Temsilciler Kurulu (TK) Eylül 2017 Toplantı Notları


  • Eylül 28, 2017
  • 2060

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Eylül ayı toplantısı,
- Sağlık sistemindeki son değişikliklerin değerlendirilmesi ,
- Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Hastalıkları EAH yeniden inşa şüreci son durumu,
- Fatih Sultan Mehmet EAH kliniklerinin taşınması,
- İstanbul Tıp Fakültesi'nin taşınması
gündemleriyle, 12 Eylül 2017 Salı günü, 19.00-20.30 saatleri arasında,  İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda (Cağaloğlu) yapıldı.
Toplantı, Temsilciler Kurulu Divanı üyeleri Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU ve Dr. Azizcan KILIÇ’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.
 “İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hekimlerinin nöbet ücretlerinin ödenmemesi” ek gündem maddesi olarak kabul edilerek toplantıya geçildi.
Toplantı notları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Sağlık Bakanlığı Yapılanmasındaki Son Değişiklikler:
TTB Merkez Konseyi  Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in değerlendirmeleri:
- Sağlıkta Dönüşümün 2003 yılında ‘Sağlık kanunu tasarısı taslağı’, 2004 yılında ‘Kamu Yönetimi Temel İlkelerine Yönelik Kanun’u ile ilk kez ‘İlişkili Kuruluş’ tanımı yapıldı. Bu kanun taslağı dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. 2007 yılında ‘Kamu Hastaneleri Birliği Pilot Uygulamaları Hakkında Kanun’ ile özerk yapı- bütçe planlaması yapıldı. 2011 yılında 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı merkezi yapılanması değiştirildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu(TKHK) ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu(THSK) oluşturuldu. 2012 yılına gelindiğinde sağlık müdürlükleri afetlerle ve acil hizmetlerle ilgili hizmetler ile sınırlandırıldı. 2015 yılına gelindiğinde Sayıştay raporu TKHK’a bağlı hastanelerin borç yükü altında olduğunu ortaya koydu.
 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu neden döner sermaye ile yürütülemedi?

· SUT fiyatlarının arttırılmaması,
· Toplanamayan SGK primleri (son olarak 53-TL olarak tüm primlerin eşitlenmesine rağmen),
· Yeni oluşturulmuş 10.600 yöneticinin maliyeti

Son düzenleme ile ‘ilişkili kuruluş’ kavramı ortadan kaldırıldı. Yeniden merkezileşme kararı alındı. Bu, tek başına olumlu bir karar olarak değerlendirilemez. Sağlıkta dönüşüm projesinin temeline ilişkin değişen bir şey yok. Buradaki amacın merkezi kontrolü arttırmak olduğu görülüyor.  “TTB olarak sağlıkta dönüşüm projesinin özünün değiştirilerek; genel bütçeden karşılanan yaygın, nitelikli sağlık hizmetinin hedeflenmesinden yanayız. “dedi.
Prof. Dr. Reşat Belger Beyoğlu Göz Hastalıkları EAH Temsilcisi Dr. Hikmet ÇEVİK’in gündemle ilgili değerlendirmeleri:
- İki yıl öncede benzer bir değişiklik gündeme gelmişti. Sistemin zarar edeceği en başından belliydi. Bu planlamayı yapanlar da bunun farkındaydı. Tercihler siyasi tercihlerdi, kar etmesi ilk hedef değildi. Amaç sağlık hizmetini piyasalaştırmaktı. Bu sadece sağlık ile sınırlı değildi. Bugün gelinen noktada hiçbir siyasi hedeflerine ulaşamadılar. Farklı şekillerde yansıtsalar da sistemin kaldırılmasının temel nedeni siyasal hedeflerinin hiç birinin başarılamamasıdır. Geldikleri noktayı kabul ettirebilecekleri bir siyasi güç yoktu. Değişiklik burada son bulmayacak çünkü örneğin şehir hastanelerinin sorunlarını çözebilecek bir durum yok. Devletçiliğe geri dönmekle ilgili önemli bir adım atılmış oldu. Yerli ilaç ve tıbbı malzeme ile ilgili yeni çalışma söz konusu.

Dr. Onur Çeçen’in gündemle ilgili değerlendirmeleri:
- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun yeniden yapılanmasında ilçe tabanlı sistem öngörülüyor, sürdürülebilir mi belli değil. Aile hekimliğinin de yeniden yapılanması söz konusu. Yeni yapılacak devlet hizmet yükümlülüğü atamalarında aile hekimliklerine de atama yapılabileceği ortaya kondu. Mecburi hizmetle aile hekimliği yapanların cari giderleri kesilecek. Kira sözleşmesi vb. gibi ödemeleri bizzat Sağlık Bakanlığı yapacak. ASM’lerin kamulaştırılması söz konusu olabilir. Sanal ASM’lerdeki aile hekimlerinin maaşları 3000tl civarında.

