Şubat Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 2794

7 ŞUBAT 2017
1)Dr. Yasin Keskin, Dr. Güner Sönmez, Dr. Hakan Sarman, Dr. Serhat Yentür, Dr. Bünyamin Öztürk, Dr. Celalettin Sever, Dr. Önder Yalçın Özkaya, Dr. Atakan Yücel, Dr. Osman Temizöz, Dr. Yaşar Tunç, Dr. Mustafa Selçuk Kayacık, Dr. Tuğba Meryem Özviran Gençhellaç, Dr. Özlem Nuray Sever, Dr. Ayşe Gül Erdoğan, Dr. Nedim Yıldız, Dr. Fatih Doğru, Dr. Ferhan Çalkın, Dr. Akif Acay, Dr. Muzaffer Sarıaydın, Dr. Bekir Vecdi Bayramoğlu, Dr. Selim Kocasaraç, Dr. Feridun Kurtoğlu, Dr. Emel Yavrucuoğlu, Dr. Bora Koç, Dr. Hasan Yavrucuoğlu, Dr. Yılmaz Sezgin, Dr. Maryam Alavı, Dr. Şeyhmus Aydın, Dr. Ali Atakhan Yıldız ve Dr. Mürşit Koç’un üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Fatih Ziya Boyar ve Dr. Bedia Topçu’nun istifalarının kabulüne,

3)Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilin ……….’ye ait başvuru üzerine oluşturulan HUB-2125-(G-5411) sayılı dosya görüşülmüş olup, 10.08.2016 tarih ve 250558 sayılı yazımızla Dr. ……….’den talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediği görülerek, dosyanın Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için
-    Eylül 2014 tarihinde muayenesini yaptığı, tetkikler yaptırdığı hasta ………. İ’nin teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek
iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,

Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2126-(G-5517) sayılı dosya görüşülmüş olup, başvuru ile ilgili talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın yanıtlanmadığı görülerek,
-    Tutuklu hasta ……….’yı kelepçeleri ile muayene etmek, bunun hasta tarafından kabul edilmemesi üzerine yüksek sesle hastaya bağırmak, küfür ve hakaret etmek, hastanın tedavi haklarını ihlal etmek 
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. Maddeleri ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,

4)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosyanın, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’ın teşhis, tedavi, müdahale ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2127 /G-7050),

5)Dr. ……….’e ait instagram isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan paylaşımlar Yönetim Kurulumuzun 07.02.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddeleri ile
-    Uzmanlık dışı girişim yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1090),

6)Show TV isimli televizyon kanalında yayınlanan, Dr. ……….’un da konuk olarak katıldığı “Zahide İle Yetiş Hayata” isimli programda Dr. ………. tarafından kullanılan ifadeler nedeniyle oluşturulan HUB-2128 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, söz konusu ifadeler nedeniyle
-    Hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak ve
-    Etik ihlalde bulunmak
iddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,

7)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2122-(G-6755) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin 2017 yılı “Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi”ne ilişkin, alanımızla ilgili konular itibariyle, ortak çalışma yürütülmesine, sürecin takibi adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muzaffer Başak’ın yetkili kılınmasına,14 ŞUBAT 2017
1)Dr. Seyfettin Üstünsoy, Dr. Serdal Sözüneer, Dr. Tuba Unkun, Dr. Fatih Ergün, Dr. Naci Topaloğlu, Dr. Burak Uz, Dr. Eda Beden, Dr. Muhammed Nuri, Dr. Heydar Huseynov, Dr. Osman Zikrullah Şahin, Dr. Fatma Canan Gücük Tezel, Dr. Fatma Kaya, Dr. Ahmet Hakan Birkent, Dr. Haluk Emin, Dr. Zafer Çetinkaya, Dr. Ali Attila Aydın, Dr. Yurdun Gençelli, Dr. İsmail Kalkar, Dr. Engin Duruk, Dr. Hamdi Özkan, Dr. Nevzat Bulut, Dr. Emre Yorgancıgil, Dr. Furkan Certel, Dr. Süheyla Ertaş ve Dr. Mehmet Toker’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Mehmet Karacan’ın istifasının kabulüne,

