Temmuz Ayı


  • Haziran 22, 2018
  • 3137

12 TEMMUZ 2016

1)Dr. Nalyan Shener Mustafa, Dr. Fatma Ekici, Dr. Engin Sarıgöz, Dr. Sami Kağan Çağlar, Dr. Mehmet Mehdi Deniz, Dr. Hasniye Acıoğlu, Dr. Melek Vuslat Özdoğan, Dr. Baran Kul, Dr. Tolga Totoz, Dr. Süleyman Yılmaz, Dr. Hülya Sağlam, Dr. Rıdvan Serin, Dr. Jamshid Hamdard, Dr. İclal Nur Bulut, Dr. Uğur Ekici, Dr. Murtaza Çit ve Dr. Mehmet Karaca’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Salahettin Mısırlıoğlu’nun istifasının kabulüne,

3)Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………………  hakkında
-    Hasta ………………  ’ın sevkini (-sevk alınacak hastanenin ilgili hekimi ile bağlantı kurmadan,- daha yakında başka hastaneler varken uzak bir hastaneye sevk ederek) usulüne ve tıbbi kurallara uygun yapmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 7. Maddesi gereği soruşturma açılmasına (HUB-2048/G-6153),

4)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından gönderilen yazı ekinde bulunan soruşturma raporunda;
“Sahte ve usulsüz reçete tanzim edildiği; hastayı hiç görmeden, muayene etmeden getirilen TC kimlik numaraları ile istenilen ilaçların reçete edildiği”nin tespit edildiği
ifade edilmesi üzerine konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Sahte ve usulsüz reçete tanzim etmek, hastaları görmeden reçete tanzim etmek iddiasıyla; TTB Disiplin Yönetmeliği 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile
Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2049 /G-6585)

5)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, başvuru konusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için Dr. ………………  hakkında
-    ……………… in gebelik takibinde özensiz davranmak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2050-/G-6561),

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, ilgi yazı ile tarafınızdan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilemediğinin anlaşılması nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………………  hakkında
-    ………………  isimli çocuk hastanın teşhis ve takibinde özensiz davranmak, gerekli tahlil ve tetkikleri yapmayarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 14. Maddesini ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2051/G-5829),

7)Odamıza ………………  tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi için
-    Vefat eden ………………  yönelik takip ve tedavide tıbbi ihmal hata yaparak/özensiz davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ………………  hakkında oluşturulan HUB-2033-(G-6368) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,19 TEMMUZ 2016

1)Dr. Mehmet Serkan Alpaslan, Dr. Seda Ülgen, Dr. Rahmet Mustapayev, Dr. Bestami Yalvaç, Dr. Mesude Selin Aktan Gülöksüz, Dr. İbrahim Şahin, Dr. Yeliz Gümüş, Dr. Sema Ertan, Dr. Davud Aslanlı, Dr. Gülden Demirci Otluoğlu, Dr. Akan Yaman, Dr. Lorenc Jasharlları, Dr. Gamze Ayar Karakoç, Dr. Gamze Naime Dinçyürek, Dr. Mehmet Fatih Erdem, Dr. Ümmühan Molak Avcı, Dr. Sedat Çiçek, Dr. Zehra Arzum Uzundemir, Dr. Şeref Has, Dr. Hale Ökmen, Dr. Nihat Boztaş, Dr. Rimah Aşkar ve Dr. Kubilay Ükinç’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Mehmet İkbal Köçeroğlu ve Dr. Hülya Yüzer’in istifalarının kabulüne,

3)Odamıza ………………  A.Ş. müvekkili Av. ………………  tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda, şikayetçiye iletilen
1.    Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak Dr.………………  muayene ile “Lomber HNP” teşhisi koyma becerisi, hak ve yetkisi vardır.
MR gibi ileri inceleme yöntemleri, akılcı teşhis kuralları gereği, gerekli durumda başvurulan yöntemlerdendir.
2.    İlaç kullanımı ve istirahat sonucunda hastanın iyilik halinin sağlanması, beklenen bir sonuçtur.
şeklindeki değerlendirme yazısına Av………………  tarafından itiraz edildiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB/G-6640),

