Temmuz Ayı


  • Haziran 16, 2016
  • 2096

07 TEMMUZ 2015

1) Dr. Gülay Yılmaz, Dr. Seyhan Perihan Çobanoğlu Saf, Dr. Nurpınar Düzel, Dr. Afet Öncel, Dr. Emine Barış, Dr. Caner Aslan, Dr. Zeynep Bilge Balaban, Dr. Hande Nur Karavar, Dr. Yavuz Özçelik, Dr. Soley Bayraktar, Dr. Tea Tavadze, Dr. Mevlüt Kaya ve Dr. Muharrem Sedat Yiğit’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Mehmet Faik Özveren’in istifasının kabulüne,

 

3) İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen Denetim Raporu’nun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmesi üzerine,

• Hastanın kendisi ve yakınının talebi, bilgisi ve onayı olmadan kırmızı reçete ile Aldolan isimli ilaç reçete etmek

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1879-(G-5549) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya Yönetim Kurulumuzun 07.07.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, dosya içeriğinde; Yönetim Kurulumuzca hazırlanan bilgilendirme yazısına …… tarafından itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Duygu ……’ın tahlil sonucunu doğru değerlendirmeyerek hatalı yönlendirmede bulunmak

İddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1898 /G-5396)

 

5) Odamıza …… ve Hüseyin …… vekilleri Av. Dr. ……, Av. ……, Av. …… ve Av. …… tarafından yapılan başvuru ve Dr. ……’nun şahsi başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi amacıyla;

 

6) Dr. …… hakkında

- Müteveffa hasta ……’nın gebelik takibinde ve sezaryen sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,

 

7) Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… hakkında 

- Müteveffa hasta ……’nın sezaryen sonrası tıbbi takip ve değerlendirmede tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1899/G-5159),

 

8) Odamıza TTB Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekinde yer alan Soruşturma Raporu görüşülmüş olup,  kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Sahte reçete düzenlemek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zarara uğramasına neden olmak; hastayı muayene etmeden talebi olmayan hastada bulunmayan hastalıklar için majistral ilaç reçete etmek/ muayene edilen hastaya, hastada bulunmayan hastalıklar için majistral ilaç reçete etmek

İddialarıyla Dr. ……, Dr. ……, Dr. ……, Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1900/G-5783),

9) Bölgede yaşanan ve ülke atmosferine de yansıyan savaş koşullarına ve çatışma ortamına karşı güçlü bir barış talebini görünür kılmak amacıyla sendikaların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla oluşturulan Barış Bloku’na katılım sağlanmasına, çalışmalara destek verilmesine,

 

 

14 TEMMUZ 2015

1) Dr. Dona Ibragımova, Dr. Nihan Güngör, Dr. Sevil Çatal, Dr. Kerem Özdemir, Dr. Eser Çakıroğlu, Dr. Murat Muhcu, Dr. Şule Yıldız Oğuz, Dr. Memiş Alim Zerdeci, Dr. Didem Behice Öztop, Dr. Oğuzhan Oğuz, Dr. Melih Düşkünkorur, Dr. Çağla Jasmin Sezer, Dr. Nejla Çabuk ve Dr. Bengü Altınordu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Göksel Saday ve Dr. Ömer Can Yıldız’ın istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr. ……’tan iddialarla ilgili bilgilendirici açıklama talep edilmiş ancak aradan geçen zamana karşın bilgilendirmenin Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine, konunun Onur Kurulumuzca açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla

• Acil durumdaki hastaya bakmamak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1888-(G-5298) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ekte sunulan başvuru üzerine oluşturulan dosya Yönetim Kurulumuzun 14.07.2015 tarihli toplantısında görülmüş olup, kararın Onur Kurulu’nca oluşturulması için

- …… isimli hastaya tıp kurallarına uygun olmayan rapor düzenlemek

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1902 /G-5358)

 

5) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen hasta ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-5508 sayılı inceleme dosyası, tıbbi kayıtlar, hekim açıklaması ile birlikte değerlendirildiğinde; 

- Önerilen istirahat süresinin teşhise göre çok uzun olduğu ve mesleki uygulamalarda genellikle bu teşhise tekabül eden istirahat raporlarının çok daha kısa süreli olduğu bilinmekle birlikte; hastanın durumunu, mesleğini ve hastalığın niteliğini ve düzeyini bizzat görerek değerlendiren hekimin tedavi planlaması konusunda mesleki etik kurallar çerçevesinde hareket serbestliği içinde olması genel ilkesi dikkate alınarak, hekimin istirahat süresini mesleki özgürlük içinde belirleyebileceğinin kabul edilmesi gerektiği, ancak diğer yandan, hekimlerin de bu konuda mesleki kuralları dikkate alarak tedavi planlamasında tıbbi nedenleri esas almaları konusunda özenli davranmaları uyarısı yapılmasına,

 