3)Odamıza iletilen Özel ………. Merkezi’ne ait tanıtım broşürleri üzerine oluşturulan HUB/R-1084 sayılı dosya görüşülmüş olup, Merkez mesul müdürü Dr. ……….’ın, Tıp Merkezi dışında dağıtım yapılmadığı yönündeki açıklamasının kabul edilmesine ve cezai işleme gerek olmadığına, ancak, başvuruyu hekim duyarlılığı ile değerlendirmesi ve tanıtım/bilgilendirme yöntem ve araçlarınıza özen göstermesinin mesleki yaşamına olumlu etkileri olacağı; hukuki, mesleki ve idari yaptırımlarla karşılaşmasını engelleyeceğini unutmaması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

4)BİMER hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    Dr. ………. için soruşturma açılmasına yer olmadığına, ancak hekimin hekimlik uygulamalarında esas alacağı tek kıstasın bilimsel özgürlük ve tıbbi bağımsızlık olduğunun Dr. ……….’e hatırlatılmasına,

5)Odamıza Dr. ……….  tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    whatsApp grubunda yer alan paylaşımlarla meslektaşını zemmetmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2129/G-7083),

6)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1087 sayılı görüşülmüş olup; Özel ………. Tıp Merkezi girişinde yer alan  “Eski Dişleriniz İçin İmblant Kampanyanız Başlamıştır” içerikli afişle;
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı hareket etmek, hasta haklarına saygı göstermemek, tıp dışı haksız rekabete yol açıcı duyuru yapmak, reklam yapmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,

7)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen Özel ………. Hastanesi’ne ait SMS mesajları üzerine oluşturulan HUB/R-1086 sayılı dosya görüşülmüş,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı hareket etmek, hasta haklarına saygı göstermemek, tıp dışı haksız rekabete yol açıcı duyuru yapmak, reklam yapmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,

8)Odamıza Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 16.11.2016 tarih ve HUB/G-6983-254623 sayılı yazımız ile iddialara ilişkin Dr. ……….’ten talep edilen bilgilendirici açıklamanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, konunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca karara bağlanabilmesi için
-    Alerji uzmanı olmadığı halde uzmanmış gibi tanıtım yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g maddesi ile
-    Hasta ……….’in tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
-    Ruhsatı alınmamış ilacı tedavide kullanmak iddiasıyla 5/m maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2131 /G-6983)

9)İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın hukuksuz bir şekilde Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilmesine yönelik tepkimizi ve düşüncemizi ifade etmek üzere 20 Şubat 2017 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin Türkiye baskısına çeyrek sayfa ilan verilmesine, yine aynı konuda düşüncelerimizi ifade edeceğimiz bir basın açıklamasının 21 Şubat 2017 günü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi binası önünde yapılmasına, etkinlik duyurusunun tüm üyelerimize ve emek-meslek örgütlerine yapılmasına,

10)5 Nisan 2017 tarihinde Ankara Tabip Odası’nca gerçekleştirilecek “Şehir Hastaneleri mi, Sağlık Otelleri mi” başlıklı toplantıya Odamızı temsilen Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi Dr. Güray Kılıç’ın katılmasına,21 ŞUBAT 2017
1)Dr. Mustafa Doğuş Akar, Dr. Hüsamettin Kızılay, Dr. Ragıp İsmail Engin, Dr. Hüseyin Arınç, Dr. Tolga Yazıcı, Dr. Mustafa Akçakoyun, Dr. İbrahim Kandemir, Dr. Mehmet Ali Özer, Dr. Berna Özkan, Dr. Hilal Kızıldağ, Dr. Uğur Durukan, Dr. Hakan Öztürk, Dr. Erkan Erdoğan, Dr. Levend Özkan, Dr. Ferda Öztürk, Dr. Ghulam Mahbob Basel, Dr. Tuğçe Kızılay, Dr. Yavuz Demiraran, Dr. Orhan Görgülü, Dr. Mustafa Can Atalay, Dr. Bahadır Baykal, Dr. Douıgou Chasan, Dr. Emrah Sert, Dr. Aysel Özkaynak, Dr. Eylem Akar Özkan, Dr. Mahmut Altındal, Dr. Kemal Cem Özkarslı, Dr. Emine İlay Şengül, Dr. Gülhan Sarıaydın, Dr. Mehmet Hamdi Aytekin, Dr. Cengiz Gül, Dr. Fethiye Ersan ve Dr. Alpay Çakmak’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Fatma Begüm Forestier’in istifasının kabulüne,