4)Hasta ………………  Özel ………………  Hastanesi’nde Dr. ………………  tarafından yapılan aşı ile ilgili düzenlenen dosyanın, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletmesi üzerine oluşturulan HUB/G-6757 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş; dosyada, hasta İsmihan ………………  Dr. H………………  ’nin mükerrer aşı yaptığı, mükerrer aşının ………………’na ek bir sağlık sorunu yaratmayacağı, yapılan mükerrer aşının yok farz edilerek aşı programına davam edilmesinin uygun olacağı, Dr. ………………  ’nin aşıyı sehven yaptığını ifade ettiği, İsmihan ………………  ’nun doğumundan itibaren Dr. ………………  tarafından takibinin yapıldığı, birçok kez muayene edildiği, bu nedenle “sehven aşı yapma” savunmasının kabul edilmesine, ancak benzer durumların yaşanmaması için çalışma biçimini buna göre düzenlemesi ve kontrol mekanizması kurması konusunda Dr. ……………… ’nin uyarılmasına,

5)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, Dr. ………………  hakkında;
-    Buğday ile ilgili gerçek dışı bilgi vermek,
-    Halka yönelik bilgilendirmede “Beslenme ve Diyetetik” alanda doğru olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış bilgileri, kanıtlanmış/doğrulanmış gibi vermek,
-    Bilgi vermede kullandığı dil ve yöntem ile bilim insanına ve hekimliğe yakışmayan tutum içinde olmak,
-    Tıp hekimi olarak halkı yanlış bilgilendirmek ve bu yolla halk sağlığına zarar vermek,
-    Reklam yapmak iddialarıyla,
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c (Meslektaşlarına ve diğer sağlık meslek mensuplarına karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak veya kötülemek), 3/d (Hasta üzerindeki mesleki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanmak), 3/e (Hasta haklarına saygı göstermemek), 4/d (Tanıtım kurallarına aykırı davranmak), 4/f (Meslek uygulaması sırasında veya tabip odası ile ilişkilerinde herhangi bir şekilde haksız kazanç teminine yönelik davranışlarda bulunmak), 5/i (Bilimsel araştırma verilerini değerlendirirken ve yayına hazırlarken bilimsel gerçekleri yansıtmamak) ve 7. maddeleri (I-Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren eylem ve durumlara nitelik ve ağırlık itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. II- Benzer suçun tekrarında bir üst ceza verilebilir. III- Disiplin cezalarının verilmesinde eylemin veya yarattığı sonucun ağırlığına göre onur kurulları geniş takdir hakkını kullanmakta serbesttir.) ile soruşturma açılmasına (HUB-2052 /G-5989),

6)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için iletilen ………………  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu, Dr. ………………  tarafından ……………… ’ye düzenlenen rapor ve Dr. ………. tarafından Odamıza iletilen bilgilendirme yazısı birlikte değerlendirildiğinde;
-    Dr. ………………  ’nın ………………  ’ye verdiği istirahat raporunda tarih ve protokol numaralarının bulunduğu (tarih: 03.05.2015, Protokol No: 416134),
-    İstirahat raporunun “Halluks Valgus” teşhisi ile verildiği; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak Dr. ……………… ’nın bu teşhis ile istirahat raporu verme hak ve yetkisinin bulunduğu, hastalığın asıl olarak cerrahi müdahale ile tedavi edilebileceği bilinmekle birlikte ağrı yakınması ile gelen hastanın önce istirahat ettirilmesinin ve cerrahi tedavinin daha sonra düşünülmesinin uygun olduğu;
-    Sonuç olarak; raporun usule ve fenne uygun olmadığı tespitini yapan ………………  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu kararının uygun görülmediği, Ancak; hekimlerin hastalara tedavi önerirken, istirahat verirken, bu kararlarına esas olan tıbbi durumu kayıtlara geçirmesinin çok önemli olduğu, yeterli ve gerekli düzeyde kayıt tutmanın, hekimlik uygulamasının bir parçası olduğu; tıbbi kayıt tutmanın kronik hastalıkların takibinde özel bir yeri olduğu gibi aynı zamanda hukuki ihtilaflarda da hekimlik uygulamasının kanıtları niteliğinde olduğu,
-    Dr. ……………… ’nın Halluks Valgus teşhisi ile birlikte hastanın diğer bulgularını (ağrı) kayda almadığı, tedavi planlamasını yazılı hale getirmediği (talep edilen tıbbi kayıtlar Odamıza iletilmemiştir) dikkate alınarak, tıbbi kayıtlar tutması konusunda Dr. ………………  ’nın uyarılmasına (HUB/G-6702)