Dr. Güray Kılıç’ın gündemle ilgili değerlendirmeleri:
- “Yeni düzenleme ilgili TTB olarak biz nasıl tutum alabiliriz? Tutum almak hekim hareketi olarak bizim görevimiz. Bakanlığın geri adım attığı ortada ama özünde bir değişiklik yok. Dünya Bankası reçetesi hala uygulanmaktadır. Bu 12 Eylül 1980’e kadar geri götürülebilir. Sağlık bir kamu hizmeti olarak sunuluyor mu? Akp’nin sağlık sisteminde böyle değildir. Sağlık satılabilir bir metaya dönüştürülmüştür. En büyük müşteri SGK, üzerine ilave ücret. Meselenin özü,  sağlık hizmeti alacakların ücret ödemek zorunda olmalarıdır. Devletçiliğe dönüş denebilir mi? Kamu Hastaneleri Birliği; hastaneleri özel hastane mantığı ile yönetmektedir. Türkiye’deki birikim bu modelin reddini getirmiştir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde kliniklerin yapısı da değiştirilmiştir. Yeni model kamu hastanesine geri dönüş olarak görülebilir. Kesin olan şey bu durumun AKP’nin başarısızlığı olmasıdır. Biz bunun görmezden gelinmesine izin veremeyiz. Sözleşmeli çalışma (taşeron) sistemi değişmedikçe sistemin değiştiğini devletçiliğe dönüş olduğunu söyleyemeyiz. Sistemin özü şehir hastaneleridir. Finansman nasıl sağlanacak? Büyük bir belirsizlik var. Bu dönem teşhir etme ve alternatifi söyleme dönemidir. Bize büyük bir sorumluluk düşüyor. Hekimlerle buluşmanın yollarını aramalıyız. Bu gündemle yapılacak bölge toplantılarını meclise ve yönetim kurula somut öneri olarak sunuyorum.” Dedi.

2. Hekime Yönelik Şiddet:
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet MENGÜÇ’ün yaptığı bilgilendirmede; “Hekime yönelik şiddetin resmi kayıtlardaki sayısı günlük 30-32’dir. Toplumdaki algı şiddeti besliyor. Son yaşadığımız olayda sadece muayene olamadığı için odasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan meslektaşımız şiddet eşiğinin ne kadar düştüğünü gösteriyor. Sağlıkta dönüşüm programının temellerinden biri olan hekimlerin itibarsızlaştırılması sorunun temelidir. Siyaset kurumunun da bu konuda söz söylemesi gerekli.  Muhalefet partileri bile sağlık sistemi ile ilgili söz söyleyemezken hekim örgütlerinin işi çok zorlaşıyor.” dedi.

3. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki son durum :
Hastane temsilcimiz Dr. Ersin BALTACI tarafından bilgilendirme yapıldı: Dr. Ersin BALTACI, “İmar değişikliği planına karşı Bakırköy Kent Savunması olarak basın açıklaması yapılalı 2 ay oldu. Şu an da hastanede gözle görülen bir çalışma yok. İmza kampanyası devam ediyor. Hafta sonları ortak platform ile birlikte Bakırköy halkına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Toplanan on binlerce imzanın TBMM’ye gönderilmesi için çalışmalar yapılıyor.” Dedi.

4. İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) ‘nın taşınması:
İstanbul Tabip Odası İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Zeynep SOLAKOĞLU tarafından bilgilendirme yapıldı:  SOLAKOĞLU; “daha önceki toplantılarda duyurduğumuz hastanede çalışan hekimler ile buluşmayı planladığımız toplantımızı gerçekleştirdik. Hekimlerin ortak düşüncesi,  öncesinden hali hazırda projesi olan yerinde yapılanmadır. Sonrasında dekanlık ile bir görüşme yaptık. “ÇAPA yerinde yapılandırılmalıdır” başlıklı bir broşür hazırlandı. E-mail ile bilgilendirme çalışması yapıldı. Esnaf ve öğrenci desteği yüksek oranda. “ dedi.

5. Fatih Sultan Mehmet E.AH. Kliniklerinin taşınması ile ilgili son durum:
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melahat Cengiz tarafından bilgilendirme yapıldı:  İlçede bulunan sivil toplum kuruluşları,  (Ataşehir Kent Konseyi, Tüko-Der vb.), muhtarlar ve TMMOB ile birlikte ‘FSM İnisiyatifi’ isimli ortak platform kurulduğu,  geniş katılımlı iki toplantı sonrasında hastane önünde basın açıklaması yapılarak imza kampanyası başlatıldığı, genel taleplerin hastanenin kapatılması ya da taşınmasının önlenmesi ile birlikte yerinde yeniden yapılandırılması ve kapatılan kadın doğum ve çocuk kliniklerinin yeniden açılması olduğu, bu amaçla; mahalle toplantıları ve özellikle semt pazarlarında imza masaları ile çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

6. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hekimlerinin nöbet ücretlerinin ödenmemesi:
Asistan temsilcisi Dr. Feryal Tuğba Yıldız tarafından bilgilendirme yapıldı:
Dr. Feryal Tuğba YILDIZ; “Daha önceden de gecikmeli ödenen nöbet ücretleri 2 aydır ödenmediğini, konuyu özlük işlerine ya da dekanlığa sorduklarını,  ‘’para yok’’ şeklinde yanıt aldıklarını, muhatap bulamadıklarını, asistanlar olarak ciddi maddi sıkıntı çektiklerini, Asistanlar olarak her klinikten temsilci belirlediklerini ve iletişim halinde olduklarını belirterek;  öncelikle toplu dilekçe ve dekanlık ile toplantı talep etmeyi düşündüklerini, Tabip Odası’nın bu konuda öncelikle hukuki destek vermesini beklediklerini, bunun dışında farklı destekler de olabileceğini ifade etti.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, konuyu görüşmek ve ortak çözüm üretmek amacıyla Yönetim Kurulu ve Oda avukatları ile bir araya gelmesi için hastane temsilcilerini 19 Eylül Salı günü yapılacak toplantıya davet etti.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantıda,  Aile hekimlerinin özlük hakkı kayıpları ve Şehir Hastaneleri’nin ortaya çıkardığı hak kayıplarının hekim kamuoyuna ulaşmasının önemli konu başlıkları olduğu vurgulandı.

17 Eylül 2017 tarihinde Kartal Meydanı’nda yapılacak ‘Laik Eğitim Mitingi’ne çağrısı ile toplantı sonlandırıldı.

İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı


Bu HABERİ Paylaş!