3)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait Sabim başvurusu üzerine yürütülen inceleme neticesinde düzenlenen dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    Bilimselliği kanıtlanmamış tedavi uygulamak, hastasına endikasyon dışı ilaç kullandırmak, usule uygun ruhsatlanmamış ilacı hastaya kullandırmak ve bu nedenle hastasına tıbbi olarak zarar vermek, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 4/t, 5/l ve 5/m maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2130/G-6950),

4)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’e ait başvuru üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastaya endikasyon dışı işlem yapmak,
-    Yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek,
-    Gerçek dışı umut doğmasına neden olmak
iddialarıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/s ve 7.  maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2108-(G-7028) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından değerlendirilmesi amacıyla Dr. ………. hakkında;
-    Alerjik reaksiyon geliştiğinin anlaşılmasına rağmen hastanın tedavisini telefon aracılığıyla yönlendirmek, takip etmek;
-    Alerjik reaksiyona neden olan tedavi yerine yeni tedavi önermemek, bilgi vermemek
iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 2. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 7. maddeleri  ile soruşturma açılmasına (HUB-2132/G-7078),

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’a ait başvuru üzerine yürütülen inceleme neticesinde oluşturulan dosya görüşülmüş; kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    15.09.2016 tarihinde dünyaya gelen Bebek ……….’un muayenesinde yarık damak teşhis edememek
iddiasıyla Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2133/G-7047),

7)Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda; ulusal televizyon kanallarında, size ait twitter ve instagram isimli sosyal paylaşım siteleri ile ……………. isimli web sayfasında ürün tanıtımında yer alması dolayısıyla oluşturulan HUB/R-1091 sayılı dosya görüşülmüş olup;
-    TTB Disiplin Yönetmeliği 4/b, 4/c ve 4/d maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,

8)Odamıza ………. vekaleten Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    07.02.2016 tarihinde vefat eden ……….’nun takip ve tedavisinde, taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2134/G-6577),

9)Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    Bebek ……….’in teşhisinde ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek
iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2077-(G-5439) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Show TV isimli televizyon kanalında yayınlanan, Dr. ……….’un da konuk olarak katıldığı “Zahide İle Yetiş Hayata” isimli programda kullandığı ifadeler nedeniyle
-    Hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak ve
-    Etik ihlalde bulunmak
iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2128 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ekte örneği sunulan ……….’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Hasta ……….’in teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2135/G-7122),

12)T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen Suç Duyurusu Raporu’nun, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB-2136-(G-7090) sayılı dosya görüşülmüş; Dr. ………. hakkında, ………. Hastanesi’nde görev yaptığı dönemde, ………. ve ……….’a; Dr. ………. hakkında da, Özel ………. Hastanesi’nde görev yaptığı dönemde ………. ve ……….’e kanser ilaçları yazılması ile ilgili olarak;
-    SGK hak sahibi hastaları görmeden adlarına ilaç reçete etmek, hastalara teslim edilmeyen ilaçlar nedeniyle hastaları ve kurumu zarara uğratmak iddiasıyla;
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri
soruşturma açılmasına,

13)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1089 sayılı dosya görüşülmüş; ………. isimli sinemaya ait biletle birlikte dağıtılan, Özel ………. Tıp Merkezi’ne ait “Hediye Kuponu” nedeniyle
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/c, 4/i ve 7. maddeleri ile
Özel ………. Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına,

14)Odamıza Dr. ………. tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş ve talep edilen ek bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    Bir hasta ile ilgili olarak Adli Makamlara sunulan ve kişi için hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir tıbbi değerlendirmeyi düzenlerken özensiz davranmak, bilimsel olmayan değerlendirme yapmak, tıbbi değerlendirme kurallarına aykırı davranmak
İddialarıyla TTB Kanunu’nun 39. Maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2137/G-6172),

15)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-6796 sayılı dosya görüşülmüş; başvuru konusu hakkında 10.08.2016 tarih ve HUB/G-6796-250527 sayılı yazımızla Dr. ………. tarafından talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği anlaşılarak, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    ……….’nın gebelik takiplerinde özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla; TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 39. maddesi ile
Dr. ………. hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-2138)

16)Odamıza iletilen 14.01.2017 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde yayınlanan “……….” başlıklı haber röportaj nedeniyle
-    Hasta sırlarını açıklamak,
-    Reklam amaçlı bilgi vermek iddialarıyla,
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/c ve 5/c maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1088 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen başvuru ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu üzerine oluşturulan dosya, Odamızca alınan bilirkişi görüşü ile birlikte değerlendirilmiş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    Hasta ……….’nın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata yapmak, hastaya uygun olmayan süreli rapor vermek iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/g ve 7. maddesi, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 6. ve 16. maddeleri ile 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2139 /G-6939)