7)Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na ait Suç Duyurusu Raporu ve ekleri değerlendirilmiş,
Dr. ………………   hakkında,
-    ………………  isimli hastanın sağlık durumu elvermediği halde, elektif koşullarda yapılması gereken ameliyatını uygun olmayan zamanda yapmak iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına,
Dr. ………………   ve Dr. ………………   hakkında,
Sağlık durumu elvermediği halde, ………………  isimli hastanın ameliyatına onam vermek iddiasıyla  Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2053/G-6749),

8)Odamıza ihbaren yapılan başvurularda ve basından yapılan izlemeler sonucunda Dr. ………………  hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    Meslek odasına kayıt olmada serbest hekimlik yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği 4/a maddesi ile
-    Gerekli yasal bildirimlerde bulunmadan ülkemizde hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 3/g maddesi ile
Dr. ………………  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2054 /G-5450),

9)Odamıza Diyarbakır Tabip Odası tarafından iletilen ………………  ’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; 29.04.2015 tarih ve HUB/G-5458-227830 sayılı yazımız ile 02.09.2015 tarih ve HUB/G-5458-233714 sayılı yazılarımıza Dr. ………. tarafından aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediği anlaşılmış olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ………. isimli hastaya yönelik teşhis ve tedavide tıbbi ihmal ve h ata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
-    Çalışma adresini İstanbul Tabip Odası’na bildirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2055 /G-5458)

10)Odamıza Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    Acil durumdaki ………….. isimli hastaya bakmamak/hastaneye kabul etmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. maddeleri ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2056/B-994),

11)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; Dr. ………. gönderilen 22.04.2015 tarih ve HUB/G-5480-227544 sayılı yazımıza aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediği anlaşılmış ve kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği 4/b maddesi ile
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 4/g maddesi ile
-    Hasta haklarına saygı göstermemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1071 /G-5480)

12)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru dosyasında yer alan İnceleme Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda
-    Hasta temini için aracı tutmak, hastaların il dışından Özel ……….. Merkezi’ne gelmeleri için araç temin etmek iddiasıyla hakkınızda TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/e, 4/f maddeleri ile
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüz işlemler yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
Özel ……….  Merkezi’nin soruşturmaya konu olan dönemde mesul müdürü olan Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2042-(G-6713) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru konusunun açıklığa kavuşturulabilmesi için Dr. ………. istenen, bilirkişinin talep ettiği  “ek bilgi ve belgelerin” aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, Dr. ………. hakkına,
-    Tıbbi hata ve ihmal ve takipte özensizlik iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği 4/t maddesi ile
-    Tıbbi kayıtları yetersiz tutmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
başvuru konusu olan, hastanın Özel ……….  Hastanesi’ndeki tedavi ve takibi ile ilgili olarak değerlendirme yapılabilmesi için hasta ile ilgili klinik gözlem ve bulgularının, tedavi planlamasının ve Dr. ……….’ye atfen ifade edilen sözlerle ilgili değerlendirmesinin, tıbbi kayıt örnekleri ile birlikte Odamıza iletilmesi talebinin aradan geçen zamana karşın Dr. ………. tarafından yanıtlanmadığı görülerek,
-    Tanık olarak bilgilendirme yapmayarak tıbbi sürecin açıklığa kavuşturulmasını engellemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/o maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2057 /G-5039),