6) Odamıza Dr. …… vekili Av. …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-5127 sayılı dosya görüşülmüş, dosya ile ilgili olarak yürütülen inceleme neticesince alınan 09.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararına Dr. …… vekili Av. …… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

7) Odamıza, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,

- …… isimli hastanın 12.08.2014-16.08.2014 tarihleri arasında Özel …… Hastanesi’ne başvurularında özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak,

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1865-(G-5225) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu’na oluşturulabilmesi için 

- Operasyona alanında tampon unutmak,

- Operasyon sonrası takiplerde teşhiste gecikmek

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1887-(G-5663) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine açılmasına,

 

9) Odamıza K. Çekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, ……’na ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,

- Uzmanlık dışı faaliyette bulunmak, teşhis ve tedavide tıbbi hata ve ihmal yapmak,

- Acil durumdaki bir hastanın teşhis ve tedavisini yapmamak/ücret ödenmesinden sonra yapmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1903 /G-5701),

 

10) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak Dr. ……’a gönderilen bilgilendirici açıklama taleplerine yanıt verilmemesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için 

- …… isimli hastaya yönelik ameliyat ve ameliyat sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1778-(G-3907) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na iletilmesine,

 

11) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-4753 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, iddia dışında bir kanıtın bulunamaması nedeniyle soruşturma açılmasına yer olmadığına, ancak; iyi sağlık hizmetinin, tüm sağlık çalışanlarının beraber ve birbirini destekleyen bir anlayışla yürütülmesine bağlı olması nedeniyle, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün sağlık çalışanlarının birbirlerine deontolojik yaklaşım içinde olmaları gerekliliğini ifade ettiğinin hatırlatılmasına,

 

12) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …… vekili Av. ……’e ait başvuru dosyası görüşülmüş,  

Dr. …… hakkında;

- “Kampanya”lar açarak haksız rekabet yapmak, hasta yönlendirmek, ticari bir görüntü vermek,

- …… isimli hastanın operasyonunda tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Hastanın operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Tıbbi evrak düzenlemede usulsüzlük yapmak, sahte imza atmak, operasyon öncesi aydınlatılmış onam belgesi almamak;

Dr. …… hakkında;

- Aydınlatılmış onam almadan operasyon yapmak,

- Tıbbi evrak düzenlemede usulsüzlük yapmak, sahte imza atmak, operasyon öncesi aydınlatılmış onam belgesi almamak

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1901/G-5769),

 

 

 

21 TEMMUZ 2015

1) Dr. Onur Türkyılmaz, Dr. Mehmet Saraçoğlu ve Dr. Ari Demirel’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Dr. Ayşe Medetoğlu, Dr. Mehmet Çelik, Ebru Aydın ve Dr. Barış Medetoğlu’nun istifalarının kabulüne,

 

3) Odamıza Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …… ’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- 04.04.2015 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde doğumunu gerçekleştirdiği hasta ……’a doğum sırasında konulmuş olan tamponu unutarak özensiz davranmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1891-(G-5660) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

4) Odamıza …… tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr. ……’den talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- …… isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1886-(G-4471) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulumuzca verilebilmesi için

- Bebek ……’un 28.09.2014 tarihinde Özel …… Hastanesi Acil Polikliniği’ndeki muayenesinde özensiz davranmak/tıbbi ihmal ve hata yapmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1862-(G-5241) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce disiplin hükümleri yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilen İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen dosya ile ilgili başvuru konusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanabilmesi için konu ile ilgili savcılık iddianamesi temelinde;

- Süresi aşan gebeliği sonlandırmak,

- Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1890-(G-4439) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ,

 

7) Odamıza Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’e ait başvuru üzerine, başvuru konusunun Onur Kurulu’nca karara bağlanabilmesi için,

Dr. …… hakkında,

- …… isimli hastaya yönelik tedavi ve uygulamada tıbbi ihmal ve hata yaparak pnömotoraks gelişmesine neden olmak,

- Hekimin yapacağı uygulamayı hemşireye yaptırarak hastaya özensizlik göstermek,

Dr. …… hakkında,

- Acil Polikliniği’ne başvuran ……’in teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek

iddialarıyla oluşturulan HUB-1892-(G-5470) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

8) Odamıza …… tarafından şahsen yapılan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için 

- Hasta ……’nün operasyonu ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilendirme yapmamak,

- Tıbbi kayıtları yetersiz düzenlemek

İddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1904 /G-3834)

 

9) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilen İnceleme Raporu ve ekleri, görüşülmüş olup,  kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için iddialar temelinde;

Dr. …… hakkında,

- Uygun olmayan ortamlarda reklam amacıyla muayene adı ile göz taraması yapmak,

- Kişileri servis araçları ile hastaneye getirmek,

- Bu yollarla tıbbi faaliyete ticari bir görüntü vermek, talep yaratmak, reklam yapmak, haksız rekabet yapmak;