18)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, şikayete konu olan dönemde ………. Merkezi’nin mesul müdürü olarak;
-    İstanbul il sınırları dışında, İzmit il sınırları içinde ambulanslarla toplanan hastaları Özel ……….  Merkezi’ne götürerek tıbbi işlem yapmak ve bu yolla talep yaratmak, hasta temininde aracı kullanmak, reklam yapmak, haksız rekabet yapmak iddiaları ile
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/c, 4/e, 4/f ve 4/i maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2141 /G-6741)

19)Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melahat Cengiz’in iş değişikliği yapmasından kaynaklı yoğunluğu sebebiyle görev değişikliğine gidilmesine, Şubat 2017 sonu itibariyle Sayman Üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan’ın görevlendirilmesine,28 ŞUBAT 2017
1)Dr. Fatih Coşkun, Dr. Ali Cemal Kalsen, Dr. Yasemin Afşin, Dr. Emin Gökhan Gençer, Dr. Mürsel Ekinci, Dr. Mustafa Yazıcıoğlu, Dr. Mesut Kaya, Dr. Mehmet Doğan, Dr. Belma Karini, Dr. Simla Okumuşoğlu Karaca, Dr. Zeki Salar, Dr. Halime Nalan Okullu, Dr. Adnan Kına, Dr. Şule Bilgin, Dr. Hakan Bayır, Dr. Coşkun Avcı, Dr. Ahmet Topaloğlu, Dr. Hasan Alaçam, Dr. Mehmet Yeniterzi, Dr. Emel Sarı Gökten, Dr. Yavuz Yağar, Dr. Semra Işık, Dr. Murat Yeni, Dr. Özkan Yünük ve Dr. Kadir Kırboğa’nın üyelik başvurularının kabulüne,
 
2)Dr. Necmeddin Gülbahçe ve Dr. Gamze Uzunçıbuk’un istifalarının kabulüne,

3)Sağlık Bakanlığı’na ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6530 sayılı dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme neticesinde alınan karara, Av. ……….’ın itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosya Onur Kurulu’na sevk edilmişti. Onur Kurulu’nun 03.01.2017 tarihli toplantısında görüşülen dosya ile ilgili karar neticesinde;
-    2015 yılında vefat ettiği anlaşılan ……….’na düzenlenen 02.09.2008 tarihli raporda ve örnekleri dosyada bulunan 2011 yılı ile 2015 yılı arası düzenlenen reçetelerde usulsüzlük yapmak, rapor ve reçete yazmanın kurallarına aykırı hareket etmek, tıp dışı amaçla rapor /reçete düzenlemek
iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2117-(G-6530) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve tamamlanan dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, başvuru ile ilgili talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletmediğinin görülmesi üzerine,
-    Tutuklu hasta Sultan IŞIKLI’yı kelepçeleri ile muayene etmek, bunun hasta tarafından kabul edilmemesi üzerine yüksek sesle hastaya bağırmak, küfür ve hakaret etmek, hastanın tedavi haklarını ihlal etmek 
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. Maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2126-(G-5517) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ,

5)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan dosyanın hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’ın teşhis, tedavi, müdahale ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2127-(G-7050) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)İnstagram isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan paylaşımları üzerine,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddeleri ile
-    Uzmanlık dışı girişim yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1090 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine;

8) ………. isimli hastaya ait tıbbi kayıtların Odamıza iletilmesi talebinde bulunduğumuz 23.03.2016 tarih ve HUB/G-6499-244290 sayılı yazımız ile 13.07.2016 tarih ve HUB/G-6499-249244 sayılı yazımıza yanıt verilmemesi üzerine
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 4/o maddeleri ile
Özel ………. Hastanesi başhekimi Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2101-(G-6499) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; 14.12.2016 tarih ve HUB-2101-(G-6499)-256213 sayılı savunma talebimize aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından iletilen Suç Duyurusu Raporu’nun değerlendirmesi sonucunda; Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında,
-    İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na serbest çalışma bildirimi yapılmadan, mesul müdür oldukları kurumlarda hekim çalıştırmak,
-    Çalışma yasağı olan hekimi mesul müdür olduğunuz kurumda çalıştırmak
iddialarıyla 6023 sayılı TTB Kanunu’nun 5. maddesi ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………., Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında,
-    Tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. maddesi ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında,
-    Tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmamak
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 4/p ve 7. maddeleri ile oluşturulan HUB-2113-(G-7048) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………. tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Bizzat muayene etmediği hastaya tedavi önermek,
-    Bilimselliği kanıtlanmamış tedavi önermek, ülkemizde ruhsatlandırılmamış ilaç önermek, umut ticareti yapmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 5/e, 5/m ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2143/G-7144),