14)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu inceleme ile ilgili olarak, Özel ……….  Hastanesi’nden 19.07.2014 tarihinde Özel ………. Hastanesi’ne sevk edilen hasta ………. ( TCKN: ……….)’a ait “Epikrizi ile hastanın ilk yatırılma anında bakılan tetkik sonuçlarının” onaylı bir örneğinin, 18.02.2015 tarih ve HUB/G-5296-224616 sayılı yazımız ve 09.09.2015 tarih ve HUB/G-5296-234061 sayılı yazımız ile talep edildiği, ancak aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği anlaşılarak, Yönetim Kurulumuzca hastane mesul müdürü Dr. ………. hakkında
-    Hastane başhekimliğinden talep edilen tıbbi belgeleri  Oda Başkanlığı’na ulaştırmayarak Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/o maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2058 /G-5296),

15)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, söz konusu inceleme ile ilgili olarak, 11.06.2014 tarihinde Özel ……….  Hastanesi’nde doğumu gerçekleştirilen ……….’e ait ebe-hemşire kayıtları dahil doğum süreci takipleri ve bu sürece ait tüm kayıtların onaylı bir örneğinin, 18.02.2015 tarih ve HUB/G-5287-224665 sayılı yazımız ve 09.09.2015 tarih ve HUB/G-5287-234062 sayılı yazımız ile hastane başhekimliğinden talep edildiği, ancak aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği anlaşılarak, Hastane başhekimi Dr. ………. hakkında
-    Hastane başhekimliğinden talep edilen tıbbi belgeleri Oda Başkanlığı’na ulaştırmayarak Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/o maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2059 /G-5287)

16)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; 27.05.2016 tarih ve HUB/G-4925-229046 sayılı yazımız ile bilirkişi raporunda yer alan belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlanması ve rapor ile ilgili kanaati ile birlikte Odamıza iletilmesi talebimizin aradan geçen zamana karşın Dr………. tarafından yanıtlanmadığı görülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’in anestezisine, ortaya çıkan tabloya müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2060 /G-4925)

17)Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-5307 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş,
-    Dr. ……….’ın deontoloji kurallarına aykırı davranması ve Dr. ……….’i darp etmesi iddiası ile ilgili cezai soruşturma açmaya yeter kanıtların bulunmaması nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmadığına;
-    Sorunların mesleğin değerlerini geliştirecek bir anlayış ile ve hekimliğe yakışan tutum ile çözülmesinin önemli olduğu gerçeğinin her gün biraz daha yakıcı bir biçimde kendisini hissettirdiği görülerek, Dr. ……….’a sorunların çözümünde deontoloji kurallarına uyulması uyarısı yapılmasına,

18)15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimini protesto etmek ve demokrasiyi savunmak üzere CHP’nin çağrısı ve çeşitli sendika, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 24 Temmuz 2016’da Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilecek “Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi”ne katılınmasına, miting harcamalarına destek için 500 TL bağışta bulunulmasına,

19)Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar verilmesi ile ilgili hukuk bürosu bilgilendirmesinin tüm üyeye elektronik ortamda yapılmasına,
20)15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimini telin etmek ve ülkemizde demokrasi, insan hakları ve özgürlük değerlerini savunduğumuzu ifade etmek üzere bir yazının web sitemizde yayınlanmasına,

