ……’e özensiz davranmak, hastanın sağlığına ve hayatına yeterli ve gerekli düzeyde “ihtimam ve hürmet” göstermemek,

• Tabip Odası’na üye olmamak ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddialarıyla,

 Dr. …… hakkında,

• Özel …… Hastanesi Acil servisine başvuran hasta ……’e yeterli ve gerekli düzeyde bilgi vermemek,

• Anjio öncesi muayeneyi yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak,

• Hastaya ve hastalığa yeterli ve gerekli düzeyde “ihtimam ve hürmet” göstermemek

 iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1869/G-5479),

 

4) Odamıza Dr…… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

• 11.05.2015 tarih ve 14.05.2015 tarihleri başta olmak üzere, görev yaptığı …… Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Asistan Dr. ……’a sözsel ve fiziksel şiddet uygulamak, mobbing uygulamak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1885/G-5718),

 

5) Odamıza …… tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan “ Siz kıymetli hastalarımıza özel IMPLANT uygulamalarında yüzde 30 ye varan avantajlar için acele ……” içerikli cep telefonu mesajının değerlendirilmesi sonucunda,

 Söz konusu cep telefonu mesajıyla tanıtım kurallarına aykırı davranmak, haksız rekabet yapmak, tıbbi faaliyetlere ticari bir görüntü vermek,

• Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak

iddialarıyla Özel …… mesul müdürü Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1017 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 12.02.2014 tarih ve HUB/G-4471-207438 sayılı yazımız ile Dr. …… tarafından talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- …… isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1886 /G-4471),

 

İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na …… tarafından yapılan annesi ……’ı konu alan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-836 sayılı dosya görüşülmüş olup,

(…) 

- …… Hastanesi ve Özel …… Hastanesi’nde hastanın tedavisinde yer alan hekimlerde tıbbi ihmal ve hata/özensizlik saptanmadığı görülerek soruşturma açılmasına yer olmadığına…” 

şeklindeki Yönetim Kurulu kararına şikayetçi …… tarafından itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu’na oluşturulabilmesi için 

- Operasyona alanında tampon unutmak,

- Operasyon sonrası takiplerde teşhiste gecikmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1887 /G-5663),

 

8) Odamıza Av. …… tarafından Dr. ……’e vekaleten yapılan Dr. …… hakkındaki başvurunun değerlendirilmesi sonucunda,

- Dr. ……’ın T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı …… tarafından 2010/5162 sayı ve 15.02.2010 tarihinde talep edilen bilgi ve değerlendirme talep yazısına verdiği yanıtta, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği kapsamında cezai işlem gerektiren kusurlu bir davranışın vuku bulmadığı

kanaatine varılarak, soruşturma açılmasına yer olmadığına (HUB/G-5127)

 

9) Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen Dr. ……’a ait başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5080 sayılı dosya görüşülmüş olup, cezai işlem gerektiren kusur ile ilgili iddia dışında bir kanıtın bulunmaması nedeniyle işlemden kaldırılmasına,

 

10) Odamıza …… tarafından yapılan üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine, konunun Onur Kurulumuzca açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla

• Acil durumdaki hastaya bakmamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1888/G-5298),

 

 

11) İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen Denetim Raporu’nun Odamıza iletilmesi üzerine, söz konusu rapor görüşülmüş olup, 12.02.2013 tarihinde Özel …… Tıp Merkezi’nde …… isimli hasta adına Aldolan ihtiva eden reçete düzenlediğinin saptandığı bilgisi üzerine 

• Hastanın kendisi ve yakınının talebi, bilgisi ve onayı olmadan kırmızı reçete ile Aldolan isimli ilaç reçete etmek iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1879/G-5549),

 

16 HAZİRAN 2015

1) Dr. Özge Kiremitçi Özer, Dr. Bayarmaa Khıshıgsuren, Dr. Luljeta Allaraj, Dr. Savaş Çamur, Dr. Çağdaş Akar, Dr. İlksen Özlü, Dr. Fatma Sarı, Dr. Ergün Kasapoğlu, Dr. Sabri Oğullar, Dr. Kenan Akçura, Dr. Mustafa Salih Akın, Dr. Aydın Onar, Dr. Neşe Keser ve Dr. Hasan Hüseyin Balıkcı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Halil Coşkun İncesoy ve Dr. Hatice Seğmen’in istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5433 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup……  isimli web sitesinin kapatıldığı, ……  isimli web sitesinde de gerekli düzeltmelerin yapıldığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

4) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-5294 sayılı dosya görüşülmüş olup,

- Dr. ……’ın hasta …… için MRG ile işaretleme önerisinin tıbbi olarak uygun olduğu,

- Tıbbi olarak uygun olan bir yöntemin önerilmesi üzerine işlemin mali boyutu nedeniyle yapılan “şebeke”, “zor durumdaki hastaların kandırılabileceği” değerlendirmelerinin doğru olmadığı, suç isnatı niteliğinde olan bu tanımlamaların kullanılmasında somut kanıtlara gereksinim olduğu açık iken bu tanımların bir meslektaş için ve haksız biçimde kullanılmasının kabul edilemez olduğu, 

- Hekimler arası ilişkilerde özellikle tıbbi konularda ve etik ilişkilerde ihtilafların çözüm yerinin öncelikle bizzat hekimlerin kendilerinin olduğu, bu konuda bir çözüm üretilememesi durumunda tabip odalarının devreye girmelerinin sağlanması gerektiği, sorunun ilgili hekim ile veya tabip odası ile aşılması yerine etik olarak uygun olmayan tanımlama ve sıfatlarla SABİM hattına şikayete konu edilmesinin deontolojik olarak da doğru olmadığı anlaşılarak

Dr. ……’in sorunların çözümünde ve bir meslektaşı hakkındaki tanımlamalarında etik ve deontolojik olarak duyarlılık içinde olması uyarısı yapılmasına, 

 

5) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce disiplin hükümleri yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilen İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen dosya görüşülmüş,

başvuru konusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için konu ile ilgili savcılık iddianamesi temelinde;

- Süresi aşan gebeliği sonlandırmak,

- Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1890/G-4439),

 

6) Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen T.C. SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne ait soruşturma raporu görüşülmüş ve dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

 “İlaç şebekesi elemanlarının talebi ile” hastaları görmeden ilaç reçete etmek, bu nedenle Multiple Miyeloma olan hastaların ilaca ulaşamamalarına neden olmak, kamu zararına neden olmak

İddialarıyla, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1889/G-5612),

 

 

 

23 HAZİRAN 2015

1) Dr. Babak Yousefı Majd, Dr. Necmiye Öztürk, Dr. Mustafa Özçetin, Dr. Erol Olgun, Dr. Habil Baykal, Dr. Çağdaş Ekim, Dr. Kadir Abul, Dr. Dilek Abul, Dr. Kübra Demir, Dr. Sema Özden, Dr. Selin Tuğtan, Dr. Mustafa Nişancı, Dr. Ahmet Demirkıran ve Dr. Çığıl Özgür’ün üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Yusuf Günay’ın istifasının kabulüne,

 

3) Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla 

• Hypospadias’lı bir çocuğun sünnetini yaparak / sünnet sırasında oluşan komplikasyonun tedavisi için ilgili uzmanlık alanından görüş ve yardım almayarak uzmanlık dışı girişimde bulunmak / uzmanlık dışı konuda ilgili uzmanlık alanından tıbbi destek almamak, tıbbi hata ve ihmal yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1820-(G-4861) sayılı dosya görüşülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-5525 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, dosyada Dr. ……’nun Dr. …… hakkındaki şikayet başvurusunu geri aldığını bildirir dilekçesi bulunduğunun görülmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

 

5) Odamıza Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru, görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- 04.04.2015 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde doğumunu gerçekleştirdiği hasta ……’a doğum sırasında konulmuş olan tamponu unutarak özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1891/G-5660),

 

6) Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; başvurunun Onur Kurulu’nca karara bağlanabilmesi için, Dr. …… hakkında;

- …… isimli hastaya yönelik tedavi ve uygulamada tıbbi ihmal ve hata yaparak pnömotoraks gelişmesine neden olmak,

- Hekimin yapacağı uygulamayı hemşireye yaptırarak hastaya özensizlik göstermek

Dr. …… hakkında;

- Acil Polikliniği’ne başvuran ……’in teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1892 /G-5470),

 

7) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- 05.03.2014 tarihinde vefat eden ……’ın teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1893 /G-4736),

 

8) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’na ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

- ……’nun muayene, teşhis ve bilgilendirmesinde özensiz davranmak

iddiasıyla Dr…… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1895 /G-5611),

 

9) İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine, 

• Hastanın kendisi ve yakınının talebi, bilgisi ve onayı olmadan kırmızı reçete ile Aldolan isimli ilaç reçete etmek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1878-(G-5550) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

10) İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen inceleme raporunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için