Dr. …… hakkında, 

• Yetersiz tıbbi hazırlık ile ameliyat yapmak,

• Endikasyon dışı ameliyat yapmak,

Dr. …… hakkında,

- Ameliyat öncesi yetersiz tıbbi hazırlık yapmak,

- Endikasyon dışı ameliyat yapmak,

iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1905/G-5851),

 

10) T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1400 sayılı dosya görüşülmüş olup; 

- Teşhis ve tedavi önerilerinde tıbbi ihmal ve hata olmadığı, 

- Hekimlerin farklı değerlendirmelerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu, 

- Var olan bulgu ve saptanan lezyonlara yönelik nasıl bir tedavi uygulanacağına; bilgilendirme, uyarı ve önerilere göre hekim ile birlikte hastanın vereceği,

- İhtilaf konusunun asıl olarak, hekimin uyarı ve önerileri konusunda yapılan değerlendirme hatalarına bağlı olduğu anlaşılarak soruşturma açılmasına yer olmadığına,

 

11)BİMER hattına …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-4414 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup,

- Özel …… Hastanesi’nde yapılan incelemelerde apandisit teşhisini sağlayacak tipik bulgulara ulaşılamadığı,

- Bu durumun, özellikle çocuklarda ve apandisitin yerleşim yerine göre, kişisel dirence göre teşhiste gecikmeye neden olduğu, ancak bunun komplikasyon olduğu kanaati ile 

soruşturma açılmasına yer olmadığına,

 

12)Sağlık Bakanlığı’na …… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla G.O. Paşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-3837 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup,

- Özel Bilge Hastanesi’nde yapılan incelemelerde apandisit teşhisini sağlayacak tipik bulgulara ulaşılamadığı,

- Bu durumun, özellikle çocuklarda ve apandisitin yerleşim yerine göre, kişisel dirence göre teşhiste gecikmeye neden olduğu, ancak bunun komplikasyon olduğu kanaati ile 

soruşturma açılmasına yer olmadığına,

 

13)Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş ve  başvuru konusu ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

- Mantar zehirlemesi ile acil polikliniğine gelen hastanın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

- Hastanın ileri bir sağlık merkezine usulüne uygun sevkini sağlamamak

iddialarıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1906/G-5148),

Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi amacıyla 

 

- Bilim dışı teşhis ve tedavi uygulamak,

- Gerçek dışı umut vaadinde bulunmak,

- Ticari ürün satmak/ satışına aracı olmak

 

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1907/G-5496),

 

14)Semra Ocak’ın iş güvenliği uzmanı olarak Ağustos 2015 itibariyle göreve başlatılmasına,

 

28 TEMMUZ 2015

1) Dr. Mehmet Ali Karahan, Dr. Kenan Abdurrahman Kara, Dr. Serkan Zenger, Dr. Mehmet Esat Uygur, Dr. Yavuz Örge, Dr. Sibel Gürbüz, Dr. Ezgi Doğan, Dr. Alp İlhami Güner, Dr. Hüseyin Kurt, Dr. Onur Başaran, Dr. Fatih Bal, Dr. Imantay Shauyet ve Dr. Ömer Sertaç Şenbaklavacı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

 

2) Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafında oluşturulabilmesi için

- Meslektaşına fiili saldırıda bulunarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/a maddesini ihlal etmek,

- Meslektaşına küfür ve hakaret ederek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 3/g ve 7. Maddelerini ihlal etmek, Deontolojiye aykırı davranmak

iddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1874-(G-5619) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

3) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve ekte örneğini sunduğumuz başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için

- Usulsüz reçete yazmak

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1908 /G-5734),

 

4) Özel …… Hastanesi’ne ait “Hastanemizde Şeker Hastalığı Ameliyatları Başlamıştır” ibareli afiş fotoğrafının Odamıza iletilmesi üzerine 

- Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak

iddiasıyla Dr. …… ve Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/R-1011 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

5) Odamıza iletilen ve 27.04.2015 tarihinde Dr. ……’a ait ……  adresinden gönderilen e-postanın değerlendirilmesi üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-5618 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, “Dr. ……’dan alınan açıklama değerlendirilmiş ve duyurunun uygun olmadığının fark edilerek kaldırılmış olması dikkate alınarak; Dr. ……’ın mesleki uygulamalarında uyacağı etik kuralların tüm hekimlerin lehine olacağı, iyi hekimlik ortamını destekleyeceği hatırlatılarak; meslek yaşamında etik ve deontolojik kurallara özen gösterilmesi uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına”  

 

6) Türk Tabipleri Birliği tarafından özel sektörde çalışan ve tüm hekimleri ilgilendiren “Taşeron Hekimlik” konulu bilgilendirme notunun üyelere elektronik ortamda  gönderilmesine,

 


Bu HABERİ Paylaş!