26 TEMMUZ 2016

1)Dr. Berktuğ Erdoğan, Dr. Murat Gülşen, Dr. Vedha Sidar Gökoğlu, Kürşat Akagündüz, Dr. Didem Taş, Dr. Handan Umur, Dr. Fikret Büyüksu, Dr. Mahmoud El Sawan, Dr. Hülya Halis, Dr. Sevgi Erat, Dr. Gönül Büyüksu, Dr. Burak Duymaz, Dr. Murat Yıldırım, Dr. Özen Alemdar, Dr. Funda Evrensel, Dr. Mustafa Evrensel, Dr. Ümit Yalçın, Dr. Işıl Bulur ve Dr. Doğan Gültekin’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Şevki Melikoğlu ve Dr. İrfan Çakır’ın istifalarının kabulüne,

3)Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu’nun değerlendirilesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
Dr. ………. hakkında
-    Üçüncü kişilerin talebi ile hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden 7 adet ilaç kullanım raporu ve 34 adet reçete düzenlemek iddiasıyla,
Dr. ………. hakkında
-    Üçüncü kişilerin talebi ile hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden 72 adet ilaç kullanım raporu ve 318 adet reçete düzenlemek iddiasıyla,
Dr. ………. hakkında
-    Üçüncü kişilerin talebi ile hak sahiplerini görmeden ve muayene etmeden 7 adet ilaç kullanım raporu ve 230 adet reçete düzenlemek iddiasıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/f, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile oluşturulan HUB-2039-(G-6688) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen T.C. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/90174 Karar No’lu “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar”ı ve küretaj işlemi ile ilgili tıbbi kayıtların değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Eşin rızası alınmadan gebeliği sonlandırarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3. maddesini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2035-(G-6502) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu tarafından iletilen Cenk YÜREK’e ait başvuru üzerine,
-    Hastanın sağlığına ve şahsiyetine gerekli özeni göstermemek, ayrımcılık yapmak
iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1937-(G-4876) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)BİMER hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş; iddia konusu ile ilgili olarak Dr. ………. den bilgilendirici açıklama talep edilen 05.02.2014 tarih ve HUB/G-4441-207122 sayılı, 06.08.2014 tarih ve HUB/G-4441-215256 sayılı ve 09.09.2015 tarih ve HUB/G-4441-234066 sayılı yazılarımıza aradan geçen zamana kadar yanıt verilmediği anlaşılmıştır. Bunun üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesini ihlal etmek
İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2061 /G-4441),

7)Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, https://www.youtube.com isimli internet sitesinde yer alan “Doç. Dr. ……….” başlıklı görüntülerde,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddelerini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. İbrahim AŞKAR hakkında oluşturulan HUB/R-1050 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Odamıza ………. tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6520 sayılı dosyası görüşülmüş olup, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye iletilen değerlendirme yazısına ………. tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, dosyanın TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……….’ın sevkini (-sevk alınacak hastanenin ilgili hekimi ile bağlantı -kurmadan,- daha yakında başka hastaneler varken uzak bir hastaneye sevk ederek) usulüne ve tıbbi kurallara uygun yapmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 7. Maddesi gereği
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2048-(G-6153) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamıza ihbaren bildirilen, instagram isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1059 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Bebek ……….’nın Özel ……….  Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki takibinde ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/t ve 5/i maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2063 /G-6620)

11)Odamıza T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen rapor görüşülmüş olup, Özel ………. Hastanesi’nde, gerçekte hasta olmadıkları halde veya usulüne uygun olmayan biçimde
    ………. isimli hastaya 11.04.2012 tarihinde,
    ……….  isimli hastaya 13.08.2013 tarihinde,
Hipogonadotropik hipogonadizm teşhisi ile;
    ……….  isimli hastaya 02.04.2014 ve 12.04.2014 tarihlerinde,
    ……….  isimli hastaya 25.06.2013 tarihinde,
Polikistik over sendromu teşhisi ile
İlaç kullanım raporu çıkarmak, usulüne uygun olmayan ilaç kullanım raporu düzenlemek iddialarıyla Dr. ………. hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7.maddeleri ile,
    ……….  isimli hastaya 11.06.2012 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 22.08.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 14.02.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 06.09.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 23.08.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 09.09.2013 ve 03.10.2013 tarihlerinde,
    ………. isimli hastaya 26.10.2013 tarihinde
    ………. isimli hastaya 22.07.2013, 25.09.2013 ve 03.03.2014 tarihlerinde
Hipogonadotropik hipogonadizm teşhisi ile;
    ………. isimli hastaya 11.03.2014 tarihinde
    ………. isimli hastaya 19.11.2012 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 14.08.2014 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 04.02.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 24.12.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 24.12.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 05.12.2012 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 18.11.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 11.02.2014 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 26.05.2014 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 21.11.2012 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 16.12.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 03.02.2014 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 11.06.2013 tarihinde,
    ………. isimli hastaya 25.11.2013 tarihinde
Polikistik over sendromu teşhisi ile
İlaç kullanım raporu çıkarmak, usulüne uygun olmayan ilaç kullanım raporu düzenlemek iddialarıyla Dr. ………. hakkında, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile soruşturma  (HUB-2062/G-6782),