- SGK hak sahibini görmeden, muayene etmeden, talebi olmadan reçete düzenlemek,

- Hak sahibine verilmeyen reçete karşılığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nu zarara uğratmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1894 /G-5728)

 

11) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan; İstanbul Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu çalışmaları sırasında meslektaşları tarafından taciz, hakaret, şiddet ve tehdide uğradığı iddiasını içeren dosya görüşülmüş olup, söz konusu başvuru ile ilgili olarak “iddia dışında bir kanıtın bulunmaması nedeniyle disiplin işlemi yapılamamaktadır” şeklinde yapılan değerlendirmeye Dr. …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB/G-3625),

 

12) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, mesleki yasal mevzuat hükümleri doğrulusunda disiplin işlemi başlatabilmesi için İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetim Servisi tarafından düzenlenen inceleme dosyasının Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Sahte reçete ve rapor düzenlemek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1876-(G-5554) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

13) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

• Uzmanlı dışı tanıtım ve faaliyet içinde olmak,

• Tanıtım kurallarına aykırı davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1880-(G-5598) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

14) Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ……’a ait başvuru dosyası görüşülmüş olup, bilgilendirici açıklamanızın talep edildiği ilgi yazımızın aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığının anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

- …… isimli hastanın ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak, bilgilendirmede yetersiz kalmak

iddialarıyla  Dr. …… hakkında soruşturma açılmasın (HUB-1896/G-5317),

 

 

30 HAZİRAN 2015

1) Dr. Haşim Mutahhar, Dr. Ahmet Satıcı, Dr. İsmail Ekrem Hacıoğlu, Dr. Betül Yazıcı, Dr. Can Küçükaksu, Dr. Elmır Khanmammadov, Dr. Şevki Erdem, Dr. Abdulhamit Bozyiğit ve Dr. Fatih Binboğa’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Gülser Atakan, Dr. Esra Güvercin, Dr. Abdullah Aydın Özcan ve Dr. Özhan Önem’in istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

• 11.05.2015 tarih ve 14.05.2015 tarihleri başta olmak üzere, görev yaptığı …… Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Asistan Dr. ……’a sözsel ve fiziksel şiddet uygulamak, mobbing uygulamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1885-(G-5718) sayılı  soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza Dr. ……  tarafından yapılan başvuru ve ekleri, Yönetim Kurulumuzun görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafında oluşturulabilmesi için

- Meslektaşına fiili saldırıda bulunarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/a maddesini ihlal etmek,

- Meslektaşına küfür ve hakaret ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 3/g ve 7. Maddelerini ihlal etmek, Deontolojiye aykırı davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1874/G-5619),

 

5) Özel …… Hastanesi’ne ait “Hastanemizde Şeker Hastalığı Ameliyatları Başlamıştır” ibareli afiş fotoğrafının Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza yapılan bildirimde, ilgili afişin asılı olduğu dönemde Özel …… Hastanesi mesul müdürünün Dr. …… olduğu bilgisinin yer aldığı görülmesi üzerine,

- Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1011),

 

6) Odamıza …… tarafından iletilen başvuruda, muayene sırasında “Dr. ……’ın cinsel tacizine maruz kaldığı”nın iddia edilmesi üzerine, Dr. …… hakkında iddialar temelinde oluşturulan HUB-1884-(G-5703) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza Dişhekimi …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,

- Deontolojiye aykırı davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1897 /G-5687)

 

8) İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu  ve Özel Hekimlik Komisyonu olarak Ağustos-2015 döneminde uyum süreci dolacak muayenehane hekimlerinin yangın raporlarının temininde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak  İstanbul Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda bu kategorideki hekimlerin önlemlerin alındığına ilişkin beyanının yeterli kabul edilmesi sağlanmakla beraber;  gerek yangın önlemleri gerekse istenilen diğer şartlar ile ilgili eksikler olsa bile, mevcut belgeler ile 3 Ağustos 2015 tarihinden önce cezai işlem ve hak kayıpları ile karşı karşıya kalınmaması için İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurulması gerektiğinin  önemle hatırlatılmasına, SMS ve e-posta yoluyla konunun üyelere duyurusunun yapılmasına,

9) Su kaynakları tükenme tehlikesiyle, dolayısıyla halk sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalan Kandıra’da 15-16 Ağustos 2015 tarihlerinde Kuzey Ormanları Savunmasınca gerçekleştirilecek etkinlikler için destek ve katılım sağlanmasına, konunun takibinden Dr. Emel Atik’in yetkili kılınmasına,

 


Bu HABERİ Paylaş!