11)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’a ait Bimer başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastayı bizzat muayene etmeden tedavisini düzenlemek, hasta haklarını ihlal etmek, hastanın sağlığına gereken özeni göstermemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 23. Maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16.maddesi ile
Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2144/G-7141),

12)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ve iddialarla ilgili olarak Dr. ……….’ya ait açıklama değerlendirilmiş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    “Türkiye’nin saç ekim merkezi”, “Dünya çapında en son medikal teknoloji” ve “Biz ekersek belli olmaz” duyuralı ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile
-    Saç ekimi sırasında çekilen Dr. ……….’ya ait fotoğraf ve “Dr. ………. son 25 senedir saç ekimi alanında yaklaşık 10 bin başarılı operasyon gerçekleştirmiş” duyurusu ile uzmanlık dışı faaliyette bulunmak, uzmanlık dışı tanıtım yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 4/b ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2142 /G-7073)

13)Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ……….’ye ait başvuru üzerine talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine,  dosyanın Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için
-    Eylül 2014 tarihinde muayenesini yaptığı, tetkikler yaptırdığı hasta ……….’nin teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek
İddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2125-(G-5411) sayılı  soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14)Meslek odamız tarafından 06.01.2015 tarih ve 222584 sayılı yazımız ile Özel ………. Tıp Merkezi’nde çalışmış ve ücretlerini alamamış Dr. ………. ve Dr. ……….’ın başvuruları aktarılmış, adı geçen hekimlerin ücret alacaklarının ödenmesi ile tarafımıza bilgi verilmesi istenmiş,  Mesul müdürlük tarafından 22.04.2015 tarih ve 2015/84 sayılı yazı ile cevap verilmiş ve adı geçen hekimlerin tüm alacaklarının kendilerine ödendiği bildirilmiş, ancak Dr. ………. tarafından 03.07.2015 tarihinde meslek odamıza yeniden başvuruda bulunarak, mesul müdürlüğün verdiği cevabın gerçeği yansıtmadığı, ücret alacağının önemli bir kısmının ödendiği, ancak 1.665-TL’nin halen ödenmediği bildirilerek şikayette bulunulması üzerine;
-    Meslektaşlarına karşı deontoloji kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2110-(G-5847) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup,
-    Gecikmiş olsa da ihtilafın çözülmüş olması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,
-    Ancak; İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na yanıtların geç verilmesinin, karar oluşumunu da geciktirdiği, bu durumun sadece ilgili hekimlere değil, meslek odasına ve onun disiplin işlevine zarar verdiği, bu zararın tüm hekimlere olumsuz yansımalarının olduğunun bilindiği,
Bu nedenle;
-    İhtilafların deontolojik ilişkiyi zedelemeden çözülmesi,
-    Tabip Odası’na zamanında yanıt verilmesi konularında hassasiyet gösterilmesi hatırlatmasına,

15)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’ya ait başvuru üzerine,
-    Hasta ………. A’nın radyolojik incelemesinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, rapor yazımında özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2114-(G-7045) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. ……….’e gönderilen 22.04.2015 tarih ve HUB/G-5480-227544 sayılı yazımıza aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği 4/b maddesi ile
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 4/g maddesi ile
-    Hasta haklarına saygı göstermemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-R-1071-(G-5480) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17)İstanbul Tabip Odası (Seçimsiz) Ara Genel Kurulu’nun çoğunluk aranarak 29 Nisan 2017 tarihinde, çoğunluk aranmaksızın 6 Mayıs 2017 tarihinde Cağaloğlu binası toplantı salonunda yapılmasına, genel kurul çağrısının tüm üyeye e-posta ve SMS gönderimi yoluyla yapılmasına, günlük Yeni Gün gazetesinde genel kurul ilanı yayınlanmasına,


Bu HABERİ Paylaş!