12)Odamıza ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2023-(G-6623) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, şikayetçi vekilinin şikayetinden vazgeçtiğinin görülmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13)BİMER hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya ve bilirkişi görüşü değerlendirilmiş ve kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………. ve ………. için yapılan tetkiklerde yanlış sonuç çıkarmak,
-    Yanlış sonuç ortaya çıktığında düzeltici yaklaşım içinde olmamak iddiasıyla; TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2064 /B-971)

14)Sağlık Bakanlığı’na ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6530 sayılı dosya görüşülmüş olup, Yönetim Kurulumuzun 24.05.2016 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili verilen
-    Dr. ……….’ın evlilik raporunu, ………. nu (……….) bizzat muayene etmeden verildiği iddiası ile ilgili kanıtların bulunamaması nedeniyle soruşturma açılmasına yer olmadığına,
-    Dr. ……….’ın adı geçen ilacı reçete etme yetkisi olduğu, reçeteleri ev ziyaretlerinde kaleme aldığı; ilacın hastalık öyküsü ile uyumlu olduğu anlaşılarak soruşturma açılmasına yer olmadığına
şeklindeki karara ………. vekili Av. ……….’ın itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……….un teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2029-(G-6669) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16)Disiplin işlemi yönüyle değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyasının değerlendirilmesi sonucunda,
-    Muayenehane girişinde bulunan “……….” tanımlaması ile Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/j maddesini ihlal etmek,
-    Muayenehane adına bastırılan katalogda “……….” ve “……….” aletlerinin tanıtımını yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d maddesini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2038-(G-6714) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17)İstanbul Tabip Odası’nın de üyesi bulunduğu Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS)’nun 6-9 Ekim 2016 tarihlerinde Bükreş-Romanya’da  yapılacak olan Genel Kurulu’na Odamızı temsilen Dr. Arda Saygılı’nın katılmasına, katılım ile ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanmasına,
18)Sağlık ve hekimlik alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, elde edilecek veriler ışığında önümüzdeki dönem çalışmalarını planlamak üzere, 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde DİSK Birleşik-Metal-İş Gönen Tesisleri’nde Odamız seçilmiş kurul ve komisyon üyelerinin katılımıyla “İTO Yönetim Kurulu Program Çalıştayı” yapılmasına,

19)Yeni dönem hastane temsilcilerinin seçim süreci çalışmalarının başlatılmasına, Temsilciler Kurulu Divanı’nın bu gündemle 2 Ağustos 2016 günü toplantı yapmasına, sürecin takibinden Yönetim Kurulu adına Dr. Melahat Cengiz’in sorumlu olmasına,

20)Odamız Temsilcisi olan ve 20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurum hekimi olarak görev yapan Dr. Hüseyin Gazi Yaman’ın 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası açılan soruşturmalar sürecinde “FETÖ/PDY” gerekçesiyle açığa alınmasına karşı meslektaşımıza yönelik haksız ithamların geri çekilmesi ve göreve iadesi talebiyle 5 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı yapılmasına,


Bu HABERİ Paylaş!